شناسایی گونه های مختلف مایکوباکتریومهای غیر سلی با روش MLSA

به جز مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس و مایکوباکتریوم لپره که در گروه پاتوژن های اصلی انسانی و حیوانی به حساب می آیند، گونه های دیگر مایکوباکتریوم MOTT  (Mycobacterium other than tuberculosis)یا NTM (Non tuberculosis mycobacterium)) به عنوان پاتوژن های فرصت طلب شناخته می شوند. شناسایی گونه های مختلف مایکو باکتریوم با روشهای بیوشیمیایی و فنوتیپی وقت گیر و دشوار می باشد، ضمن اینکه استفاده از این روشها مشکلات تاگزونومیکی را برای شناسایی تعدادی از این گونه ها ایجاد نموده است. امروزه تشخیص مولکولی نوع سویه مایکوباکتریوم آلوده کننده جوامع انسانی از جایگاه مهمی در اپیدمیولوژی و کنترل بیماری برخوردار میباشد، لذا در این راستا شناسایی نوع سویه منتشره در هر منطقه میتواند دید خوبی از لحاظ اپیدمیولوژی مولکولی این بیماری برای هر جامعه ایجاد نماید.این مورد در شناسایی کلیه موارد آلوده کننده مایکوباکتری (آتپیکال و توبرکلوزیس) اهمیت داشته است. با توجه به اینکه گونه های بیماریزای مایکو باکتریایی به معضلی جهانی تبدیل شده است و در زمینه شناسایی این گونه ها با روشهای مولکولی که از چندین لوکوس استفاده شود امری بدیهی است. هدف از این طرح جداسازی مایکو باکتریومها از بیماران مراجعه کننده به بخش سل وتحقیقات ریوی طی مدت سه سال و تشخیص افتراقی گونه ها و سویه های مایکوباکتریوم از هم و نهایتا شناسایی ژنوتایپ نمونه های جمع آوری شده به روش مولکولی و ژنوتایپینگ خواهد بود.
 
کلیدواژه ها: Nontuberculosis mycobacterium | suspected tuberculosis patients | MLSA |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: " شناسایی گونه های مختلف مایکوباکتریومهای غیر سلی با استفاده از بررسی چندین جایگاه ژنی در نمونه های بالینی مشکوک به سل در بین سالهای 1390 تا 1393"
مجری اصلی: 866   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۵   |   کد طرح: ابوالفضل فاتحCAPTCHA

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 476 بار   |   دفعات چاپ: 95 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر