تاثیر بیان RNA غیررمزگذار بلند (Long non- coding RNA)ARA درنمونه های بافت توموری سرطان پستان در مقایسه با بافت سالم حاشیه تومور

این مطالعه با هدف بررسی بیان RNA غیررمزگذار بلند (Long non- coding RNA)ARA درنمونه های بافت توموری سرطان پستان در مقایسه با بافت سالم حاشیه تومور صورت پذیرفت. در این مطالعه 41 نمونه ی بافتی سرطان پستان و جفت های کنترل آن ها توسط جراح به صورت fresh frozen جمع آوری گردیدند. RNA کل توسط ترایزول استخراج شد سپس cDNA توسط کیت سنتز شد.سطوح بیان ARA توسط تکنیک Syber green real-time PCR  اندازه گیری شد.آنالیز آماری با نرم افزار Graph pad 6 انجام شد. نتایج نشان داد که رونوشت غیررمزگذار ARA در مجموع در بافت های توموری بیماران مبتلا به سرطان پستان در مقایسه با حاشیه‌ی سالم آن‌ها کاهش بیان داشته (P˂0.05). این کاهش بیان ممکن است در رابطه با ژن PAK3  باشد که   ARAاز اینترون آن رونویسی می‌شود و در سرطان پستان الگوی متیلاسون تغییر یافته ای دارد. همچنین در این مطالعه میان خصوصیات کلینیکوپاتولوژیکی افراد و میزان بیان ARA ارتباط معناداری مشاهده نشد.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی بیان RNA غیررمزگذار بلند (Long non- coding RNA)ARA درنمونه های بافت توموری سرطان پستان در مقایسه با بافت سالم حاشیه تومور
مجری اصلی: نگارنایب زاده عیدگاهی،دکترمسعود گلعلی پور   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۳/۶   |   کد طرح: 930729153


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: ARA | غیررمزگذار بلند RNA | مقاومت دارویی | PAK3 |

دفعات مشاهده: 122 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر