عوامل مرتبط با شروع مصرف قلیان در زنان

این مطالعه با هدف تعیین عوامل مرتبط با شروع مصرف قلیان در زنان شهر گرگان اجرا شد. مطالعه حاضر بصورت مقطعی از فروردین  تا تیر 1395 در شهر گرگان انجام شد. شرکت کنندگان 206 زن مصرف کننده قلیان بودند که از طریق نمونه گیری آسان و گلوله برفی وارد مطالعه شدند. نتایج نشان داد که خرده مقیاس های نگرش مثبت نسبت به قلیان و در دسترس بودن آن بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادند (9/87%).  کنجکاوی برای تجربه کردن مصرف قلیان(1/80 درصد)، مصرف قلیان در بین افراد خانواده و فامیل (5/78 درصد)، نیز از علل مهم مصرف قلیان در بین زنان مورد مطالعه بودند. میانگین و انحراف معیار نمره کل علل مصرف 06/1±87/4 از 7 نمره بود که در بین حیطه ها بیشترین مقدار برای حیطه " در دسترس بودن قلیان" و کمترین آن مربوط به حیطه "جلب نظر و همکاری دیگران" بود.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی علل شروع مصرف قلیان در زنان شهر گرگان در سال 1395
مجری اصلی: عبدالرحمان چرکزی، شیرین شهبازی صیقلده   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱/۱۰   |   کد طرح: 950401076


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: قلیان | شروع مصرف | زنان | گرگان |

دفعات مشاهده: 288 بار   |   دفعات چاپ: 56 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر