- با ارتقای رفتارهای خودمراقبتی می توان میزان بروز بستری مجدد و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی را افزایش داد.

نتایج این پژوهش نشان داد که اکثر ﺑﯿﻤﺎران مبتلا به نارسایی قلب رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ متوسطی داﺷﺘﻨﺪ و بین رفتارهای خودمراقبتی و بستری مجدد در این بیماران ارتباط معنادار و معکوسی وجود داشت. با توجه به این نتایج ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ انجام ناکافی رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ایﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. در ایﻦ راﺳﺘﺎ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ در ارﺗﻘﺎء ایﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان بستری و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ و ﻫﺰیﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در آﻣﻮزش ایﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
 


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: رفتار خودمراقبتی | بستری مجدد | نارسایی قلبی |

دفعات مشاهده: 128 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر