آواهای طبیعیت میتواند به عنوان راهکاری برای کاهش اضطراب بیماران کاندید جراحی پیوند عروق کرونری مورد استفاده قرار گیرد.

در این کارآزمایی بالینی،  90 نفر از بیماران کاندید جراحی پیوند عروق کرونری بستری در بخش مراقبت­های ویژه قلبی انتخاب و به صورت تصادفی به روش Mimimization به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص یافتند. در گروه مداخله، موسیقی آوای طبیعت به مدت 30 دقیقه از طریق هدفون پخش شد. در گروه کنترل، از هدفون متصل به دستگاه خاموش استفاده شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه اضطراب وضعیتی اشپیلبرگر بود که قبل از مداخله، 30 دقیقه بعد از اتمام پخش موسیقی و قبل از  عمل جراحی در اتاق انتظار برای هر دو گروه تکمیل شد. داده­ها با استفاده از آزمونهای تی مستقل و تحلیل واریانس با اندازه­های تکراری توسط نرم­افزار SPSS تحلیل شد.
یافته ­ها: بر اساس یافته ­ها، میانگین نمره اضطراب بین دو گروه قبل از مداخله تفاوت معناداری نداشت(44/0 = p). اما میانگین اضطراب گروه مداخله نیم ساعت پس از مداخله و در اتاق انتظار قبل از عمل به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود (001/0 = p، T-Test). همچنین، در طول زمان میانگین اضطراب گروه مداخله کاهش ، اما میانگین اضطراب گروه کنترل افزایش یافته بود( 001 /0 < P، RANOVA)CAPTCHA code
کلیدواژه ها: آواهای طبیعت | اضطراب | عروق کرونر |

دفعات مشاهده: 185 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر