تاثیراستفاده از مدل پپلاو در رضایتمندی بیماران سالمند بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی در بیمارستان علی بن ابیطالب شهر رفسنجان.

این مطالعه به صورت نیمه تجربی بر روی 60 نفر از بیماران سالمند بخش قلب رفسنجان در سال 1394 انجام شد. نمونه ها به طور تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. از مدل پپلاو در گروه مداخله جهت ارتباط بین بیمار و پرستار استفاده شد و تاثیر آن بر رضایت مندی بیماران سنجیده شد.  در پایان بیماران در گروه مداخله با بیمارانی که مراقبت معمول را دریافت کرده اند مقایسه شدند و نتایج نشان داد رضایت بیماران از کیفیت ارائه خدمات پرستاری پس از اجرای مداخله به طور معنی داری افزایش یافت. در حیطه های دانش و مهارت پرستاری و اخلاق پرستاری و ارتباط با بیمار و آموزش نیز تفاوت معنی داری بین گروه مداخله و کنترل وجود داشت.
مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: پپلاو | سالمند | مراقبت های ویژه |

دفعات مشاهده: 175 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر