از الگوی فرانظریه ای Trans Theoretical Model می توان در برنامه های ترک سیگار استفاده کرد.

این مطالعه با هدف تعیین برازش ساختار عاملی سلسله مراتبی پرسشنامه فرم کوتاه  Velicer و همکاران  برای سازه وسوسه و تعادل تصمیم گیری در جمعیت سیگاری‌های استان گلستان انجام گرفت. در این مطالعه مقطعی 387 فرد سیگاری.به شکل آسان  وارد مطالعه شدند. پایایی هر یک از سه عامل به‌صورت جداگانه و پایایی کل سازه مورد بررسی قرار گرفت. هم‌ارزی هر یک از دو ساختار در زیرگروه‌های قومیت، سکونت، تحصیلات، مرحله ترک، سن شروع به مصرف و درآمد مورد بررسی قرار گرفت . هم‌ارزی اندازه‌گیری(measurement invariance) مشتمل بر 5 نوع هم‌ارزی و هم‌ارزی ساختاری(structural invariance) شامل بر 3 نوع هم‌ارزی در هر یک از زیرگروه‌های متغیرهای بررسی شد. نتیجه این مطالعه نشان داد که ساختار عاملی سلسله مراتبی پرسشنامه فرم کوتاه وسوسه مصرف سیگار با سه عامل تائید شد با مدل اصلی Velicer و همکاران مطابقت دارد. همچنین یافته ها شواهد دقیق‌تری را در رابطه با مناسبت این سازه در جامعه ایرانی ارائه می‌کند. شاخص‌های برازش مدل نشان دادند که روایی سازه در کل نمونه و در هر یک از زیرگروه‌ها برقرار است و از این ابزار می توان در برنامه های ترک سیگار استفاده کرد.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: عبدالرحمان چرکزی، باقر پهلوان زاده   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۱۵   |   کد طرح: 941029246


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: الگوی بین نظریه ای | تعادل تصمیم گیری | وسوسه | مصرف سیگار | روایی | پایایی |

دفعات مشاهده: 79 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر