معاونت آموزش، تحققیات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان شیوع خودکشی در زنان شهرستان آبادان 2.01 و در مردان این شهرستان در هر صد هزار نفر 4.95 می باشد.

این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی است و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه جمعیت شهرستان آبادان و نمونه پژوهش شامل افرادی است که با اقدام به خودکشی در طی سال 93 به اورژانس شهر آبادان مراجعه کرده اند که شامل 282 نفر بود که به روش سرشماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از چک لیست استفاده گردید. نتایج نشان داد که شیوع خودکشی در جمعیت زنان سهرستان 2.01 و در مردان 4.95 در هر صد هزار نفر می باشد. میزان کشندگی خودکشی ها در جامعه مورد مطالعه 3% بود. در 83.5 % موارد روش به کار گرفته شده مصرف دارو بود.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: نوراله طاهری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۸   |   کد طرح:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: عوامل | فراوانی | خودکشی | آبادان |

دفعات مشاهده: 162 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر