اسانس آویشن رقیق شده در کشت سلول سرطانی ریه اثر ضد سرطانی دارد

در این طرح اثبات گردید که اسانس آویشن رقیق شده دارای اثرات سرطانی در کشت سلول سرطانی ریه بوده و اثر منفی و مخربی روی سلولهای نرمال ندارد. لذا این ماده جهت استفاده روتین در انسان پیشنهاد می شود

دفعات مشاهده: 23 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

عصاره های آبی و الکلی سیاه دانه روی ESBL در موش رت نژاد ویستار تاثیر زیادی دارد.

در این طرح اثبات گردید که عصاره های آبی و الکلی سیاه دانه اثرات ضد اشرشیاکلی ESBL را در غلظت 0.00625 gr/ml برای عصاره آبی  و 0.0016 gr/ml  برای عصاره الکلی  از خود نشان داده اند و موش های بیمار را در یک دوره درمان کرده اند. لذا این ماده جهت ارزیابی بصورت کارآزمایی بالینی در انسان پیشنهاد می شود.

دفعات مشاهده: 17 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دوز پراکندگی فوتونی متعاقب رادیوتراپی ممکن است باعث ایجاد سرطان ثانویه شود

با توجه به غیر آستانه ای بودن اثرات احتمالی پرتوگیری که حتی در نسلهای بعد می تواند رخ دهد، اصول حفاظت در برابر اشعه ایجاب می کند سطح پرتوگیری به حداقل ممکن برسد و لازم است در بیماران تحت رادیوتراپی احتمال سرطانهای ثانویه محاسبه گردد. از آنجا که امکان اندازه گیری اشعه به صورت مستقیم روی انسان وجود ندارد از  فانتومهای مشابه بدن انسان می توان جهت برآورد دوز استفاده کرد. بویژه اینکه در فانتومهایی مانند Atom Cirs Male  و 5Years old امکان استفاده از چمبر یونیزاسیون و TLD جهت دزیمتری وجود دارد. پس از انجام دزیمتری و اندازه گیری در فانتوم با استفاده از ضرایب وزنی بافتهای ریه، تخمدان، مثانه ، معده و کلیه، می توان احتمال ریسک کنسر ثانویه را محاسبه نمود. اندازه گیری در فانتومهای یاد شده در پرتوتابی دو میدان متقابل نشان داد که بیشترین میزان ریسک اسمی بر اساس داده های مرگ در هر دوفانتوم، مربوط به بافت ریه بود. طبق بررسی نتایج، اندازه گیری با اتاقک یونیزاسیون تفاوت معنی داری با اندازه گیری بوسیله TLD ندارد(P=0.05). همچنین دوز  فوتون با افزایش  فاصله  از لبه فیلد کاهش می یابد و هرچه میدان درمانی بزرگتر باشد احتمال ریسک سطان ثانویه نیز افزایش می یابد. در درمانهای رادیوتراپی بخصوص در بیماران خردسال می بایست سرطان ثانویه به عنوان یکی از نتایج منفی درمان درنظر گرفته شود و بیمار پس از درمان تحت روشهایی مانند غربالگیری و چکاپهای دوره ای منظم قرار گیرد.

دفعات مشاهده: 16 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سوپرجاذبهای پلیمری آنتی باکتریال از جنس نانو کامپوزیت در موش رت بخوبی باعث کنترل خونریزی می گردند

کارایی سوپرجاذبهای پلیمری آنتی باکتریال از جنس نانو کامپوزیت در بند آوردن خون، مناسب بوده و همچنین در بهبود زخم نیز میتواند کمک کننده باشد. پلیمر مذکور جهت کار روی نمونه انسانی بصورت کارآزمایی بالینی ، پیشنهاد می شود.

دفعات مشاهده: 14 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بین حمایت اجتماعی درک شده در بارداری با خود کار امدی غلبه بر ترس زایمان ارتباطی وجود ندارد

یکی از عوامل مهم  غلبه بر شرایط استرس اور مثل ترس زایمان  خود کار امدی می باشد. یکی از عواملی که به نظر می رسد با خود کار امدی مرتبط باشد حمایت درک شده اجتماعی است به معنی درک ذهنی فرد از اینکه افرادی که برای فرد اهمیت دارند ، در کنار او بوده  و به هنگام نیاز می تواند روی کمک انها حساب کند.  این تحقیق با هدف بررسی ارتباط حمایت اجتماعی درک شده در بارداری با خود کار امدی ترس زایمان در شهر اراک سال 1395   انجام شد...... مطالعه یک پژوهش مقطعی است که با تعداد 180 زن باردار انجام گرفت.  زنان باردار سه ماهه آخر ، بدون عارضه و همسر دار در درمانگاه‌های شهر اراک مورد مطالعه قرار گرفتند پس از اخذ مجوز از دانشگاه علوم پزشکی اراک نمونه گیری به  صورت  انتخاب تصادفی از مراکز بهداشتی انجام گرفت. پس از کسب رضایت نامه کتبی پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی درک شده و خودکارآمدی ترس زایمان به زنان باردار داده شدو بالافاصله پس از پر شدن پرسشنامه ها تحویل گرفته شد.. نتایج نشان داد بین میانگین نمره  حمایت اجتماعی در خودکار امدی ترس بالا(7.36  23.36±  ) ، متوسط(  11.23 23.36±  ) و ضعیف (   30.37±13.83  )  تفاوت معنی داری وجود نداشت(241/.=p).  همچنین  ارتباطی  بین خودکار امدی  ترس زایمان و احساس حمایت درک شده اجتماعی از جانب خانواده و دوستان و سایرین مشاهده نشد(05/0<=p).
نتیجه گیری : با توجه به یافته ها به نظر می رسد ارزیابی ذهنی فرد از افراد حامی وی در طول باردای روی خود کار امدی ترس زایمان که ان هم مقوله ای ذهنی است موثر نیست.  لذا کلاس های امادگی برای زایمان مکان مناسب از نظر درگیر کردن مستقیم همسر و خانواده زن در زمینه اموزش خانواده در حمایت از زن باردار می باشد

دفعات مشاهده: 15 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فاضلاب های حاوی ترکیبات دارویی با استفاده از رادیکال سولفات به دست آمده از فعالسازی آکسون با نانو ذرات مارتیت می شود

در این پژوهش عامل اکسید کننده پراکسی مونوسولفات با استفاده از اکسید آهن طبیعی موجود در معادن (مارتیت) جهت تولید رادیکال سولفات و به تبع آن تجزیه آلایندهای دارویی موجود در آب و فاضلاب فعال گردید. در راستای افزایش کارایی فرآیند، اکسید آهن با استفاده از آسیاب گلوله ای سیاره ای به ذرات در ابعاد نانو تبدیل شد. ترکیب دارویی تتراسایکلین به عنوان ترکیب دارویی هدف جهت بررسی پتانسیل فرآیند در تجزیه آلاینده های دارویی تحت شرایط متغیر بهره برداری (تغییرات غلظت آلاینده و دوزاژ مارتیت) مورد استفاده واقع شد.
آنالیز های میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری در کنار آنالیز پراش اشعه ایکس جهت بررسی خصوصیات ساختاری نانو ذرات مارتیت تهیه شده مورد استفاده واقع شدند. فرآیند تجزیه ترکیب دارویی هدف به صورت کینتیکی نیز مورد تحلیل واقع شد. در ادامه مشاهده شد که با استفاده از امواج فراصوت و پراکسید هیدروژن کارایی فرآیند تجزیه تتراسایکلین ارتقاء می یابد. کارایی فرآیند در حضور سایر ترکیبات یونی و آلی نظیر پرسولفات، کلراید، کربنات، تتراکلرید کربن و اتانول نیز مورد بررسی قرار گرفت تا دریافت واقعی تری از کارایی سیستم در شرایط فاضلاب واقعی حاصل شود. افزون بر این، پتانسیل استفاده مجدد از نانو ذرات مارتیت در سیکل های متوالی بهره برداری نیز مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، کارایی فرآیند در معدنی سازی ترکیب آلی هدف در کنار شناسایی ترکیبات واسط تولید طی تجزیه نیز مورد تحلیل قرار گرفت. در کل می توان ابراز داشت که فرآیند تصفیه مذکور می تواند به عنوان یک فرآیند تصفیه کارآمد جهت تصفیه فاضلاب های حاوی ترکیبات دارویی مورد استفاده واقع شود.

دفعات مشاهده: 14 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آموزش مدیریت درد به پرستاران سطح دانش و نگرش آنها را افزایش می دهد.

این مطالعه با هدف مقایسه دو روش آموزش به شیوه سخنرانی و مجازی توسط برنامه های کاربردی موبایل، برای آموزش مدیریت درد استفاده و تاثیر آنها بر روی سطح دانش و نگرش پرستاران بررسی گردید. این پژوهش نیمه تجربی بروی 98 پرستار شاغل در بیمارستان های ولیعصر (عج) و امیرالمومنین انجام شد. از طریق قرعه کشی و به شیوه تصادفی پرستاران یکی از بیمارستانها تحت آموزش از طریق سخنرانی و پرستاران بیمارستان دیگر تحت آموزش مجازی قرار گرفت. درگروه آموزش از طریق سخنرانی در یک جلسه آموزش مطالب مربوط به مدیریت درد از طریق سخنرانی داده شد، در گروه آموزش مجازی، افراد این گروه تشکیل یک گروه آموزشی از طریق برنامه های کاربردی موبایل(تلگرام) دادند و سپس مطالب آموزشی از همین طریق در دسترس آنها قرار گرفت. ابزارهای پژوهش پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه سطح دانش و نگرش بودند. سطح دانش و نگرش در 4 مرحله قبل از شروع مداخله، بلافاصله پس از آموزش، 2 هفته و 4 هفته بعد از آموزش توسط نمونه ها تکمیل شد. دو گروه از نظر اطلاعات دموگرافیک یکسان بودند. سطح دانش و نگرش هر دو گروه در رابطه با مدیریت درد  قبل از شروع مداخله کم بود. سطح دانش و نگرش دو گروه پس از آموزش افزایش یافت ولیکن گروه آموزش مجازی نمرات بالاتری داشت و بین دو گروه از نظر سطح دانش و نگرش اختلاف آماری معنادار وجود داشت. پس از گذشت زمان سطح دانش و نگرش در هر دو گروه کاهش یافت ولیکن در گروه آموزش مجازی نمرات بالاتر بود و اختلاف آماری معنادار بین دو گروه وجود داشت. آموزش مجازی نسبت به شیوه سخنرانی سطح دانش و نگرش را بیشتر افزایش می دهد. این یافته ممکن است نیاز به آموزش مداوم این مطلب را در بیمارستان ها برجسته نمایید. علاوه بر این، اصلاح برنامه های درسی کارشناسی برای مدیریت درد پیشنهاد می شود

دفعات مشاهده: 17 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

رفلکسولوژی کیفیت خواب، خستگی و اضطراب بیماران مبتلا به MS را افزایش می دهد.

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر رفلکسولوژی پا بر روی کیفیت خواب، خستگی و اضطراب بیماران مبتلا به MS انجامگردید. این پژوهش تجربی بروی 63 بیمار در کلینیک جانبازان اراک انجام شد. از طریق جدول اعداد تصادفی بیماران مبتلا به MS  واجد شرایط در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. درگروه مداخله رفلکسولوژی در یک جلسه به همراهان بیماران اموزش داده شد و انها 2 بار در هفته به مدت 4 هفته  رفلکسولوژی کف پا را انجام دادند، در گروه کنترل، افراد این گروه ماساژ غیر تخصصی سطح رویی پا را بدون اعمال فشار 2 بار در هفته به مدت 4 هفته انجام دادند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه کیفیت خواب، خستگی در بیماران MS  و مقیاس اضطراب آشکار اشپیل برگر بودند. کیفیت خواب، خستگی و اضطراب قبل از شروع مداخله و سپس در پایان هفته چهارم توسط نمونه ها تکمیل شد. دو گروه از نظر اطلاعات دموگرافیک یکسان بودند. نتایج تحقیق به روشنی نشان داد که انجام مداخله رفلکسولوژی بر روی بیماران مبتلا به MS سبب بهبود نتایج کیفیت خواب و سطح اضطراب می شود و تغییرات آن در گروه تجربی معنی دار است، ولیکن شدت خستگی در گروه مداخله اندکی بهبود یافت و تغییرات آن معنادار نبود. رفلکسولوژی پا یک مداخله مناسب و امن برای بیماران مبتلا به MS می باشد، که نتایج خوبی را بر روی کیفیت خواب، اضطراب و خستگی آشکار ساخت و در کنار سایر درمانها در مدیریت علائم این بیماران قابل استفاده است.

دفعات مشاهده: 24 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مراکز درمانی و توانبخشی استان اراک،از لحاظ رفتار محترمانه با مراجعین خوب عمل می کنند.

خانواده به عنوان مرکز و هسته ی اصلی مراقبت هاست، لذا موثرترین خدمات آنهایی هستند که بر نقش خانواده در درمان تاکید می کنند. پرسشنامه سنجش فرآیند مراقبت (MPOC) ابزاری پژوهشی و بالینی برای اندازه گیری درک والدین از فرایند مراقبت است و از دیدگاه والدین به ارزیابی خدمات خانواده محور می پردازد که به طور وسیعی در همه زمینه های توان بخشی کودکان مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی نحوه ارایه خدمات خانواده محور در ایران بر اساس نسخه فارسی پرسشنامه سنجش فرایند مراقبت توسط ارائه دهندگان خدمت(MPOC-SP)  توسط کادر درمانی و توانبخشی است که به خانواده ها و کودکان خدمات ارایه می نمایند.
میانگین مولفه های پرسشنامه سنجش فرآیند مراقبت بین زنان و مردان ارائه دهنده خدمت با یکدیگر اختلاف معنادار آماری نداشت. میانگین مولفه های پرسشنامه مراقبت در "ارائه ی اطلاعات کلی"  در گروه پزشکی به لحاظ آماری معنادار و بالاتر از گروه علوم پایه بود. میانگین نمره مولفه های "نشان دادن حساسیت بین فردی"، "ارائه ی اطلاعات کلی" و میانگین نمره کل در مراکز مختلف ارائه دهنده خدمت با یکدیگر اختلاف معنادار آماری داشت. میانگین نمره مولفه های های "نشان دادن حساسیت بین فردی"، "ارائه ی اطلاعات کلی" و همچنین میانگین نمره کل پرسشنامه فرآیند مراقبت در مراکز خصوصی به لحاظ آماری معنادار و بالاتر از مراکز دولتی بود. میانگین مولفه های "نشان دادن حساسیت بین فردی"، "رفتار محترمانه با مردم"، "ارائه ی اطلاعات کلی" و همچنین میانگین نمره کل پرسشنامه فرآیند مراقبت در گروههای مختلف سنی دریافت کننده خدمت با یکدیگر اختلاف معنادار آماری داشت. میانگین همین مولفه ها در رشته های مختلف ارائه دهنده خدمت نیز با یکدیگر اختلاف معنادار آماری داشت.
پاسخ های ارائه دهندگان خدمت نشان داد که مراکز درمانی و توانبخشی از لحاظ رفتار محترمانه با مراجعین خوب عمل می کنند ولی ارائه اطلاعات کلی و نشان دادن حساسیت بین فردی جز زمینه های نسبتا ضعیف بوده است که میانگین این مولفه ها و همچنین میانگین نمره کل پرسشنامه در رشته های توانبخشی بالاترین میزان را داشت و بعد از آن به ترتیب رشته های پزشکی و دیگر رشته های کادر درمانی حائز رتبه بودند. لازم است که آموزش کادر درمانی و توانبخشی بر حیطه هایی که ضعیف بوده است بیشتر متمرکز شود تا بدین ترتیب بتوان کیفیت خدمات مبتنی بر خانواده را افزایش داد.

دفعات مشاهده: 19 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

رابطه منفی و معناداری بین کیفیت خواب با اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان وجود دارد

بین میانگین نمره کیفیت خواب با استرس، اضطراب و افسردگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین میانگین نمره کیفیت خواب با اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود داشت؛ یعنی با افزایش نمره خواب (کاهش کیفیت خواب)، اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان نیز کاهش می‌یابد. همچنین بین میانگین نمره افسردگی با اشتیاق تحصیلی رابطه منفی و معناداری مشاهده شد. همچنین بین میانگین نمره استرس­­، اضطراب و افسردگی با سرزندگی رابطه منفی و معناداری وجود داشت. علاوه بر این بین اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی نیز یک رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. همچنین نتایج به دست آمده از مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون t مستقل نشان داد که فقط بین افسردگی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان دختر با دانشجویان پسر تفاوت معناداری وجود داشت. در نهایت نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که استرس و افسردگی به شکل مثبت و معنادار پیش­بینی­کننده کیفیت خواب هستند و حدود 30 درصد از واریانس کیفیت خواب از طریق این دو متغیر تبیین می­شود.  لذا براساس یافته­های پژوهش کیفیت خواب دانشجویان وضعیت نامطلوبی داشت. همچنین  بین کیفیت خواب با وضعیت روان­شناختی،  اشتیاق و سرزندگی تحصیلی دانشجویان ارتباط مستقیم و معناداری وجود داشت. بنابراین اجرای مداخلات روان­شناختی برای بهبود کیفیت خواب دانشجویان ضرورت دارد.

دفعات مشاهده: 25 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش