- مکمل یاری ید می تواند باعث بهبود وضعیت کلی ید بدن، بدون تحریک سیستم ایمنی گردد.

با توجه به شیوع بالای کمبود ید مادرزادی، مکمل یاری ید در دوران قبل از بارداری به زنان با دریافت ید پایین توصیه شده است. هدف این مطالعه بررسی مزایا و عوارض سه ماه مکمل یاری ید (به میزان 150 میکروگرم در روز ) در زنان سن باروری بود. مطالعه حاضر نشان داد که مکمل یاری ید باعث کاهش اندازه کل حجم تیروئید (28/14%) نسبت به مرحله قبل مکمل یاری شد. با اندازه گیری شاخص آنتی بادی تیروئید پراکسیداز نیز مشخص گردید که این مداخله تاثیری بر روی سیستم خود ایمنی تیروئید نداشت. با بررسی شاخص حجم تیروئید به طور کلی می توان گفت که مداخله صورت گرفته باعث بهبود وضعیت کلی ید بدن، البته بدون تحریک سیستم ایمنی گردیده است .
 

دفعات مشاهده: 45 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

- غلظت پارامترهای کیفیت شیمیایی آب نقش مهمی در کاهش شاخص DMFT ( میانگین تعداد دندان پوسیده، پرشده و کشیده) و شیوع فشارخون دارد.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بین غلظت فلوراید آب آشامیدنی و شاخص DMFT ( میانگین تعداد دندان پوسیده، پرشده و کشیده هرفرد) ، ارتباط معکوس معنی‌دار وجود دارد؛ یعنی با افزایش فلوراید آب شرب شاخص پوسیدگی دندان کاهش می یابد. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که متغیرهای مستقل سختی، مواد جامد محلول و کلراید آب آشامیدنی با متغیر وابسته فشارخون، ارتباط معکوس معنی‌دار و با متغیر مستقل سدیم دارای ارتباط مستقیم معنی‌دار می‌باشند؛ یعنی مصرف آب های سخت باعث کاهش فشار خون افراد    می شود . همچنین نتایج نشان داد ارتباط معنی‌دار آماری بین غلظت سختی آب با شیوع سنگ کلیه وجود ندارد و سختی آب اثری بر شیوع سنگ کلیه ندارد.
 

دفعات مشاهده: 35 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

- میزان وشدت تهوع در عمل جراحی برداشت کیسه صفرا با استفاده داروی گرانیسترون همراه با داروی دگزامتازون می تواند کاهش یابد.

  تهوع و استفراق بعد ار جراحی کیسه صفرا عارضه ای شایع و ناراحت کننده است مابا این مطالعه دریافتیم که به کاربردن دوز پایین دگزامتازون (8میلی گرم ) همراه با گرانیسترون در مقایسه با به کار بردن گرانیسسترون به تنهایی  در پیشگیری و یا کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی برداشتن کیسه صفرا با کمک دوربین ، در اتاق بهبودی بلافاصله بعد از عمل و 12 ساعت بعد از عمل موثر تر است . همچنین میزان مصرف داروی ضد تهوع متوکلوپرامید در 24 ساعت اول بعد از عمل در گروهی که دگزامتازون همراه با گرانیسترون دریافت کردند کمتر بود .در این مطالعه کار آزمایی بالینی تفاوت معناداری بین جنس و سن بیماران دوگروه وجود نداشت .درهیچ یک از بیماران عوارض دارویی خاصی مشاهده نگردید .همچنین مصرف تک دوز از دگزامتازون در بهبود و ترمیم زخم جراحی  و عفونت تاثیر منفی نداشت.

دفعات مشاهده: 20 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

- دریافت داروی فنتانیل موجب کاهش شیوع و شدت لرز در بیماران تحت عمل جراحی سزارین با بی حسی نخاعی می شود.

لرز در جراحی با روش بی حسی نخاعی عارضه شایع و ناراحت کننده میباشد بطوری که شیوع ان بین 40 تا 70 درصد گزارش شده است .ما با این مطالعه دریافتیم که بیمارانی که حین عمل جراحی سزارین تحت بی حسی نخاعی ، به میزان 25 میکروگرم فنتانیل داخل نخاعی دریافت کردند نسبت به گروهی که فنتانیل دریافت نکرده بودند ، حین عمل جراحی و پس از آن در اتاق بهبودی شدت لرز کمتری داشتند و به میزان کمتری دچار لرز شدند . به طوری که این تفاوت بین دوگروه از نظر آماری تفاوت معنی داری بود . همچنین در گروهی که فنتانیل دریافت کرده بودند به عنوان عارضه ی جانبی فقط خارش در حد خفیف گزارش شد و عوارض شدید  مانند افت فشار خون شدید ، افت ضربان قلب و سفتی عضلانی  که بیماران را دچار مخاطره کند ،مشاهده نشد .
 

دفعات مشاهده: 21 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

- بیان مولکول oct4 که در تشد ید تومور های بدخیم نقش دارد در نمونه های سرطان پستان و بافت نرمال مورد مطالعه دیده نشد.

با توجه به شیوع بالای سرطان پستان و ارتباط مولکول های سرطان زا با شدت و پیش اگهی بیماری و کمک درتعیین پیامد بیماران در این مطالعه ارتباط بیان مولکولی  OCT4  که در فرایند تقسیم سلولهای بنیادی,ایجاد وتشدید تومورهای بدخیم نقش دارد را با یافته های بافت شناسی سرطان پستان مورد بررسی قرار دادیم.72 بیمار  که با تشخیص سرطان پستان تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند ،بررسی شدند. نمونه های دارای بافت سرطان تحت رنگ آمیزی اختصاصی برای مولکول oct4 قرار گرفتند. ما هیچ بیانی از Oct4 را در نمونه سرطان پستان، مشاهده نکردیم. ما همچنین بیان Oct4 را در بافت نرمال پستان مشاهده نکردیم .  
 

دفعات مشاهده: 12 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

- مواجهه شغلی با دوزهای پایین گازهای بیهوشی می تواند در بعضی از پرسنل اتاق عمل منجر به استرس اکسیداتیو و افزایش سطح آنزیم های کبدی گردد.

پرسنل اتاق عمل به طور اجتناب ناپذیری در معرض گازهای بیهوشی هستند که ممکن است اثرات نامطلوبی بر سلامت آنها بگذارد. در این مطالعه غلظت گازهای مذکور در منطقه تنفسی پرسنل اندازه گیری شد و اثرات آنها بر سطح سرمی مارکرهای کبدی و کلیوی و همچنین پارامترهای استرس اکسیداتیو بررسی گردید. غلظت گازهای بیهوشی در نمونه های هوا کمتر از حدود مجاز مواجهه شغلی بودند، با این حال نتایج آنالیزهای بیوشمیایی نشان داد سطح فعالیت آنزیم­های آنتی اکسیدانی (کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز) افراد تحت مواجهه کمتر از افراد گروه کنترل بودند، اما سطح سرمی مالون دی آلدهید و ترانس آمینازهای کبدی افزایش معنی داری در گروه تحت مواجهه داشت. این اثرات با افزایش سابقه شغلی بیشتر افزایش می یابد.
 

دفعات مشاهده: 10 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

- بهترین زمان جهت مداخله جراحی قفسه سینه قبل از 4 هفته از شروع علایم تنفسی می باشد.

44 بیمار آمپیم که طی سال های 93-96 در بیمارستان امام خمینی ارومیه (ره) مورد دکورتیکاسیون قرار گرفته بودند وارد این مطالعه شدند .بیماران به سه گروه براساس زمان شروع علائم تا زمان جراحی تقسیم شدند. گروه اول بیماران با شروع علایم کمتر از دو هفته، گروه دوم بیماران با شروع علایم بین دو تا چهار هفته و گروه سوم بیماران با شروع علایم بیش از چهار هفته بودند. در این مطالعه گروه 1 و2 طول مدت باقی ماندن چست تیوب و مدت زمان بستری در بیمارستان و ICU و طول مدت جراحی کمتری را نسبت به گروه 3 داشتند. بیماران با زمان شروع علائم  کمتر از 4 هفته نتایج درمانی بهتری نسبت به بیمارانی که از زمان علائم آنها بیش از 4 هفته  گذشته بود نشان دادند .زمان شروع علائم می تواند معیار قابل اعتمادی در تصمیم گیری و مدیریت جراحی بیماران مراجعه کننده با آمپیم باشد.
 

دفعات مشاهده: 22 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

- استفاده از بسته آموزشی حمایتی در افزایش توانمندی مراقبت از خود در بیماران مبتلا به دیابت و کنترل میانگین قند خون آنها موثر می باشد.

بیماری دیابت یکی از شایعترین بیماریهای متابولیک با عوارض ناتوان کننده و سیر مزمن است و یکی از مهمترین مشکلات در بیماران مبتلا به دیابت بالا رفتن و کنترل نامناسب سطح قند خون می باشد که به مرور باعث ایجاد اثرات سوء در بدن می شوند و نیازمند کنترل مناسب و نگهداری آن در یک محدوده طبیعی است. کارکنان بهداشتی درمانی با مداخله صحیح در اجرای برنامه های آموزشی حمایتی که سبب توانمند سازی بیماران در مراقبت از خود، کمک می نمایند تا از عوارض و عواقب نامطلوب بیماری دیابت جلوگیری شود.در این طرح پس از بررسی روش های متداول گذشته، برنامه آموزشی حمایتی مبتنی بر خودکارآمدی ، در قالب بسته آموزشی حمایتی و به مدت چهار ماه به مددجویان ارائه گردید. تعداد نمونه های شرکت کننده در این طرح 80 مددجو بود که به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند.بسته آموزشی حمایتی شامل دفترچه های کنترل و ثبت روزانه قند خون، لوح فشرده، کتابچه، پمفلت های آموزشی، کانال تلگرامی و شماره تماس مستقیم، سنجش قند خون دوره ای توسط پژوهشگر و برگزاری جلسات آموزشی بود. براساس یافته های بدست آمده میانگین توانمندی گروه مداخله از نظر مراقبت از خود، در مقایسه با گروه کنترل، افزایش معنی داری داشت.یافته های مطالعه موید آن شد که استفاده از این روش در افزایش خودکارآمدی بیماران مبتلا به دیابت و کنترل قند خون آنها موثر می باشد.
 

دفعات مشاهده: 9 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

- با توجه به عوارض کمتر، استفاده از پارچه های توری قطعه شده جهت جراحی فتق شکمی نسبت به پارچه های توری کامل برتری و ارجحیت دارد.

این طرح تحقیقاتی که روی 60  نفر از بیماران تحت عمل جراحی فتق برشی شکمی در بیمارستان امام خمینی ارومیه  در فاصله  سالهای 1395  تا 1396  انجام گرفت که  در آن در گروه  اول استفاده  از  پارچه  توری کامل  و در گروه د وم پارچه توری  قطعه قطعه شده استفاده  شده بود . هدف از این مطالعه  مقایسه  میزان عوارض  شامل عود و عفونت زخم و میزان روز های بستری در بیمارستان بود . تحقیقات ما  نشان داد که تفاوت  بارزی  بین  استفاده  از این دو روش وجود دارد که میزان عوارض درروش استفاده از توری قطعه  قطعه شده خیلی کمتر می باشد.

دفعات مشاهده: 15 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

- مکمل یاری با ویتامین D باعث بهبود شرایط سوخت و ساز و نشانگرهای استرس اکسیداتیو می شود.

استرس اکسیداتیو به عنوان یکی از عوامل خطر موثر بر بیماران اینتوبه بستری در بخش مراقبت های ویژه می باشد، که می تواند تحت تاثیر Vit D باشد، اما مطالعات کمی به این موضوع پرداخته اند که با نتایج ضد و نقیض همراه می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مکمل یاری ویتامین D روی مارکرهای استرس اکسیداتیو و جداسازی بیماران ترومایی تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه انجام شد. مکمل یاری با VitD چه به صورت خوراکی و چه تزریقی در بیماران ترومایی تحت تهویه مکانیکی و با کمبود ویتامین D، تاثیرات سودمندی ربر روی استرس اکسیداتیو، جداسازی بیماران از ونتیلاتور و ترکیب بدنی داشت، که می تواند منجر به کاهش هزینه‌های درمانی شود.
 

دفعات مشاهده: 11 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش