اختلال تیروئید در بیماران اسکیزوفرنی مشاهده شد.

شناسایی مشکلات تیروئید در بیماران روان از اهمیت زیادی برخوردار است بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید و اختلالات عاطفی باید ابتدا با جایگزینی هورمون تیروئید در صدد درمان برایند. از سویی، جستجو در بانک­های اطلاعاتی گوناگون نشان می­‌دهد، مطالعات محدودی در این زمینه در ایران صورت گرفته است. لذا این مطالعه با هدف تعیین میانگین شیوع اختلالات هورمون تیروئید درطیف­­های مختلف اختلالات روانپزشکی صورت پذیرفته است.
این مطالعه از نوع توصیفی _ تحلیلی به صورت مقطعی بود که جمعیت مورد مطالعه آن به صورت در دسترس از بیماران بستری در بین سال­های 1390 تا 1397 در بخش روانپزشکی بیمارستان امام رضا (ع) در بر می­‌گرفتند. نتایج مطالعه نشان داد که اختلال تیروئید در 29% بیماران اسکیزوفرنی شیوع دارد.

دفعات مشاهده: 79 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پرستاران نیازمند آموزش راهکارهای تقویت تاب آوری در برنامه آموزشی بودند.

محیط کارپرستاران بخصوص بخش های ویژه ازمحیط های پر استرس به شمار می‌آید. استرس بالا و مواجه مکرر پرستاران با شرایط دردناک و رنج آور بیماران در محیط کار پرستاران بخش های ویژه می‌تواند منجر به خستگی ناشی از شفقت شود و برروی تعهد حرفه ای و تمایل به ترک کارآنها موثر باشد. که می­‌تواند زمینه­ ساز آسیب های روانی، پیامدهای نامطلوبی همچون افت­ کیفیت و برآیند مراقبت از بیماران شود. با توجه به اهمیت تاب آوری در تحمل شرایط دشوار، پژوهشی با هدف تعیین تاب آوری و ارتباط آن با خستگی ناشی از شفقت، تعهدحرفه ای و تمایل به ترک کار پرستاران شاغل در بخش های ویژه انجام شد.
این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که در آن 200 نفر از پرستاران شاغل در بخش های ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سطح استان خراسان جنوبی به روش سرشماری در سال 1397 وارد مطالعه شدند. نتایج پژوهش نشان داد باتوجه به ارتباط تاب آوری با خستگی ناشی از شفقت، تعهد حرفه ای و تمایل به ترک کار در پرستاران، آموزش های راهکارهای تقویت تاب آوری در برنامه آموزشی پرستاران توصیه می‌شود
.

 

دفعات مشاهده: 74 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه های اقتصادی و اجتماعی، توانمندسازی مردم حاشیه نشین و آموزش و اشتغال آنها نیازمند توجه ویژه است.

سابقه حاشیه نشینی در دنیا به انقلاب صنعتی و رشد شهرها بر می‌گردد و در ایران حاشیه نشینی از همان ابتدا در اطراف شهرها به وجود آمد. مفهوم سلامت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد سلامت توسط سازمان جهانی بهداشت مطرح شده است و بر اساس نظریه کییز از 5 بعد انسجام، پذیرش، مشارکت، انطباق و شکوفایی تشکیل شده است. این مطالعه با هدف بررسی و تحلیل وضعیت سلامت اجتماعی جمعیت حاشیه نشین شهر بیرجند در سال 1397 انجام شد.
این مطالعه یک تحقیق توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی و جامعه آماری آن کلیه شهروندان 15 تا 60 سال ساکن در حاشیه شهر بیرجند در سال 1397 است.
این پژوهش نشان داد شاخصهای سلامت اجتماعی در حاشیه شهر بیرجند وضعیت مطلوبی ندارد و برای ارتقاء آن برنامه ریزی نیاز است. با توجه به اینکه اثر سطح اجتماعی اقتصادی بر سلامت اجتماعی مورد تأیید قرار گرفت توصیه می‌شود در برنامه های اقتصادی و اجتماعی، توانمند سازی مردم حاشیه نشین و آموزش و اشتغال آنها مورد توجه ویژه قرار گیرد.

 

دفعات مشاهده: 79 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیران سیستم‌های آموزشی و درمانی نیاز به تعدیل عوامل حرفه‌ای، عوامل فردی و عوامل بالینی بر ارتقای کیفیت آموزش بالینی دانشجویان دارند .

ارتباط یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های روزانه‌ی هر فرد است و ارتباط بین دانشجویان پرستاری و بیماران یک جنبه­ مهم ارائه­ رفتارهای مراقبتی می‌­باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی مشکلات و موانع ارتباطی بین دانشجویان پرستاری با بیماران از دیدگاه دانشجویان، پرستاران و اعضای هیئت علمی پرستاری در بیرجند انجام گردید.
این مطالعه توصیفی در سال 97 در سه مرکز آموزشی درمانی شهر بیرجند بر روی 383 نفر  انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات یک پرسشنامه استاندارد که دارای 6 بعد شامل عوامل فردی، اجتماعی، حرفه ای، محیطی، مرتبط با آموزش و بالینی بیمار بود.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در بین ابعاد مورد بررسی، عوامل حرفه‌ای، عوامل فردی و عوامل بالینی تأثیر بیش‌تری برارتباط دانشجو-بیمار دارد و مدیران سیستم‌های آموزشی و درمانی بایستی تلاش خود را درجهت تعدیل اثراین عوامل به منظور بهبود این رابطه و در نهایت ارتقای کیفیت آموزش بالینی دانشجویان، متمرکز نمایند
.

دفعات مشاهده: 79 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مطالعه عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی کارکنان و مدیران سطوح مختلف می‌تواند درجهت ارتقاء عملکرد و پیشرفت سازمان ها مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به اهمیت انگیزش کارکنان و مدیران سطوح مختلف نیاز به بررسی و مطالعه عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی می‌باشد تا با بهره‌گیری از نتایج آن مدیران بتوانند در حفظ و ارتقاء انگیزه شغلی کارکنان خود برنامه ریزی و در رفتار مدیریتی خود مورد عنایت و توجه ویژه قرار دهند.
این مطالعه با رویکرد کیفی و با انجام مصاحبه های عمیق با مدیران پرستاری و پرستاران با هدف تبیین عوامل موثر بر انگیزش شغلی از دیدگاه مدیران پرستاری وپرستاران انجام شد و  پژوهشگر با مراجعه به بیمارستان و هماهنگی لازم با مدیرا ن پرستاری در رده های مختلف و پرستاران شاغل در بخش ها که شرایط ورود به پژوهش را داشتند زمان و مکان مصاحبه بر اساس توافق با مشارکت کنندگان مشخص کرده و در زمان تعیین شده مصاحبه را انجام داد.
دراین مطالعه مدیران و پرستاران مفهوم انگیزش شغلی را در تبلور درونی انگیزش ،ظهور انگیزش درتعاملات ونمود انگیزش در ویژگیهای شخصیتی ومولفه ها و عوامل مرتبط به انگیزش رادر عوامل مدیریتی ،عوامل اجتماعی و فرهنگی ،عوامل سازمانی ،عوامل اقتصادی ، ویژگیهای حرفه پرستاری ، منزلت حرفه ای و عوامل مربوط به دوران تحصیل بیان نمودند.
نتایج حاصل از تبیین عناصر و اجزاء موجود و مطالعه عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی کارکنان و مدیران سطوح مختلف می تواند درجهت  ارتقاء عملکرد  و پیشرفت سازمان ها بویژه سازمانهای بهداشتی درمانی که نقش اساسی در سلامت جامعه ایفاء می کنند مورد استفاده قرار گیرد تا با بهره‌گیری از آن مدیران در حفظ و ارتقاء انگیزه شغلی کارکنان خود برنامه ریزی و در رفتار مدیریتی خود مورد عنایت و توجه ویژه قرار دهند.

دفعات مشاهده: 82 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

رضایت شغلی افراد در ابعاد مختلف نیاز به سازماندهی فیزیکی و ارتباطات سازمان در زمینه های مختلف داشت.

از عوامل بسیار مهم موفقیت در شغل رضایت شغلی است و باعث افزایش کارایی و رضایتمندی می‌گردد. رضایت شغلی دست یابی به هدف مورد نظر را آسان تر می‌کند. مطالعه و بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان ازنکاتی است که مدیران سازمان ها باید به آن توجه داشته باشند. به دلیل اینکه رضایت شغلی نقش پر اهمیتی در افزایش کیفیت و کارایی پرسنل و کارکنان دارد، انجام مطالعه موردنظر ضرورت می‌یابد. هدف از این مطالعه بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر بیرجند بوده است.
 این مطالعه برروی تعداد78 نفر از کارکنان مراکز بهداشتی-درمانی شهر بیرجندبه صورت سرشماری انجام شد. در این مطالعه که از نوع توصیفی-تحلیلی است پزوهشگر به مراکز بهداشتی درمانی شهر بیرجند مراجعه کرده و پرسشنامه رضایت شغلی را جهت تکمیل دراختیار تمام کارکنان آنها قرار داد.
پژوهش نشان داد که رضایت شغلی افراد در ابعاد مختلف نیاز به سازماندهی فیزیکی و ارتباطات سازمان در زمینه های مختلف دارد که باید در جهت رسیدن به اهداف سازمان ها و ارگان ها مد نظر قرار گیرد.

دفعات مشاهده: 75 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صلاحیت فرهنگی و مراقبت معنوی می‌تواند راهنمایی مفید برای برنامه‌ریزی آموزش پرستاری و تحقیقات پرستاری باشد.

تنوع فرهنگی بیماران از جمله مسائلی است که پرستاران در محیط­های بالینی با آن مواجه هستند. صلاحیت فرهنگی پرستاران برای برقراری ارتباط موثر با بیماران و ارتقای سطح سلامتی آنان امری ضروری است. با توجه به نقش اساسی مراقبت معنوی در سلامت و آرامش بیماران و خانواده­ های آنان ، برخورداری از  این صلاحیت برای اعضای تیم مراقبتی بخصوص پرستاران امری ضروری است. با توجه به اهمیت مطالب ذکر شده در صورت وجود ارتباط بین صلاحیت فرهنگی و مراقبت معنوی به نظر می­رسد بتوان با  آموزش صلاحیت فرهنگی سبب ارتقاء مراقبت های معنوی در پرستاران شد لذا  مطالعه حاضر  با هدف تعیین ارتباط بین صلاحیت فرهنگی و مراقبت معنوی در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شده است.
در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی، 106 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1397 که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند، به روش نمونهگیری تصادفی سهمیهای انتخاب شد.
نتایج نشان داد که همبستگی معکوسی بین نمره مراقبت معنوی با صلاحیت فرهنگی، رفتار صلاحیت فرهنگی و جامعه پسندی وجود دارد. همچنین ارجاع به متخصصان نیز با صلاحیت فرهنگی و تمامی ابعاد آن همبستگی معکوسی  دارد .این نتایج میتواند راهنمایی برای برنامهریزی آموزش پرستاری و تحقیقات پرستاری باشد.

 

دفعات مشاهده: 27 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

میزان فلوراید آب آشامیدنی منابع در بعضی نقاط شهرستان خواف، برای سلامت مینای دندان کم تر از حد مطلوب بود.

 یون فلوراید یکی از عناصر پوسته زمین است و عنوان الکترونگاتیوترین عنصر جدول تناوبی و در گروه هالوژن ها، تمایل زیادی برای تشکیل ترکیب با کاتیون ها دارد به همین دلیل در طبیعت به صورت آزاد یافت نمی‌شود. مطالعات نشان می دهد مقادیر 7/0 میلیگرم در لیتر فلوراید موجود درآب آشامیدنی مفید می‌باشد. با توجه به ازدیاد فلوئور در آب به خصوص آبهای زیر زمینی و همچنین با توجه به اینکه اکثر شهرهای کشور از آب زیر زمینی استفاده می‌کنند به منظور جلوگیری از ناهنجاری های اسکلتی ودندانی و نیاز اهمیت این عنصر در آب آشامیدنی، قبل از هرگونه تصمیم گیری در خصوص تامین فلوراید مورد نیا ز افراد جامعه لازم است. این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بوده و بصورت تجربی اجرا شده است.
به نظر می رسد میزان فلوراید آب آشامیدنی منابع در بعضی نقاط، از حد مطلوب برای سلامت مینای دندان کم تر می‌باشد بنابراین مطالعه بیش تر برای دریافت میزان روزانه فلوراید از راه های مختلف ضروری است و درمناطقی که میزان دریافتی فوراید از حد مطلوب بیشتر باشد تنظیم میران فلوراید آب، می‌تواند برای سلامت دندان مفید باشد.

 

دفعات مشاهده: 13 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اعتیاد به تلفن همراه بر کیفیت زندگی دانشجویان تاثیر منفی داشت.

در حال حاضر استفاده بیش از حد تلفن همراه به خصوص با ظهور گوشی های همراه هوشمند جدید، موضوع اعتیاد به استفاده از تلفن همراه و مشکلات مطرح با آن جای بحث دارد، یکی از مهم ترین جنبه هایی که می تواند تحت تاثیر اعتیاد به تلفن همراه قرار گیرد، کیفیت زندگی افراد می‌باشد. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع اعتیاد به تلفن همراه و ارتباط آن با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1395 انجام شد.
این مطالعه به صورت مقطعی در سال 1395 بر روی 400 نفر از دانشجویان محصل در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند صورت گرفت. نمونه گیری به صورت طبقه بندی و بر اساس دانشکده صورت گرفت و از هر دانشکده تعداد نمونه مورد نیاز به صورت تصادفی انتخاب شد.
نتایج این پژوهش نشان داد شیوع اعتیاد به تلفن همراه در دانشجویان در سطح بالا قرار دارد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، اعتیاد به تلفن همراه بر کیفیت زندگی دانشجویان تاثیر منفی دارد، این اثر منفی بر روی عملکرد روانی بیشتر می‌باشد. از این رو برنامه ریزی جهت کاهش استفاده از تلفن همراه در دانشجویان ضروری به نظر می‌رسد.

 

دفعات مشاهده: 22 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اغلب پرستاران ملاقات آزاد برای بیمار و همراهش در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان را مفید نمی‌دانستند.

بستری شدن در بخش های مراقبت ویژه به عنوان یک بحران برای بیمار و خانواده بوده و موضوع حضور در این بخش ها از اساسی ترین مفاهیم در پیشبرد مراقبت همه جانبه و یکی از نیازهای اساسی آنها می‌باشد. علیرغم وجود مدارک مبتنی بر شواهد مبنی بر فوائد ملاقات و حضور خانواده بر بالین بیمار، همچنان ممنوعیت ملاقات در بخشهای مراقبت ویژه ایران اعمال می‌شود و این موضوع همواره به عنوان موضوعی چالش بر انگیز بین پرستاران بوده که در برخورد با پدیده ملاقات رفتارهای مختلفی از خود نشان می دهند. جهت ایجاد تغییر در سیاست ملاقات در بخش های مراقبت ویژه آگاهی از دیدگاه پرستاران و خانواده بیماران بستری در بخش ویژه حائز اهمیت است. هدف مطالعه حاضر، بررسی دیدگاه پرستاران و خانواده بیماران بستری در بخش ویژه درباره حضور خانواده بر بالین بیمار در بخش های مراقبت ویژه بود.
این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بر روی 70 پرستار شاغل در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزش درمانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و 100 عضو خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه در سال 1395 انجام شد. طبق این مطالعه اغلب پرستاران معتقدند که ملاقات آزاد به دلیل تاثیرات سوء روی بیمار و افزایش بار کاری خودشان، مفید نمی‌باشد و بنابراین، باور منفی نسبت به آن دارند.

دفعات مشاهده: 18 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش