اگزوپلی ساکارید های استخراج شده از بعضی از مخمر های بومی، اثر کشندگی بالایی بر سلول های سرطانی معده (MKN45) دارد

اگزوپلی ساکارید های مخمری یکی از مهمترین متابولیت های خارج سلولی هستند که کاربرد های دارویی و صنعتی فراوانی دارند. استفاده از اگزوپلی ساکارید های مخمری برای درمان توده های توموری و سلول های سرطانی رو به فزونی است
اگزوپلی ساکارید های استخراج شده از مخمر های این ۵۰ نمونه خاک، به وسیله عصاره گیری و تغلیظ، خالص سازی شد و سپس برای بررسی اثرات آنتی اکسیدانی با استفاده از ترکیب DPPH و تعیین بهترین مخمرهای مولد مورد ارزیابی قرار گرفت. نهایتا از این گروه بهترین مخمرها ازجهت مولد بودن و اثر آنتی اکسیدانی انتخاب شده و برای بررسی ماهیت ضد سرطانی بر  رده­ی سلول سرطانی آدنوکارسینومای معده­ی انسانی MKN 45 با استفاده از تست MTT مورد ارزیابی قرار گرفتند
نتایج این مطالعه نشان داد که اگزوپلی ساکارید های استخراج شده از بعضی از مخمر های بومی، اثر کشندگی بالایی بر سلول­های سرطانی معده (MKN45) داشت؛ این درصد کشندگی، با گذر زمان و با افزایش غلظت، افزایش یافته بود.بنابراین ما توانستیم این مخمرهای ارزشمند بومی را شناسایی کرده و جهت تولید داروی جدید درمان سرطان معده به پژوهشگران معرفی کنیم.
 
 

دفعات مشاهده: 4 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ماده کنتراست سنتز شده گادونانوتیوب، پتانسیل به‌کارگیری در تصویربرداری MRI به‌عنوان ماده کنتراست‌زا را دارد

از محدودیت های گادولونیم که به‌عنوان ماده کنتراست‌زا در تصویربرداری MRI به‌کار می‌رود می‌توان به Relaxivity کم، زمان ماندگاری کم درسیستم گردش خون و همچنین سمیت آن در غلظت های بالا اشاره کرد. در تصویربرداری MRI، برای دستیابی به شدت‌سیگنال کافی از سلول‌ها و بافت‌های بدن به غلظت بالایی از این یون در بدن نیاز است، اما غلظت یون گادولونیم به‌دلیل محدودیت‌های بیولوژیک درگستره نانومولار محدود می¬شود. با قرارگیری یون گادولونیم درون نانولوله‌هایکربنی عامل‌دار شده، می‌توان به کاهش سمیت این یون در بدن و افزایش سیگنال تصویربرداری MRI و همچنین افزایش زمان ماندگاری ماده کنتراست در سیستم گردش خون کمک کرد. در همین راستا در این مطالعه، نانولوله های‌کربنی تک‌دیواره عامل‌دار شده با پوشش PEG، سنتز شده و یون گادولونیم درون آن‌ها بارگذاری شد. این ماده سنتز شده که PEG-Gd-CNT نام دارد با داروی کلینیکال  Gadovist که به‌صورت تجاری به‌عنوان ماده کنتراست‌زا در MRI به‌کار می‌رود، از نظر شدت‌سیگنال تصویربرداری به صورت کمی و کیفی در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی، مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.
با مقایسه PEG-Gd-CNT و Gadovist، مشاهده شد که این ماده سنتز شده در غلظت‌های کمتری از یون گادولونیم نسبت به مواد کنتراست تجاری کلینیکی، سیگنال بیشتری را در تصاویر MRI به نمایش می‌گذارد، در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی مشاهده شد که اگرچه غلظت PEG-Gd-CNT، 18/12% از Gadovist کمتر بود اما شدت سیگنال حاصل از آن به ترتیب در این دو فاز آزمایشگاهی و حیوانی، 30/3% و 05/3%  از Gadovist بیشتر شد. بنابراین ماده کنتراست سنتز شده گادونانوتیوب، پتانسیل به‌کارگیری در تصویربرداری MRI به‌عنوان ماده کنتراست‌زا را دارد.

دفعات مشاهده: 4 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

قرص هیدروکسی زین صرف نظر از مکانیسم ایجاد خارش در بیماران همودیالیزی، می تواند در درمان خارش بیماران مؤثر باشد

زمینه و هدف: خارش یکی از مهمترین مشکلات بیماران همودیالیزی اسـت بطوریکه تقریبا 60% بیماران از آن شکایت می کنند. قرص هیدروکسی زین یکی از درمانهای مرسوم برای کنترل خارش در بیماران می باشد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر هیدروکسی زین بر خارش بیماران همودیالیزی است.
روش بررسی: این مطالعه نیمه تجربی قبل و بعد (از مهر تا اسفندماه 1395) بر روی 40 بیمار همودیالیزی واجد شرایط در مرکز همودیالیز سوده انجام شد. بیمارانی که دچار خارش بودند برای مدت 6 هفته تحت درمان با قرص هیدروکسی زین با دوز 25 میلی گرم قرار گرفتند. نمره خارش بیماران با استفاده از ابزار بررسی خارش 5-D که دارای 8 آیتم با مقیاس لیکرت 5 نمره ای بود؛ قبل و بعد از درمان در سطح معنی داری 05/0 مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: یافته ها نشان داد که بیشتر بیماران مورد مطالعه مرد (55%) با میانیگین سنی 59/11±97/55 سال بودند. بیشترین علت نارسایی کلیه در آنها دیابت (5/37%) بود. میانگین نمره خارش بیماران قبل از مداخله 4/3±73/16 بود که بیشترین نمره در مورد اثر خارش بر فعالیتهای اجتماعی بیماران (6/0±47/2) بود. پس از مداخله میانگین نمره خارش بیماران 15/2±65/9 شد که کاهش معنی داری را نشان داد (P<0.001). یافته ها ارتباط معنی داری بین میزان کاهش نمره خارش با مشخصات بیماران نشان نداد.
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد که استفاده از قرص هیدروکسی زین صرف نظر از مکانیسم ایجاد خارش در بیماران همودیالیزی، می تواند در درمان خارش بیماران مؤثر باشد. انجام مطالعه در بیماران با شدت خارش بیشتر توصیه می شود.
 
 

دفعات مشاهده: 13 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بروز بالای پنومونی و نیز مرگ و میر در بیماران بستری در بیمارستان با مدت زمات داشتن لوله‌ی نازوگاستریک ، مدت اتصال به ونتیلاتور و سن رابط�

      پنومونی بیمارستانی دومین عفونت شایع بیمارستانی و شایع ترین عفونت در بخش های مراقبت ویژه می باشد. شناسایی عوامل خطر و عوامل تعیین کننده پیش آگهی در بروز پنومونی بیمارستانی وراه های جلوگیری از بروز آن می تواند در کاهش بروز و مرگ و میر این عفونت ها موثر باشد.  در این مطالعه­، 283 نفر از بیماران بالای 18 سال بستری شده در بخش های ویژه بیمارستان کوثر سمنان در فاصله زمانی 96-95 وارد مطالعه شدند.  بیمارانی که در بدو ورود به بخش های ویژه بیماری های عفونی داشته یا قبل از 48 ساعت ترخیص یا فوت شدند از مطالعه خارج شدند.
    59% بیماران مرد بودند. میانگین±انحراف معیار سنی بیماران 0/20 ±3/64 (18 تا 96 سال) بود.  5/8% بیماران جراحی شکم، 7/6% جراحی قفسه سینه، 2/27% دیابت و 9/38% فشارخون بالا داشتند. به طور کلی 9/15%( با فاصله اطمینان 95% : 1/20-7/11% ) به پنومونی دچار شدند. ابتلا به پنومونی با سن،  جراحی شکم، جراحی قفسه سینه، دیابت و فشارخون بالا رابطه ای نداشت. مدت زمات داشتن لوله­ی نازوگاستریکو هم چنین اتصال به ونتیلاتور به طور معنی داری در بیماران دچار پنومونی بیشتر بود.
   به طور کلی 4/53% بیماران فوت شدند. 3/73%  بیماران مبتلا به پنومونی و 6/49%  بیماران غیر مبتلا ، فوت شدند که تفاوت معنی دار بود.62 % بیماران با لوله­ی نازوگاستریک و 6/22%  بیماران بدون لوله­ی نازوگاستریک ، فوت شدند که تفاوت  معنی دار بود(001/0>p ). هم چنین افزایش سن خطر مرگ را بیشتر می کند.
     یافته ها حاکی از بروز بالای پنومونی و نیز مرگ و میر در بیماران بستری در بیمارستان می باشد که با مدت زمات داشتن لوله­ی نازوگاستریک ، مدت اتصال به ونتیلاتور  و سن رابطه مستقیم دارد. لذا توجه ویژه به چنین بیمارانی بالاخص بیماران مسن تر جهت کاهش مدت زمان داشتن لوله نازوگاستریک و هم چنین اتصال به ونتیلاتور ضروری است.
 
 

دفعات مشاهده: 3 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ویروس CMV ترجیحا بافت توموری بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال را آلوده می‌کند و در بافت نرمال اطراف تومور یافت نمی‌شود

ایمونوتراپی سرطان با هدف قرار دادن ویروس CMV، به وسیله‌ی سلول‌های CD8+T اختصاصی علیه این ویروس در بیماران مبتلا به گلیوبلاستوما به طور موفقیت‌آمیزی انجام شده است؛ که استفاده از این روش در درمان بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است.
در این مطالعه‌ی جهت تأیید ارتباط بین CMV و سرطان کولورکتال، حضور CMV در بافت توموری و بافت نرمال اطراف آن بررسی شد و ضمن تحریک تولید سلول‌های کشنده CD8+T اختصاصی در مواجهه با CMV در بیماران و افراد سالم، به مقایسه عملکرد این سلول‌ها در محیط آزمایشگاه پرداخته شد.
نتایج مطالعه‌‌ی این مطالعه به شرح زیر می باشد:
* در 31 درصد از بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال، سایتومگالو ویروس در بافت توموری یافت شد؛ در حالی که بافت سالم مجاور تومور این افراد عاری از ویروس بود.
* سایتومگالو ویروس در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال ترجیحا بافت توموری را آلوده می‌کند.
* کشت 15 روزه سلول های ایمنی در محیط آزمایشگاه در مجاورت ویروس و در شرایط مناسب منجر به تقویت عملکرد نوعی از سلول های ایمنی به نام سلول های T‌کشنده، در برابر سایتومگالو ویروس می‌شود.
*عملکرد سلول های T کشنده در مواجهه با این ویروس، در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مشابه افراد سالم است.
* بر اساس مطالعه‌ی ما، تحریک سلول های ایمنی در مجاورت سایتومگالو ویروس می‌تواند به عنوان یک روش قابل اجراء جهت تولید سلول‌های T کشنده برای درمان بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از سلول‌های T، باشد.
 
 

دفعات مشاهده: 91 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تحریکات حسی برنامه ریزی شده میتواند در کوتاه مدت، مرکز تنفس بیماران تحت تهویه مکانیکی را برای افزایش تعداد تنفس تحریک کند

تهویه‌ مکانیکی یکی از مهمترین مداخلات تخصصی در بخش های مراقبت ویژه است. جداسازی بیمار از دستگاه تهویه مکانیکی و اصلاح پارامترهای تنفسی بیمار، فرآیندی پیچیده، زمان بر و چالش برانگیز در مراقبت از بیماران تحت تهویه مکانیکی می باشد. این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی قبل و بعد است که در سال 94- 93  بر روی 30 بیمار تحت تهویه مکانیکی در بیمارستان شهید بهشتی شهر کاشان انجام گرفت نمونه گیری به صورت در دسترس انجام شد. تحریکات حسی برنامه ریزی شده با کمک یکی از اعضای خانواده به مدت 20 دقیقه برای بیمار انجام شد. سپس پارامترهای تنفسی و فیزیولوژیک بیمار بلافاصله و یک ساعت پس از انجام تحریکات حسی ثبت گردید. یافته ها نشان دادند که اکثر بیماران مورد مطالعه مرد (60%) و سطح هوشیاری اکثر آنها (80%) بر اساس معیار اغمای گلاسکو بیشتر از 9 بود. میانگین سنی بیماران مورد مطالعه 5/19± 1/57 سال بود و در زمان مطالعه میانگین مدت زمان اتصال آنها به دستگاه تهویه مکانیکی 4/4±7/5 روز بود. بیشتر بیماران مورد مطالعه (6/66%) بعلت مشکلات ریوی و تروما تحت تهویه مکانیکی قرار گرفته بودند. نتایج نشان داد که تحریکات حسی پارامترهای تنفسی همچون تعداد تنفس، ایندکس یکپارچه جداسازی از دستگاه یا Integrated Weaning Index، ضربان قلب، تهویه دقیقه ای، اشباع اکسیژن خون شریانی و فشار خون سیستولیک بیماران را بطور معنی داری افزایش داد (P<0.05) اما بر حجم جاری، ایندکس تنفس سریع و سطحی یاRapid Shallow Breathing Index ، کمپلیانس استاتیک، حجم جاری بازدمی و حداکثر فشار راه هوایی بیماران تاثیر معنی داری نداشت (P>0.05). یافته ها نشان داد که پارامترهای فیزیولوژیک بیماران پس از یک ساعت بطور معنی داری کاهش یافت. تحریکات حسی برنامه ریزی شده می تواند در کوتاه مدت مرکز تنفس بیماران تحت تهویه مکانیکی را برای افزایش تعداد تنفس تحریک نماید اما بر پارامترهای مهم جداسازی بیماران تاثیری ندارد.
 

دفعات مشاهده: 25 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تغییر وضعیت بیماران تحت تهویه مکانیکی به وضعیت ویژه، فشار کاف لوله تراشه از محدوده ایمن خارج میکند

زمینه و هدف: عوامل زیادی بر فشار کاف لوله تراشه تاثیرگذار است. بیماران تحت تهویه مکانیکی در بخش های مراقبت ویژه به دلایل مختلف نیازمند تغییر وضعیت می باشند. هدف این مطالعه تعیین تاثیر تغییر وضعیت بر فشار کاف لوله تراشه بیماران تحت تهویه مکانیکی بود.
روش بررسی: این مطالعه نیمه تجربی بر روی 70 بیمار تحت تهویه مکانیکی در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های سمنان و شاهرود از اردیبهشت تا مهر 1395 انجام شد. ابتدا فشار کاف لوله تراشه در زاویه تخت 30 درجه بر روی 25 cmH2O تنظیم شد. سپس بیماران به صورت تصادفی برای مدت پنج دقیقه در پوزیشن های خوابیده به پشت با زاویه تخت صفر، خوابیده به پهلو به سمت دستگاه تهویه مکانیکی، خوابیده به پهلو مخالف دستگاه تهویه مکانیکی و خوابیده به پشت با زاویه تخت 45 درجه قرار گرفتند. فشار کاف در هر وضعیت با مانومتر اندازه گیری شد.
یافته ها: بیشتر بیماران مرد (58.6%) بودند و سابقه استعمال سیگار نداشتند (81.4%). میانگین سنی بیماران 63.37±20.9 سال بود و به علت نارسایی تنفسی (55.7%) به دستگاه تهویه مکانیکی متصل شده بودند. میانگین فشار کاف لوله تراشه در وضعیت های مختلف تفاوت معناداری با یکدیگر داشت (P<0.001). فشار کاف در وضعیت چرخش به سمت مخالف دستگاه تهویه مکانیکی بیشترین افزایش (29.12±0.41 cmH2o) و در وضعیت خوابیده به پشت با زاویه تخت صفر درجه کمترین افزایش را داشت (27.6±0.38 cmH2o).
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد که به دنبال تغییر وضعیت بیماران تحت تهویه مکانیکی به ویژه در حالت خوابیده به پهلو به سمت مخالف دستگاه تهویه مکانیکی، ممکن است فشار کاف لوله تراشه از محدوده ایمن خارج شود.
 

دفعات مشاهده: 33 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جهش‌های بیماریزا در ژن SERPING1 بیماران ایرانی مبتلا به (HAE) وجود دارد

با سلام
در صورت کاربرد واژه علمی قبل از نام، دارو و یا ماده یا روش حتما ذکر شود که داروی ... یا روش ...، تنها نام دارو یا روش ذکر نگردد و  معادل فارسی کلمات لاتین را در عنوان خبر بیاورید.
باتشکرو احترام
لیلا میرزایی             81454311-021

آنژیوادم ارثی(HAE)  یک بیماری اتوزومال غالب است که علت آن نقص در ژن C1INH(SERPING1) میباشد. در این افراد اثر مهاری برروی راههای فیبرینولیتیک، انعقادی و کینین برداشته می شود. آنژیوادم ارثی به سه نوع یک،دو وسه تقسیم می شود.نوع یک و دو فرم کلاسیک این بیماری هستند که بر اثر نقص و جهش در ژن C1INH ایجاد میگردند.این ژن بر روی کروموزوم 11 قرار دارد و دارای 8 اگزون و 7 اینترون می باشد.بیماری غالبا در کودکی تظاهر پیدا می کند ولی در سنین بالا شدت آن بیشتر می باشد.این مطالعه برای آنالیز جهش های این ژن در بیماران ایرانی مبتلا به آنژیوادم نوع 1 برای افزایش اطلاعات علمی،کاربردی و درمانی در ارتباط با عوامل ایجاد این  بیماری طراحی شد. در این پژوهش ‌DNAخون بیماران(HAE) استخراج و برای نواحی اگزونی و مرزهای اگزون-اینترون ژن SERPING1 پرایمر طراحی شد. سپس برای ایننواحی PCR انجام ‌شد. پس از توالی‌یابی، داده‌ها با انجام Blastمورد آنالیز قرار گرفت و با داده‌های موجود در پایگاه داده‌های ژنوم انسانی مقایسه شد.در این تحقیق 11جهش مختلف و جدید یافت شد که 1 جهش اسپلایسینگ(C.51+2T˃C)، 6 جهش بدمعنی C.1196C˃A)و (C.427G˃A, C.5C˃T, C.1477G˃A, C.440T˃A, C.1422T˃C، سه جهش حذف C.650delG, C.1356_1357delTG) و C.1264delT) یک جهش بی معنی (C.1480C˃T)، و سه جهش خاموش یا پلی مورفیسم C.1438G˃A, C.1030-20A˃G) و C.685+88G˃A) بودکه از این میان 5 جهش جدید بودند و در هیج مطالعه ای گزارش نشده بودند.
در مطالعه حاضر برای اولین بار در ایرانوجود جهش‌های بیماریزا در ژن SERPING1 بیماران ایرانی مبتلا به(HAE)  مشخص شد. نتایج این مطالعه برای بررسی بهتر وبیشتر بیماری و به دنبال آن  کمک به درمان آن‌ بسیار مهم والبته ضروری به نظر می رسد.
 
 

دفعات مشاهده: 31 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کیفیت اطلاعات سلامت در وب سایت دانشگاه، بر سواد سلامت کاربران موثر است

امروزه وب سایت های دانشگاهی از مهمترین روش‌های اطلاع رسانی در مورد فعالیت های علمی و پژوهشی آنها به حساب می آیند. در یک طرح تحقیقاتی (مصوب شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه) که توسط دکتر کاهویی و همکاران انجام و گزارش نهایی آن به تائید این شورا رسیده است؛ با هدف بررسی دیدگاه کاربران نسبت به کیفیت اطلاعات سلامت  در وب سایت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان و تاثیر وب سایت  بر سواد سلامت آنها انجام شده است. بررسی نتایج نشان داد که که استراتژی های مداخله ای ضروری است تا منجر شود دانشجویان  و کارکنان از وب سایت معاونت بهداشتی دانشگاه استفاده موثری بکنند.
علاقمندان می­توانند از طریق تماس با مجری اصلی، به اطلاعات کامل­تری دسترسی پیدا نمایند.
 
Email: mkahouei@yahoo.com

دفعات مشاهده: 110 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مایع درمانی قبل از عمل جراحی سرطان پستان در کاهش درد و تهوع و استفراغ بعد از عمل موثر است

   با توجه به افزایش میزان شیوع سرطان پستان در ایران عمل های جراحی سرطان پستان در حال افزایش است. تهوع، استفراغ و درد از جمله عوارض مهم پس از عمل جراحی سرطان پستان می باشد. علیرغم انجام اقدامات فراوان برای کنترل این عوارض هنوز هم تهوع استفراغ و درد پس از این نوع اعمال جراحی بیماران را آزار می دهد. هدف این مطالعه مقایسه تاثیر مایع درمانی (سرم درمانی) قبل از عمل و حین عمل بر شدت تهوع و استفراغ و درد پس از عمل در بیماران تحت عمل جراحی سرطان پستان می باشد.
یافته های این مطالعه نشان داد که مایع درمانی قبل از عمل جراحی اثر مضری بر میزان خونریزی حین عمل و هماتوکریت بیمارانی که تحت عمل جراحی بودند نداشت. مایع درمانی قبل از عمل جراحی در مقایسه با مایع درمانی حین عمل و مایع درمانی معمول مورد استفاده توانست اثر بهتری بر شدت تهوع، استفراغ و درد بیماران پس از عمل جراحی داشته باشد. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که مایع درمانی تکمیلی بخصوص در مرحله قبل از عمل می تواند به عنوان یک روش ساده و ارزان در کنترل تهوع و استفراغ و درد بیماران پس از عمل جراحی سرطان پستان مورد استفاده قرار گیرد. گرچه باید در استفاده از مایعات احتیاط کرد و از قرار گرفتن بیمار در وضعیت تعادل مثبت هنگام مایع درمانی  خودداری کرد.
برای اطلاعات بیشتردر رابطه با طرح مذکور با جناب آقای دکتر محسن سلیمانی تماس حاصل فرمایید.
Soli257@semums.ac.ir

دفعات مشاهده: 117 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش