تمرینات ثباتی بر روی فعالیت عضله عرضی شکمی در افراد با جراحی دکامپرشن کمری دارای اثر است.

اگر چه انجام تمرینات ثباتی بعنوان یکی از روشهای مناسب درمانی در افراد مبتلا به کمردرد مزمن می باشد، اما تاکنون اثربخشی آن بر فعالیت عضلات عمقی شکمی در افراد با جراحی دکامپرشن کمری بررسی نگردیده است. در یک طرح تحقیقاتی (مصوب شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه) که توسط خانم دکتر احسانی و همکاران انجام و گزارش نهایی آن به تائید این شورا رسیده است؛ اثربخشی تمرینات ثباتی بر روی  فعالیت عضله عرضی شکمی در افراد با جراحی دکامپرشن کمری مورد بررسی قرار گرفت. بررسی نتایج نشان داد که تمرینات ثباتی بر افزایش عملکرد عضله عرضی شکمی طی تکالیف ارادی و ایستاده و همچنین کاهش سطح درد و ناتوانی اثرگذاری بیشتر و معنی داری در مقایسه با  تمرینات روتین فیزیوتراپی دارد. بنابراین می توان با استفاده از این نوع مداخله (تمریات ثباتی) به بهبود عملکرد عضله عرضی شکمی و در نتیجه افزایش ثبات مهره های کمری بخصوص در طی تکالیف ایستاده به افراد با جراحی دکامپرشن کمری کمک نمود.
 

 

دفعات مشاهده: 49 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آیا بتادین توانایی جایگزینی داکسی سیکلین را برای استفاده در پلورودز شیمیایی دارد؟

از آن جایی که داکسی سیکلین یکی از دارو های رایج مورداستفاده در درمان پلورال افیوژن  استفاده می باشد اما مشکلات و عوارضی هم بهمراه دارد، در یک طرح تحقیقاتی (مصوب شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه) که توسط دکتر حمیدرضا همتی  و همکاران انجام و گزارش نهایی آن به تائید این شورا رسیده است؛ با هدف از این مطالعه مقایسه ی اثرات داکسی سیکلین و بتادین جهت انتخاب داروی ارجح بوده است واین که آیا بتادین توانایی جایگزینی داکسی سیکلین را برای استفاده در پلورودز شیمیایی دارد، انجام شده است. دراین مطالعه بیمارانی که از پلورال افیوژن بدخیم یا موارد عود رنج میبردند و کاندید پلورودز شیمیایی بودند  به صورت تصادفی به دو گروه20 و 21 نفری تقسیم شدند. بررسی نتایج نشان داد که دو گروه از نظر درد، تب ، عود ، آمپیم و هزینه تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند. بتادین (Povidone iodine) به اندازه ی داکسی سیکلین در پلورودز بیماران با افیوژن پلور موثر است و به عنوان دارویی مناسب وجایگزین می تواند به کار برده شود.

دفعات مشاهده: 72 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اثر برنامه طرح تحول نظام سلامت بر رضایت شغلی کارمندان درمانی

مقدمه: هدف ازپژوهش حاضر،بررسی رابطه تعارض کار خانواده بارضایت شغلی کارمندان درمانی پس از اجرای برنامه طرح تحول نظام سلامت  در شهرستان دامغان است.
یافته ها: نقش جنسیت زن ، رسته شغلی اداری، عدم دریافت آموزشهای کافی ، نقش فضای فیزیکی و همچنین ابعاد شغلی (یعنی میزان درگیری شغلی ، میزان استرس شغلی ، میزان حمایت مدیریت و میزان حمایت همکاران ) رابطه مستقیمی با رضایت شغلی و تضاد آن بر رابطه کار و خانواده پس از اجرای برنامه تحول سلامت در افراد دارد.
نتیجه گیری : توجه بیشتر به این عوامل برای کارمندان ضروری است و بر طرف‌کردن این عوامل، موجب کاهش تنش و افزایش رضایتمندی و در نتیجه افزایش کیفیت مراقبت بیماران خواهد شد.
برای اطلاعات بیشتردر رابطه با طرح مذکور با سرکا خانم مسعوده باباخانیان تماس حاصل فرمایید.
babakhanian.m@gmail.com

دفعات مشاهده: 53 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اثرات مثبت و منفی ارزشهای فرهنگی و باورها بر زندگی زنان یائسه

مقدمه: ارزشهای فرهنگی، باورها و نگرشها درباره یائسگی میتواند اثرات مثبت و یا منفی بر زندگی زنان یائسه بگذارد.ارزیابی نگرش نیاز به ابزار روا یی و پایایی  شده دارد.
یافته ها: در بخش اول داده ها که بر روی 350 نفر از زنان با میانگین سنی 55.45±5.58 تحلیل عامل اکتشافی انجام شد، همسانی درونی این ابزار 0.96 گزارش گردید که نشان دهنده مطلوبیت این ابزار است.تحلیل عاملی اکتشافی اولیه با 34سؤال صورت گرفت.با توجه به مبانی نظری پژوهش و نیز نمودار آزمون اسکری ( نمودار)و  مقدار واریانس تبین شده 5 عامل انتخاب گردید این پنج عامل نزدیک به 48 درصد واریانس کل را تبین می کنند. پس از تحلیل اکتشافی استفاده از مقادیر بارگذاری شده روی سؤالات، عوامل استخراج شده نام گذاری گردید این پنج نام عبارت بودند از" بهبودی پس از یائسگی"، اثرات منفی یائسگی"، "از دست دادن قدرت باروری و  مشکلات مربوط قاعدگی"، " ارتباطان بین فردی" و " تصورات جسمانی بود".در بخش دوم داده ها که تحلیل عامل تاییدی بر روی آن انجام شد ، میانگین سن زنان 50.18 با انحراف معیار5.3 بود. الگوی یک با 34 سوال و5 سازه انجام شد.. تحلیل­های بعدی نشان داد که بارهای عاملی هشت سوال معنادار نبودند که حذف شدند. در نهایت مدل با  18ماده قبل به عنوان مدل نهایی پذیرفته شد x2/ df:2.21 , CFI:0.90 , GFI:0.91 , RMSEA:0.059
نتیجه گیری : یافته های مطالعه حاضر نشان که پرسشنامه نگرش به یائسگی برای استفاده در فرهنگ ایرانی نیاز به تغیرات داد با توجه به اینکه نگرش تا حدودی وابسته به فرهنگ است نیاز است که ساختار فاکتوری پرسشنامه حاضر  در جمعیت زنان یائسه سایر شهرهای ایران صورت پذیرد.
برای اطلاعات بیشتردر رابطه با طرح مذکور با سرکا خانم مسعوده باباخانیان تماس حاصل فرمایید.
babakhanian.m@gmail.com
 

دفعات مشاهده: 47 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ویتامین D اثری ضد افسردگی دارد.

افسردگی یک اختلال خلقی/ روانی متداول، متشکل از اجزاء متفاوت است مثل بی علاقگی (anhedonia) ، اضطراب و غیره. در افسردگی ناشی از استرس آزادی بعضی از مواد عصبی-شیمیایی (مثل دوپامین) در بعضی از نواحی مغز مثل سیستم لیمبیک دچار اختلال می شود.  در یک طرح تحقیقاتی (مصوب شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه) که توسط دکتر کتایون صداقت و همکاران انجام و گزارش نهایی آن به تائید این شورا رسیده است؛ با هدف بررسی اثر هورمون های آندروژن بر اختلالات ناشی از استرس مزمن انجام شده است. بررسی نتایج نشان داد که ویتامین D بعنوان یک هورمون قادر به برابری با دارو ی ضد افسردگی فلوکستین Fluoxetin در بهبود کامل علائم بی علاقگی ناشی از افسردگی ناشی از استرس در موشهای بزرگ صحرایی بوده است و این کار را از طریق تاثیر بر سیستم دوپامینی لیمبیک انجام می دهد.
علاقمندان می­توانند از طریق تماس با مجری اصلی، به اطلاعات کامل­تری دسترسی پیدا نمایند.
Email: katsedaghat@gmail.com

دفعات مشاهده: 108 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آیا مایع درمانی در جراحی سرطان پستان موثر است؟

   با توجه به افزایش میزان شیوع سرطان پستان در ایران عمل های جراحی سرطان پستان در حال افزایش است. تهوع، استفراغ و درد از جمله عوارض مهم پس از عمل جراحی سرطان پستان می باشد. علیرغم انجام اقدامات فراوان برای کنترل این عوارض هنوز هم تهوع استفراغ و درد پس از این نوع اعمال جراحی بیماران را آزار می دهد. هدف این مطالعه مقایسه تاثیر مایع درمانی (سرم درمانی) قبل از عمل و حین عمل بر شدت تهوع و استفراغ و درد پس از عمل در بیماران تحت عمل جراحی سرطان پستان می باشد.
یافته های این مطالعه نشان داد که مایع درمانی قبل از عمل جراحی اثر مضری بر میزان خونریزی حین عمل و هماتوکریت بیمارانی که تحت عمل جراحی بودند نداشت. مایع درمانی قبل از عمل جراحی در مقایسه با مایع درمانی حین عمل و مایع درمانی معمول مورد استفاده توانست اثر بهتری بر شدت تهوع، استفراغ و درد بیماران پس از عمل جراحی داشته باشد. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که مایع درمانی تکمیلی بخصوص در مرحله قبل از عمل می تواند به عنوان یک روش ساده و ارزان در کنترل تهوع و استفراغ و درد بیماران پس از عمل جراحی سرطان پستان مورد استفاده قرار گیرد. گرچه باید در استفاده از مایعات احتیاط کرد و از قرار گرفتن بیمار در وضعیت تعادل مثبت هنگام مایع درمانی  خودداری کرد.
برای اطلاعات بیشتردر رابطه با طرح مذکور با جناب آقای دکتر محسن سلیمانی تماس حاصل فرمایید.
Soli257@semums.ac.ir

دفعات مشاهده: 29 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آموزش مهارت های استرس و یادگیری تاثیر مثبتی بر عملکرد روانی و آموزشی داوطلبین کنکور دارد.

آموزش مهارت هاس استرس و یادگیری باعث بهبود عملکرد روانی و آموزشی داوطلبین ورود به دانشگاه میشود.  در یک طرح تحقیقاتی (مصوب شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه) که توسط دکتر ستوده و همکاران انجام و گزارش نهایی آن به تائید این شورا رسیده است؛ با هدف بررسی میزان تاثیر مهارت های استرس و یادگیری بر عملکرد روانی و آموزشی داوطلبین ورود به دانشگاه انجام شده است. بررسی نتایج نشان داد که آموزش مهارت های استرس و یادگیری تاثیر مثبتی بر عملکرد روانی و آموزشی داوطلبین کنکور دارد.
علاقمندان می­توانند از طریق تماس با مجری اصلی، به اطلاعات کامل­تری دسترسی پیدا نمایند.
Email: dr.zaker28@gmail.com                                                                                                                
 
 

دفعات مشاهده: 37 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اثر لنفوسیت تراپی بر روی تغییرات الگوی بیان سایتوکاینی در بیماران مبتلا به سقط مکرر جنین

سقط مکرر خودبخودی (RSA) به عنوان شایعترین مشکل بارداری که به صورت سه یا بیش از سه سقط مکرر پیش از هفته بیستم بارداری تعریف می­شود، اغلب علت نامشخصی دارد. تغییر در سیستم ایمنی یکی از علل این اختلال است. لنفوسیت ­تراپی به عنوان یک روش درمانی موثر دردرمان سقط مکررخودبخودی با علت ایمونولوژیک محسوب می گردد. در یک طرح تحقیقاتی (مصوب شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه) که توسط دکتر کوخایی و همکاران انجام و گزارش نهایی آن به تائید این شورا رسیده است؛ با هدف تعیین تغییرات میزان سیتوکین‌های مترشحه از سلول‌های دخیل در حفظ جنین طی بارداری(Tregulatory و Th17)  در جمعیت  سلول‌های منونوکلئار خون محیطی ( PBMC) به دنبال لنفوسیت‌تراپی در بیماران سقط مکرر خودبخودی انجام شده است. بررسی نتایج نشان داد که پس از درمان لنفوسیتی سطح سیتوکین‌های مرتبط با سلول پیش التهابیTh17 در سرم بیماران به طور قابل توجهی کاهش و میزان TGFβبه عنوان فاکتور مهارکننده ­ی سیستم ایمنی مترشحه از سلول T تنظیمی، افزایش می‌یابد. تغییر الگوی سیتوکینی از نوع Th17 به سیتوکین‌های Treg می‌تواند یکی از مکانیسم‌های عملکردی لنفوسیت‌تراپی محسوب گردد.
علاقمندان می­توانند از طریق تماس با مجری اصلی، به اطلاعات کامل­تری دسترسی پیدا نمایند.
Email: p_kokha@yahoo.com
 

دفعات مشاهده: 57 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

درمان ترکیبی سلول‌های بنیادی مزانشیمال مغز استخوان همراه با فاکتورهای محرک کلونی گرانولوسیت و آیریسین دارای اثرات بهبودی در بیماری پارکین

استفاده از سلولهای بنیادی در درمان بیماریهای سیستم عصبی مرکزی امروزه مد نظر بسیاری از محققین می باشد. بیماری پارکینسون با توجه به گستردگی آن در جوامع دنیا از اهمیت خاصی در این برخوردار است.
دراین طرح تحقیقاتی (مصوب شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه) که توسط دکتر صفری و همکاران انجام و گزارش نهایی آن به تائید این شورا رسیده است؛ با هدف بهبودی علائم بیماری پارکینسون انجام شده است. بررسی نتایج نشان داد که استفاده از آنتی اکسیدان فاکتور محرک کلونی گرانولوسیت و آیریسین همراه با سلولهای بنیادی مزانشیمی تاثیر قابل توجهی در بهبودی علائم بیماری پارکینسون دارد . همچنین مشخص گردید سلولهای بنیادی مزانشیمی در حضور این دو فاکتور به ناحیه اسیب دیده مهاجرت نموده و قابلیت تبدیل به سلولهای تولید کننده دوپامین را دارد.
علاقمندان می­توانند از طریق تماس با مجری اصلی، به اطلاعات کامل­تری دسترسی پیدا نمایند.
Email:kh_safari@yahoo.com

دفعات مشاهده: 33 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجام تمرینات ثباتی موجب بهبودی سطح فعالیت عضلات کف لگن و عرضی شکمی در زنان مبتلا به کمردرد ناشی از بارداری می شود.

اگر چه انجام تمرینات ثباتی بعنوان یکی از روشهای مناسب درمانی در افراد مبتلا به کمردرد مزمن می باشد، اما تاکنون اثربخشی آن بر فعالیت عضلات تنه و کف لگن در زنان مبتلا به کمر درد ناشی از بارداری بررسی نگردیده است. در یک طرح تحقیقاتی (مصوب شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه) که توسط خانم دکتر احسانی و همکاران انجام و گزارش نهایی آن به تائید این شورا رسیده است؛ اثربخشی تمرینات ثباتی بر روی  فعالیت  عضلات عرضی شکمی و کف لگن در زنان مبتلا به کمر درد ناشی از بارداری مورد بررسی قرار گرفت. بررسی نتایج نشان داد که انجام تمرینات ثباتی در مقایسه با تمرینات متداول موجب بهبودی درمیزان جابجایی سطح مثانه و تغییر ضخامت عضله عرضی شکمی می‌گردد که نشان دهنده بهبود سطح فعالیت عضلات کف لگن و عرضی شکمی در زنان مبتلا به کمردرد ناشی از بارداری بود.
علاقمندان می­توانند از طریق تماس با مجری اصلی، به اطلاعات کامل­تری دسترسی پیدا نمایند.
Email: f.ehsani@semums.ac.ir

دفعات مشاهده: 39 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش