برای اولین بار پرسشنامه معتبر فارسی در زمینه تعیین میزان اشتیاق به مصرف سیگار تهیه شد.

تحقیقات، نشانگر شیوع بالای مصرف سیگار و عود آن در کشور و نیز ضرورت بررسی علل شکست درمانی و تولید ابزارهایی برای سنجش وسوسه نیکوتین در بین معتادین به سیگار به عنوان عامل مهم عود است و این در حالی است که از صدها پرسشنامه مربوط به اندازه گیری وسوسه اکثر آنها مربوط به اندازه گیری وسوسه الکل است. با توجه به اعتبار قابل قبول این آزمون برای سنجش وسوسه مصرف دخانیات، این مطالعه برای سنجش روایی نسخه ترجمه شده فارسی در 50 نفر از سیگاری های شهرستان شاهرود انجام می گیرد تا در تحقیقات کشوری در خصوص دخانیات مورد استفاده قرار گیرد.
ابتدا پرسشنامه اصلی که به زبان انگلیسی است توسط یک مترجم به فارسی ترجمه می‌شود سپس این ترجمه توسط هیات کارشناسان متخصص دانشگاه که دارای تجربه کاری و علمی کافی در زمینه اعتیاد هستند، مورد بازبینی قرار گرفته و با فرهنگ مصرف کنندگان سیگار در کشور هماهنگ تر می گردد و نهایتا این پرسشنامه بازبینی شده فارسی توسط یک انگلیسی زبان به زبان اصلی آن برگردانده می شود. برای مقایسه این دو ترجمه با نسخه اصلی مطابق هماهنگی قبلی که برای کسب مجوز اخلاقی جهت استفاده و ترجمه پرسشنامه  از ناشر اصلی مقاله انجام داده بودیم، خدمتشان ارسال خواهد شد و پس از تایید ایشان این پرسشنامه مورد ارزیابی و مطالعه قرار خواهد گرفت. شرکت کنندگان در این مطالعه افراد سیگاری 65-15 سال خواهند بود که در حال حاضر قصد ترک آن را نداشته  و در معاینات اولیه هیچ گونه علایم بیماری جسمی و روانی به غیر از اعتیاد به نیکوتین سیگار را ندارند.
این مطالعه شامل یک مطالعه اعتمادسنجی (
Reliability) با روش باز آزمایی (Test-retest) و بررسی همبستگی بین نمرات به روش آلفای کورنباخ خواهد بود که انتخاب شرکت کنندگان به روش انتخاب آسان از بین افراد سیگاری خواهد بود و انجام آزمون ها حداقل 24 ساعت از هم فاصله خواهند داشت و تعداد افراد شرکت کننده در آن 50 نفر خواهد بود. در این مطالعه ابتدا کلیه شرکت کنندگان در شرایط مصرف آزاد  پرسشنامه تعیین شدت وابستگی به نیکوتین به نام فاگرشتورم و نیز پرسشنامه فرم کوتاه تعیین شدت وابستگی به نیکوتین را تکمیل می کنند، سپس  یکبار بدنبال 12 ساعت پرهیز از سیگار مورد علاقه شان پرسشنامه فرم کوتاه سنجش وسوسه نیکوتین را تکمیل خواهند نمود  و 24 ساعت بعد یکبار دیگر مجددا بدنبال 12 ساعت پرهیز این پرسشنامه را تکمیل خواهد کرد. میزان همبستگی بین نمرات و در نتیجه ثبات پرسشنامه اندازه گیری خواهد شد. 
بر اساس نتایج این مطالعه می توان با تکمیل این پرسشنامه توسط داوطلب سیگاری، اندازه وسوسه به مصرف سیگار و وسوسه نیکوتین را اندازه گیری کرد. لذا پیشنهاد می‌شود استفاده از این پرسشنامه در آسیب شناسی مصرف نیکوتین و تعیین اثربخشی برنامه های کاهش مصرف مورد استفاده قرار گیرد.

دفعات مشاهده: 138 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کیست هیداتید در انسانها و سگ ها در شهرستان شاهرود شیوع داشت.

با توجه به شیوع بالای کیست هیداتید در بیمارستان های سطح شهر شاهرود و کشتارگاه ها و به علت انتقال این بیماری از سگ به انسان و دام به بررسی شیوع انگل در سگ ها پرداختیم و نتایج نشان داد که شیوع آلودگی در بین سگ های ولگرد سطح شهر زیاد بوده است. بر این اساس می‌توان با واکسیناسیون سگ ها و آموزش عمومی به کلیه افراد از آلودگی به این انگل جلوگیری نماییم.

دفعات مشاهده: 43 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

میزان سرب در شیرهای عرضه شده در سطح شهر شاهرود در محدوده استاندارد بود.

اندازه گیری میزان سرب موجود در شیر عرضه شده برای جلوگیری از ایجاد بیماریهای خطرناک و ایجاد جامعه ای سالم موثراست. توسعه روز افزون تکنولوژی اگر چه باعث بالا رفـتن کیفیت زندگی شده است اما منجر به افـزایش میزان آلاینده ها و مشـکلات زیسـت محیطـی متعـددی گردیـده اسـت. یک دسته از این آلاینده ها فلزات سنگین می‌باشند که پس از ورود به بدن، دیگر از بدن دفع نمی‌شوند بلکه در بافتهایی مثل چربی، عضلات، استخوانها و مفاصل رسوب کرده و موجب بروز بیماریها و عوارض متعددی در بدن می‌شود در بین آلاینده‌هایی که وارد زنجیره غذایی انسان می‌شوند. در بین مواد غذایی شـیر بیشـتر از سـایر مواد غذایــی مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت و دلیـل آن مصرف این فرآورده در تمام سنین بــه خصـوص کودکـی می‌باشد. بر این اساس در این پژوهش ابتدا غلظت فلزات کادمیوم و سرب در شیر خام تولیدی در مناطق مختلف شهرستان شاهرود اندازه گیری شد و سپس نتایج آن با مقادیر استاندارد مقایسه شد. در این تحقیق، 54 نمونه خام شیر از پنج منطقه با استفاده از نمونه گیری خوشه ای انتخاب و 20 نمونه از برند های مختلفی از شیر پاستوریزه نیز به طور تصادفی از سوپر مارکت ها خریداری شد. غلظت عناصر با استفاده از جذب اتمی کوره گرافیتی محاسبه شد. نتایج نشان داد که مصرف شیر خام و پاستوریزه برای بزرگسالان و کودکان در همه گروه ها در این شهرستان در محدوده امن قرار دارد و خطری آنها را تهدید نمی‌کند. همچنین میزان سرب و کادمیم در شیرهای تولیدی شهرستان شاهرود در محدوده قابل قبول و بی خطر بود. با توجه به اینکه فراورده های لبنی مورد مطالعه دارای حجم مصرفی روزانه بالایی هستند کنترل این آلاینده ها به طور دایم ضروری است. 

دفعات مشاهده: 59 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شدت گلودرد و درد عضلانی بعد از عمل در افرادی که داروی بیهوشی اتومیدیت دریافت کردند کمتر از افزادی بود که داروی تیوپنتال سدیم دریافت کردند.

داروهای متنوعی در بیهوشی عمومی استفاده می‌شود که از مهم ترین آنها می‌توان به اتومیدیت و تیوپنتال سدیم اشاره کرد. استفاده از این داروها همواره با عوارضی همراه بوده که از شایع ترین آنها گلودرد و دردهای عضلانی می‌باشد. از آنجائیکه میزان بروز گلودرد و دردهای عضلانی در هر یک از دو داروی فوق بطور دقیق مشخص نیست، این مطالعه با هدف مقایسه اتومیدیت با تیوپنتال سدیم از نظر گلودرد و دردهای عضلانی بعد از عمل جراحی تحت بیهوشی عمومی در شهرستان شاهرود انجام شده است. 
در این تحقیق 62 بیمار نیازمند عمل جراحی و با کلاس I و II انجمن بیهوشی آمریکا بطور تصادفی به دو گروه مساوی مداخله (استفاده از اتومیدیت) و کنترل (استفاده از
تیوپنتال سدیم) تقسیم شده و به روش استاندارد تحت بیهوشی عمومی قرار گرفتند. پس از ریکاوری و ورود به بخش جراحی، میزان شدت گلودرد و درد عضلانی در ساعات بدو ورود به بخش، ساعت اول، 6 ، 12 ، 1۸ و 24 بعد از عمل مورد سنجش قرار گرفته و به کمک آزمون های آماری مناسب با هم مقایسه شدند. 
نتایج این تحقیق نشان داد که شدت گلودرد بعد از گذشت 24 ساعت از عمل در گروه اتومیدیت کمتر بوده و شدت دردهای عضلانی نیز بعد از گذشت 12 ساعت از عمل در گروه اتومیدیت کمتر بوده که با گذشت زمان این تفاوت بیشتر می‌شود. با این حال، مطالعات با جمعیت بیشتر مورد نیاز است.

دفعات مشاهده: 100 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بیش از نیمی از کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی شاهرود دچار اضافه وزن بودند.

چاقی معضل و پدیده قرن حاضر در کلیه جوامع می‌باشد. تحقیقات بسیاری نشان داده است که چاقی با بیماری هایی چون فشار خون بالا، دیابت، بیماری های قلبی عروقی و غیره در ارتباط است. چاقی خصوصا چاقی مرکزی (چاقی شکمی) از عوامل اصلی خطر ساز بیماری های قلبی و عروقی می‌باشد که منجر به از کار افتادگی زود رس و مرگ و میر می‌گردد.
 اصلاح سبک زندگی، وضعیت تغذیه، فعالیت بدن...می‌تواند چاقی را کنترل و در نتیجه بیماری های مرتبط با آن را کاهش دهد.

دفعات مشاهده: 141 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مداخله مراقبتی تاثیر مثبتی بر کاهش پیامدهای بارداری داشت.

با توجه به افزایش شیوع چاقی در جامعه به خصوص جامعه زنان ، مطالعه ای بر زنان باردار مبتلا به سندرم متابولیک (با داشتن سه ویژگی ، اندازه دور کمر بیش از 80 ،اختلال چربی خون و قند خون ) انجام شد و برنامه مداخله مراقبتی شامل فعالیت فیزیکی ، ورزش  و رژیم غذایی در طول دوران بارداری بر روی بیماران اجرا گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که تاثیر مثبت در کاهش عوارض بارداری و بهبود پیامد های آن داشته است.

دفعات مشاهده: 114 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

استفاده از سلولهای بنیادی خون بند ناف می‌تواند روشی نوین در درمان آسیب عصب سیاتیک باشد.

آسیب به عصب سیاتیک یکی از موارد مشکل ساز سیستم عصبی محیطی است که امروزه با رویکردهای نوین امیدهای زیادی برای درمان آن ایجاد شده است. استفاده از سلول های بنیادی یکی از راهکارهای درمانی نوین است که می‌تواند به درمان بیماری کمک کند. در این مطالعه برای اولین بار از سلول های بنیادی سوماتیک نامحدود که از خون بند ناف به دست آمده اند برای بازسازی جراحت عصب سیاتیک در مدل موشی پرداخته شد. نتایج نشان داد که استفاده از این سلولهای بنیادی به همراه تکنولوژی های مهندسی بافت می‌تواند بهبودی را در سطح وسیعی به همراه داشته باشد که  پیشنهاد می‌شود مطالعات کارآزمایی بالینی با استفاده از این سیستم در آینده انجام شود.

دفعات مشاهده: 85 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مشاوره شناختی رفتاری در دوران پری منوپوز می‌تواند باعث بهبود کیفیت زندگی شود.

دوره پری­منوپوزال (دوران کلیماکتریک) به دورانی اطلاق می شود که عادت ماهیانه نامنظم بوده و در طی 12ماه اخیر کمتر از 12 بار عادت ماهانه اتفاق بیافتد. این دوران یکی از دوران­های حساس زندگی هر زن بوده که بین سنین60-45 سالگی رخ می‌دهد.از جمله مشکلات دوران یائسگی، عوارض روحی و شناختی زیادی می‌باشد که کیفیت زندگی زنان را در این دوران تحت تاثیر قرار می‌دهند مانند اضطراب. اضطراب بیش از حد مانند امراض روحی دیگر، عوارض وآثار زیانباری به دنبال دارد که مهمترین آنها عبارتند از: عدم اعتماد به نفس، انزوا و گوشه گیری، محرومیت از زندگی آرام، فرسودگی بدن، محرومیت از رشد و تکامل و وسواس. با توجه به پژوهش های مختلف، مشخص شده است که مشاوره برای کمک به زنان در تطبیق دادن آنها با تغییرات و کاهش مشکلات ضروری باشد. یکی از رویکردهای موثر مشاوره در این زمینه ، مشاوره شناختی ­رفتاری می‌باشد. مشاوره شناختی رفتاری به فرد کمک می‌کند تا به گونه دیگری اندیشیده و در نتیجه این طرز تفکر جدید، می‌تواند با رفتارهای سالم تر و صحیح تری در برابر حوادث ناخواسته و ناگوار پیرامون خود برخورد نماید. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی رفتاری بر اضطراب زنان پری‌منوپوز مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی امام موسی کاظم (ع) شهر شاهرود انجام شد. این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بوده و شرکت کنندگان 42 زن 45 تا 60 ساله پری‌منوپوز مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی امام موسی کاظم(ع) طی شهریور تا آذر سال 1396 بود که به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند و 7 جلسه مشاوره شناختی رفتاری جهت گروه مداخله برگزار شد. داده ها قبل از مداخله با استفاده از پرسشنامه، اضطراب همیلتون و علائم یائسگی کاپرمن جمع آوری شد. پس از اتمام 7 هفته مشاوره و بعد از آخرین جلسه مشاوره، سنجش ها در دو گروه مجدد توسط همین ابزار انجام و توسط نرم افزارSPSS 24  تحلیل شد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر میزان اضطراب زنان پری منوپوز تأثیر معنادار دارد .با توجه به یافته های این پژوهش، استفاده از رویکرد شناختی رفتاری در مشاوره های دوران یائسگی جهت بهبود اضطراب زنان پری منوپوز توصیه می‌گردد. همچنین آموزش این شیوه مشاوره ای به ماماهای شاغل در مراکز بهداشت و دانشجویان مشاوره توصیه می‌شود.

دفعات مشاهده: 94 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مشاوره معنادرمانی پس از زایمان می‌تواند سبب کاهش نمره افسردگی و اختلال استرس حاد شود.

درحالی که یک زن می‌­تواند با انجام معجزه زایمان، احساس شادی و قدرت کند اما ممکن است به برخی اختلالات روانی ازجمله افسردگی و اختلال استرس حاد که شایع­ترین اختلالات پس از زایمان است مبتلا ­شود. لذا این پژوهش با هدف بررسی تأثیر معنادرمانی بر کاهش افسردگی و اختلال استرس حاد پس از زایمان اجرا شد. 78 نفر از زنان تازه زایمان کرده و بستری در بخش پس از زایمان بیمارستان بهار به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه مداخله یک جلسه مشاوره معنادرمانی در زمان بستری و قبل از ترخیص دریافت کردند و گروه کنترل فقط از مراقبتهای روتین برخوردار شدند. نمونه ­ها قبل و دو و مجدد 4 هفته بعد از مداخله با ابزارهای افسردگی ادینبرگ و مقیاس تجدید نظر شده تأثیر رویداد بررسی شدند. میانگین نمره افسردگی در گروه کنترل در هر دو زمان پیگیری افزایش یافت در حالیکه در گروه معنادرمانی کاهش یافت که این کاهش یک ماه بعد معنادار بود (0.007p =). همچنین میانگین نمره اختلال استرس حاد در هر دو گروه کاهش داشت اما این کاهش در گروه معنادرمانی بیشتر و در هفته چهارم معنادار بود. به نظر می‌­رسد این پژوهش توانست نشان دهد ارائه یک مشاوره مختصر معنادرمانی توسط ماما برای همه زنان زایمان کرده می‌­تواند جهت پیشگیری و یا درمان اختلالات روانی پس از زایمان مؤثر باشد. همچنین به شناسایی مادران پرخطر کمک می‌­نماید. مداخلات تک جلسه‌­ای بار مالی زیادی ندارد و بیمه‌­ها حمایت می­‌کنند همچنین به این دلیل که نیاز به مراجعات مکرر ندارد سبب فرسودگی در مشاوره شونده نمی‌­شود. جلسه مشاوره اگر قدرت بیداری داشته باشد حتی یک گفتگوی ده دقیقه‌­ای قادر است بیداری را در فرد ایجاد کند.

دفعات مشاهده: 78 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کنترل اضطراب در دوران بارداری بر روی کاهش کولیک شیر خوارگی تاثیر مثبت داشت.

کولیک عارضه ای شایع در میان شیرخواران است که می‌تواند ایجاد اضطراب و کاهش اعتماد به نفس در مادران شود و باعث کاهش کیفیت در مراقبت نورادان شودبا تعیین اثر بخشی اضطراب مادر بر روی کولیک شیرخوارگی می توان با برنامه ریزی های حماتی و مشاوره ای کولیک شیرخواران را کاهش داد در این مطالعه  نمونه های تحقیق زنانی هستند که جهت  مراقبت  شیرخوار در نوبت 30-45 روزگی به  مراکز  بهداشتی مراجعه کرده اند  و بر اساس نمونه در دسترس انتخاب خواهند شد . روش نمونه گیری مراکز در این پژوهش نمونه گیری طبقه ای - خوشه ای از بین مراکز بهداشتی در سطح شهر مشهد است ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه عبارت است از پرسشنامه همیلتون جهت تعیین نمره اضطراب در مادران و مصاحبه با مادران جهت بررسی علائم کولیک در شیرخوار می‌باشد.

دفعات مشاهده: 101 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش