گوش دادن به موسیقی قبل از خواب و حین دیالیز می تواند کیفیت خواب بیماران همودیالیزی را بهبود بخشد.

اهمیت موضوع:
مطالعات نشان داده اند که شکایت های مربوط به خواب در بیش از80% بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه موارد گزارش شده است. بی خوابی اثرات منفی عمده ای بر کیفیت زندگی افراد داشته و سبب کاهش قابل توجهی در میزان عملکرد روزانه از جنبه های عاطفی، اجتماعی و فیزیکی می شود. داروهای خوابآور در درمان کوتاه مدت موثرند اما اکثر آنها باعث کاهش کیفیت خواب می شوند. به همین دلیل امروزه روش های غیر دارویی بیشترمورد توجه قرار گرفته اند. یکی از این روش ها گوش دادن به موسیقی است. برخی از مطالعات نشان داده اند که موسیقی در حیطه های مختلف تاثیر مثبت دارد از جمله بر کیفیت خواب بیماران با مشکلات حاد و مزمن خواب تاثیر مثبت داشته است. بر این اساس مطالعه ی حاضر با هدف مقایسه تاثیر گوش دادن به موسیقی قبل از خواب شبانه و حین همودیالیز بر کیفیت خواب بیماران انجام شد.
مهمترین یافته ها:
نتایج مطالعه نشان داد که استفاده از موسیقی چه در حین دیالیز و چه قبل از خواب کیفیت خواب این بیماران را افزایش داده است. استفاده از این روش مداخله ی غیر دارویی می تواند باعث افزایش کیفیت ذهنی خواب، طول مدت خواب و موثر بودن خواب شود. همچنین باعث کاهش مشکلات جسمی در طول خواب، عدم احساس شادابی و نشاط پس از بیدار شدن از خواب، سبک بودن خواب، عدم احساس رضایت بعد از خواب و مشکل در حفظ و تداوم خواب و کاهش مصرف داروی خواب آورشود. این افزایش کیفیت خواب می تواند باعث رضایت بعد از خواب و بهبود عملکرد روزانه شود. با توجه به نتایج مثبت این مطالعه، می توان این روش آسان و ارزان را جهت بیماران توصیه نمود تا علاوه بر کاهش مصرف داروهای خواب آور و آرام بخش میزان رضایت از خواب افزایش یابد.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
می توان به بیماران همودیالیزی توصیه نمود که در حین دیالیز یا قبل از خواب شبانه به موسیقی ملایم گوش کنند تا کیفیت خواب بهتری داشته و مشکلات روانی و جسمی کمتری را تجربه نمایند. همچنین توصیه می شود در بخشهای دیالیز بیمارستانها امکانات گوش دادن به موسیقی فراهم و در اختیار بیماران قرار داده شود.

دفعات مشاهده: 19 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مواجهه با گرد و غبار چوب و بیوآئروسول های آلاینده همراه آن منجر به افزایش شیوع علائم بیماری های تنفسی می گردد.

اهمیت موضوع:
گرد و غبار چوب یکی از شایعترین گرد و غبارهایی است که کارگران در محیط های کار با آن مواجهه شغلی دارند. تخمین زده شده که سالیانه 1700 میلیون متر مکعب چوب از جنگل ها برداشت می شود و حداقل روزانه 2 میلیون کارگر با گردو غبار چوب دارای مواجهه شغلی هستند. تا به امروز در ایران مطالعه جامعی که در آن میزان مواجهه کارگران صنایع چوب بری با گرد و غبار چوب اندازه گیری شده باشد و تراکم باکتری های گرم منفی و قارچ های (بیوآئروسولها) آلاینده ان و همچنین نوع و گونه بیوآئروسولها مشخص شده باشد صورت نگرفته علاوه برآن میزان شیوع علائم بیماریهای تنفسی درکارگران این صنعت و تغییرات ظرفیت های ریوی آن ها قبل و بعد از شیفت کاری مورد پایش قرار نگرفته .مطالعه حاضر با هدف پاسخگویی به خلا وابهامات فوق الاشاره طراحی و در شهر شیراز نزد 100 نفر از کارگر دارای مواجهه با گرد و غبار چوب و 100 نفر کارگر شاهد انجام گرفت.
مهمترین یافته ها:
تراکم گردو غبار قابل تنفس و استنشاق چوب هر دو از حدود مجاز مواجهه شغلی برای این گرد و غبار فراتر بود. باکتری های غالب در مطالعه حاضر عمدتا باکتری های گرم منفی بود به همین ترتیب قارچ های غالب آلاینده گرد و غبار شامل زیگومایستها (ریزوپوس_موکور) و گونه های مختلف آسپرژیلوس و پنی سیلیویوم و فوزاریم بود. شیوع همه علائم بیماریهای تنفسی به جز خلط مزمن در گروه مواجهه یافته به شکل معنی داری بیش از گروه مرجع بود علاوه بر آن مقادیر پایه اکثر ظرفیت های ریوی کارگران دارای مواجهه با چوب و مقادیر آخر شیفت این ظرفیت ها در کارگران مواجهه یافته به شکل معنی داری کمتر از مرجع بود.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
نتایج کلی این مطالعه نشان می دهد که مواجهه با مقادیر بیش از حد مجاز گردو غبار چوب و بیوآئروسولهای آلاینده آن هم سبب افزایش معنی دار شیوع علائم بیماری های تنفسی و هم اختلالات حاد برگشت پذیر و مزمن غیر قابل برگشت عملکردی ریه می شود. بنا براین با انجام رشته اقدامات مهندسی (تهویه موضعی) _ مدیریتی (کاهش طول مدت مواجهه) و فردی (استفاده از رسپیراتور مناسب ) باید مواجهه با این آلاینده حذف و یا به حداقل رسیده تا از بروز بیماری های مزمن غیر قابل برگشت ریه جلوگیری شود.

دفعات مشاهده: 18 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کربن فعال اصلاح شده با FecL3 نسبت به کربن فعال معمولی تاثیر زیادی در حذف نیترات دارد.

اهمیت موضوع:
آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی به نیترات در بسیاری از مناطق دنیا به عنوان یک مشکل جدی مطرح است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان حذف نیترات از محلول های آبی با استفاده از کربن فعال معمولی و اصلاح شده با آهن سه ظرفیتی انجام شد.
مهمترین یافته ها:
آزمایشات جذب نیترات به صورت منقطع و پارامترهای موثر بر ظرفیت جذب نیترات مانند pHمحلول (9-3)، دوز جاذب (4-5/0 گرم)، زمان تماس (300-5 دقیقه) و غلظت اولیه نیترات (50-300 میلی گرم بر لیتر)، مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد کربن فعال اصلاح شده با FecL3 نسبت به کربن فعال معمولی تاثیر زیادی در حذف نیترات دارد. بیشترین راندمان حذف نیترات با کربن فعال اصلاح شده برای غلظت 100 میلی گرم بر لیتر در pH 7 ، 4/95% می باشد و تغییرات pH تاثیر قابل توجهی در راندمان حذف نیترات نداشت. با افزایش مقدار کربن فعال اصلاح شده از 5/0 به 1 گرم ، میزان حذف به ترتیب از 6/82% به1/94%تغییر نمود. با افزایش زمان تماس از 5 به 30 دقیقه نیز راندمان حذف از 6/76% به 3/92% افزایش یافت و بعد از آن، میزان جذب نرخ ثابتی پیدا کرده است.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
در مجموع نتایج نشان داد استفاده از کربن فعال اصلاح شده با FecL3 را می توان با توجه به سهولت روش، ایمن بودن و کارایی بالا ، به عنوان یک روش حذف نیترات از محلول های آبی مورد توجه قرار داد.

دفعات مشاهده: 17 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

استفاده از TLR-4وTLR-2 به عنوان مارکهایی در تشخیص و پیش آگهی در بیماران میلوییدی حاد

اهمیت موضوع:
هر چند روش های درمانی جدید و به دنبال آن پیوند مغز استخوان در لوسمی حاد باعث بهبود میزان بقا در بیماران لوسمیک حاد در سال های اخیر شده است ، اما دشوار بودن یافتن دهندگان مغز استخوان مشابه و توکسیسیته شدید کموتراپی با دوز بالا از مشکلات درمان این بیماران میباشد. در سال های اخیر، استراتژی های درمانی هدفمند جدید همانند انتی بادی های منو کلونال جدید، مولکول های تداخل کننده با مسیرهای هدایت سیگنال های حیاتی و تنظیم سیکل های سلولی ایجاد شده اند. نقش TLR-4 در بعضی از انواع سرطان‌ها از قبیل سرطان ریه و کلانژیوکارسینوم تا حدی مشاهده شده است . همچنین در برخی مطالعات نقش TLR-2 در لوکمی لنفوسیتیک‌ مزمن نیز بررسی شده است
مهمترین یافته ها:
میزان بیان بالاتر TLR-4 در بیمارانی که شیمی درمانی شده اند نسبت به بعد از شیمی درمانی در بیماران میلوییدی حاد.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
براساس نتایج این طرح ما میتوانیم از TLR-4وTLR- به عنوان مارکهایی در تشخیص و پیش آگهی در بیماران میلوییدی حاد استفاده کنیم.

دفعات مشاهده: 15 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگردان فارسی پرسشنامه تنفسی سنت جورج مختص افراد مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه در این افراد قابل استفاده است.

اهمیت موضوع:
بیماری انسدادی مزمن ریه یک مشکل بهداشت عمومی جهانی است و سومین علت مرگ در دنیا است و کیفیت زندگی بیماران را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. استفاده از پرسشنامه ها یک روش قابل اعتماد برای بررسی وضعیت سلامتی بیماران است.
مهمترین یافته ها:
ضرایب آلفای کرونباخ 0.641، 0.642 و 0.901 برای کل، قسمت اول و قسمت دوم پرسشنامه بدست آمد. در صورت حذف سئوال 4 ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه به 0.732 افزایش می یابد. وضعیت سلامتی بیماران ما به صورت بسیار خوب، خوب، قابل قبول، ضعیف و بسیار ضعیف در 7.6، 22.2، 44.9، 22.8و 2.5 درصد بیماران بود.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
از آنجا که ما در بررسی وضعیت سلامت بیماران و پی گیری آنان معمولاً از پرسشنامه های استاندارد استفاده نمی کنیم، استفاده از آنها می تواند اطلاعات بیشتری از وضعیت سلامتی بیماران بدست دهد و همکاری آنان در درمان را نیز در پی خواهد داشت.

دفعات مشاهده: 16 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مصرف CA در بیماران مبتلا به اندومتریوز احتمالا می تواند در کاهش استرس اکسیداتیو و علایم مربوطه موثر واقع گردد.

اهمیت موضوع:
استرس اکسیداتیو به عنوان یک عامل اصلی دخیل در پاتوفیزیولوژی اندومتریوز پیشنهاد شده است و میزان پراکسیداسیون لیپید و ROS در سرم و مایع صفاقی افراد مبتلا به اندومتریوز بالاتر از افراد نرمال می باشد. با توجه به اینکه این که یکی از علل ناباروری و درد های لگنی و شکمی بیماران مبتلا به اندومتریوز، استرس اکسیداتیو و ایجاد رادیکالهای آزاد در بافت اندومتر باشد، در این مطالعه، وضعیت اکسیداتیو سلول های اندومتر اکتوپیک نسبت به گروه شاهد (سلول های اندومتر یوتوپیک) مقایسه گردید، همچنین تاثیر تیمار با C (کافئین)، CA (کافئیک اسید) و تیمار ترکیبی C+CA بر وضعیت اکسیداتیو و فعالیت ویژه آنزیم های آنتی اکسیدانی در سلول های اندومتر اکتوپیک افراد مبتلا به اندومتریوز مورد ارزیابی قرار گرفت.
مهمترین یافته ها:
نتایج حاصل از تست MTT، غلظت های μM C1200، μM CA600 و غلظت ترکیبی C1200 μM +CA600 μM را به عنوان غلظت های غیر سمی نشان داد. همچنین مشخص گردید که سطح ROS و MDA در سلول های اندومتر اکتوپیک به ترتیب به میزان 127 و 65 درصد بالاتر از سلول های اندومتر یوتوپیک می باشد. همچنین سطح GSH و فعالیت ویژه آنزیم های CAT، GR و GPx در سلول های اندومتر اکتوپیک به میزان های 2/63 درصد، 7/40 درصد، 3/42 درصد و 55 درصد کمتر از سلول های اندومتر یوتوپیک بود (P<0.05). در گروه سلول های اندومتر یوتوپیک تیمار با C، CA و C+CA تفاوت معناداری در سطح MDA، ROS، GSH و همچنین فعالیت ویژه آنزیم های آنتی اکسیدانی CAT، GR و GPx نسبت به کنترل مشاهده نشد. اگرچه سلول های اندومتر اکتوپیک تیمار شده با C تفاوت معناداری در پارامترهای مذکور نسبت به گروه کنترل نداشتند اما تیمار این سلول ها با CA سبب کاهش معنادار در MDA و ROS به ترتیب به میزان های 8/48 درصد و 7/56 درصد و افزایش قابل توجه در GSH و فعالیت ویژه آنزیم های CAT، GR و GPx به ترتیب به میزان های 7/90 درصد، 57 درصد، 5/59 درصد و 81 درصد نسبت به گروه های کنترل گردید. همچنین تیمار سلول های اندومتر اکتوپیک با C+CA سبب ایجاد تغییرات معنادار و مشابه با سلول های تیمار شده با CA در پارامترهای مذکور گردید.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
با توجه به نتایج به دست آمده مصرف CA در بیماران مبتلا به اندومتریوز احتمالا می تواند در کاهش استرس اکسیداتیو و علایم مربوطه موثر واقع گردد. لذا به منظور ارزیابی کارایی و ایمنی بیشتر CA انجام مطالعات بیشتری در مدل های حیوانی و انسانی توصیه می شود.

دفعات مشاهده: 17 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اثر مواجهه با میدان های الکترو مغناطیسی تولید شده با کویل های Helmholtz بر بافت بیضه در مدل حیوانی موش صحرایی بزرگ

اهمیت موضوع:
میدان های الکترومغناطیسی حامل انرژی، شدت و فرکانس های متفاوت می باشند و گستره ی اثرات بیولوژیکی آنها بسیار وسیع است. با جدیدترین مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته، اثرات بیولوژیکی متعددی بیان شده ولی اطلاعات اندکی در مورد مواجهه طولانی مدت با این امواج وجود داشته و مطالعات اپیدمیولوژیک کمی نیز صورت گرفته است. در همین راستا سعی شده اثرات میدان الکترو مغناطیسی در کیفیت اسپرم، هورمون جنسی تستوسترون و سایر فاکتور های استریولوژیک بافت بیضه در محیط In vivo که تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته اند بررسی کنیم.
مهمترین یافته ها:
تعداد سلول های اسپرماتوزوا در همه گروه ها اختلاف معناداری نسبت به گروه گنترل خود دارند. آنالیز وزن و حجم بین گروه های مختف نیز اختلاف معناداری را نشان می دهد. میانگین حجم لوله های منی ساز، حجم بافت بینابینی، حجم لومن و طول لوله های منی ساز در گروه 4 h/5 day نسبت به گروه کنترل آن تفاوت معناداری نشان می دهد. آنالیز سطح پلاسمایی هورمون تستوسترون نیز در گروه های مختلف نشان داد که در گروه 4 h/5 day، سطح این هورمون کاهش قابل توجهی را دارد.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
توجه بیشتر به تاثیر میدان های الکترومغناطیسی و فاکتورهای انرژی، شدت و فرکانس های متفاوت

دفعات مشاهده: 16 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آموزش بر اساس الگوی خودمراقبتی اورم بر کنترل نسبت بین المللی نرمال شده (INR) و کیفیت زندگی بیماران دارای دریچه مصنوعی قلب تأثیر دارد.

اهمیت موضوع:
بیماری های قلبی به عنوان اولین علت مرگ و میر در بسیاری از کشورهای جهان شناخته شده اند. امروزه درصد قابل توجهی از جراحی های قلبی مربوط به تعویض دریچه قلب است. برای پیشگیری از حوادث ترومبوآمبولیک در بیماران دارای دریچه مصنوعی قلب از داروهای ضدانعقاد خوراکی و به طور عمده از وارفارین به صورت مادام العمر استفاده می شود (6). بنابراین پیگیری درمان در خارج از بیمارستان و مشارکت بیمار در مراقبت ازخود یکی از عوامل مهم در ارتقاء کیفیت درمان است. از سوی دیگر بیماران تحت درمان با وارفارین در معرض کاهش کیفیت زندگی قرار دارند. الگوی خودمراقبتی اورم راهنمای مناسبی برای برنامه ریزی و اجرای اصول خودمراقبتی در اختیار پرستاران قرار می دهد با این حال تاثیر این روش در بیماران دارای دریچه مصنوعی قلب کمتر مطالعه شده است.
مهمترین یافته ها:
یافته ها نشان داد پس از مداخله میزان INR در محدوده درمانی در گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد و نسبت به قبل از مداخله بالاتر بود. همچنین پس از مداخله میانگین نمره کیفیت زندگی در گروه آزمایش از گروه کنترل بیشتر بود.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
یافته های مطالعه نشان داد که در حال حاضر بیماران تحت درمان با وارفارین نیازهای آموزشی متعددی دارند که لزوم حضور پرستاران و در دسترس بودن آنها برای پاسخ به بنیازهای آموزشی بیماران را نشان می دهد. همچنین با توجه به تاثیر مثبت آموزش بر اساس الگوی خودمراقبتی اورم بر کنترل نسبت بین المللی نرمال شده (INR) و کیفیت زندگی بیماران، حضور مداوم پرستاران در کلینیک های وارفارین، ارزیابی نیازهای بیماران و ارائه آموزش ها بر اساس این الگو و همچنین ارائه خدمات مشاوره تلفنی به آنها توصیه می شود.

دفعات مشاهده: 17 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بیشترین درصد سوختگی در اطفال بین 2 تا 7 سال پذیرش شده در بیمارستان سوانح و سوختگی امیرالمومنین و قطب الدین شیرازی ناشی از آب جوش بود.

اهمیت موضوع:
آموزش والـدین و کودکان جهت جلوگیـری از بروز حـوادث ضروری به نظر میرسد تا از این طریق در جهت کاهش سوانح سوختگی و عـوارض جسمی، روانی، اجتمـاعی و اقتصادی حاصل از آن گامی برداشته شود.
مهمترین یافته ها:
براساس نتایج بیشترین درصد سوختگی اطفال ناشی از آب جوش بود. محل سکونت اکثریت کودکان روستا بوده است.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
مسؤولین و سیاستگذاران نیز باید در انجام برنامه‌ریزی اساسی ضمن توجه به تدابیر پیشگیرانه و نکات ایمنی در جایگاه‌های مخزن گاز و وسایل گازسوز و اختصاص منابع انسانی و مالی، به نیاز جسمی و روانی کودکان مصدوم توجه بیشتری داشته باشند.

دفعات مشاهده: 22 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به نظر می رسد ارتباطی بین ویروس BK با سرطان سینه وجود ندارد.

اهمیت موضوع:
سرطان پستان حدود یک سوم از تمامی سرطان ها را درزنان تشکیل می دهد. عوامل خطر شناخته شده سرطان پستان شامل سن بالا، سابقه فامیلی سرطان پستان، عوامل ژنتیکی، رژیم غذایی، مصرف سیگار و الکل، عوامل هورمونی، مصرف قرص های ضد بارداری، و عوامل عفونی مثل ویروسها می باشد. با توجه به نقش پولیوما ویروس ها در بعضی از سرطانهای انسانی و همچنین مشاهده ژنوم ویروس JC د بافتهای سرطانی پستان و با توجه به مطالعات کمی که در این زمینه در کشور انجام شده است هدف از این مطالعه بررسی شیوع ویروس BKدرنمونه های گرفته شده از بافت پستان افراد مبتلا به سرطان پستان و مقایسه ی آن با گروه شاهد که با توجه به عدم مجود ژنوم ویروس در نمونه های بدخیم و خوشخیم ارتباطی بین ویروس BK و سرطان سینه مشاهده نشد.
مهمترین یافته ها:
سن افراد مورد مطالعه درگروه بدخیم بین78-25 سال و با متوسط 4/9±02/45سال و در گروه خوش خیم بین 74-15و با میانگین 1/12±2/35 است. از 150مورد نوع بدخیم سرطان پستان، 146مورد (97.3درصد) از نوع داکتال کارسینوما و 2 مورد (1.3درصد) از نوع لوبولار و 2 مورد (1.3درصد) از نوع تهاجمی داکتال- لوبولارهستند و از150 مورد بافت خوش خیم،96 مورد (64درصد) از نوع فیبروآدنوما، 52 مورد (34.7درصد) از نوع فیبروکیستیک و 2مورد (1.3درصد) از نوع آدنوزیز می باشد. از 150نمونه ی بدخیم و 150 نمونه خوش خیم همگی از نظر ویروس BK منفی بودند
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
با توجه به عدم ارتباط بین ویروس BK با سرطان سینه مطالعه بر روی سایر عوامل ویروسی و محیطی تاثیر گذار می تواند مفید واقع شود.

دفعات مشاهده: 7 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش