واکسن مولتی اپی توپ علیه پروتئین های مهارکننده اپوپتوز طراحی شد.

امروزه سرطان به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مرگ و میر در دنیا محسوب می شود که هیچ  درمان موثری تاکنون در مورد آن گزارش نشده است. تحریک سیستم ایمنی جهت حذف سلول های سرطانی به عنوان یکی از روش های برجسته درمان سرطان در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش برخی از مهم ترین پروتئین های مهارکننده مسیر مرگ سلولی در سلول های سرطانی شناسایی شدند و با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری مختلف، نواحی از این پروتئین ها شامل بخش های ایمنی زای  ایجاد کننده پاسخ قوی ایمنی سلولی شناسایی شدند و در نهایت نواحی مذکور به هم متصل شده و سازه واکسن طراحی شده مورد ارزیابی قرار گرفت که طبق نتایج بدست آمده سازه واکسن طراحی شده دارای خاصیت آنتی ژنیسیته بالا و پایداری بالا در شرایط زیستی بود. بنابراین این ساختار می تواند پس از تولید در آزمایشگاه و مطالعه بر روی مدل های حیوانی به عنوان یک روش ایمنی درمانی موثر جهت مهار رشد سلول های سرطانی مورد استفاده قرار گیرد

دفعات مشاهده: 29 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

توان تشخیص تستهای افتراقی t‌unel,scsa در پیشگویی منشا کاهش اسپرم بصورت انجامید.

در این مطالعه ما به بررسی توان تشخیصی تست های SCSA و TUNELبرای پیشگویی قدرن آپوپتوز درکاهش حرکت اسپرم افراد آستنوزواسپرمیا پرداخته ایم.نتایج مطالعه نشان داد SCSA یک ارتباط قوی ومعنی داری با هردو فعالیت آنزیم کاسپاز3 وEPS دارد.برای ارزیابی SCSA افراد استنوزواسپرمیا به دو دسته با درصد زیر %20و بالای 20% تقسیم می شوند. افراد با درصد زیر 20نرمال به نظر می رسند اما افراد بالای 20نیازمند بررسی های تحت نظر پزشک برای ارزیابی قدرت باروری میباشند.در افراد باSCSA  زیر 20% میانگین EPS ومیانگین فعالیت آنزیم کاسپاز3 پایین بوده وبه طرز معنی داری پایین تر از افراد با SCSA  بالای 20% میباشد.این بدین معناست که نرخ آپوپتوز در این افراد پایین بوده در نتیجه در این افرار کاهش حرکت اسپرم دلایل دیگری دارد همچنین تایید کننده کاهش حرکت ناشی از آپوپتوز درافراد با SCSA  بالای 20% میباشد که می تواند در روند درمان تاثیر گذارتر باشد.مطالعه ما برای اولین بار نشان می دهد که برای کمک به تشخیص منشا کاهش حرکت ودرمان  افراد استنوزواسپرمیا تست SCSA به عنوان یک تست روتین کلینیکی انجام گردد تا نتایج قابل قبولی در زمینه آسیب ساختار کروماتین،وضعیت اپوپتوز ارانه دهدتا با پی بردن به منشا کاهش حرکت مسیرهای کوتاه تر ومفید تر به این افراد جهت درمان ارائه گردد.


دفعات مشاهده: 33 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

میزان آگاهی و نگرش کارکنان بالینی شاغل در بیمارستان ولیعصر و شریعتی فسا در پیشگیری از نیدل استیک مورد سنجش قرار گرفت.

نتایج نشان داد که مشخصات آماری مربوط به ویژگی های جمعیتی مانند : سن - شغل - تحصیلات ،برای هر دو گروه کارکنان بیمارستان بیمارستان ولیعصر و بیمارستان شریعتی مشابه بوده و از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نداشت. در این مطالعه برای هر دو گروه مطالعه بیش از 60 درصد افراد شرکت کننده در مطالعه خانم بودند و بیش از 50 درصد افراد در رده سنی  23 تا 29 سال قرار داشتند. بیشتر افراد شرکت کننده در مطالعه پرستار و افراد بیشتر سابقه کار 1 تا 5 سال داشتند و کمتر از 30 درصد افراد سابقه نیدل استیک داشتند. همچنین از نظر سازه های مدل عملکرد و نمره کل همانند بوده و اختلاف معناداری در این متغیرها در هر دو گروه مطالعه وجود نداشت0

دفعات مشاهده: 35 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دانشجویان علوم پزشکی بایستی برخی از فعالیت های درسی را در متن جامعه انجام دهند تا با مردم، نیازها، مشکلات سلامت،پاسخگوی اجتماع باشند.

در این تحقیق در ابتدا درس کارآموزی و کارورزی های سلامت فرد، خانواده، جامعه و محیط دانشجویان پرستاری در مناطق دور دست و به صورت ارائه مراقبت در منزل ارائه شد. در ارائه مراقبت مبتنی بر جامعه دانشجو پاسخ دهی را تجربه و پاسخگویی اجتماعی را می آموزد. دانشجویان و اساتید در این تحقیق کیفی این تجربه را مفید ارزیابی نمودند اما معتقد بودند بایستی این کار به صورت تیمی انجام گردد.   

دفعات مشاهده: 25 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مشاوره نامناسب، عدم اطلاع فراهم آورندگان خدمات در خصوص بهداشت باروری،موانع عمده در بهداشت باروری در زنان است.

بهداشت باروری به تمام جنبه های زندگی و سلامت زنان و دختران وابسته است و هم اکنون بهداشت باروری و بهره مند شدن زنان از حقوق باروری خود به عنوان بخشی از حقوق اساسی بشر و حمایت مذهبی دین اسلام مطرح است.دسترسی نسل جوان به اطلاعات صحیح،دسترسی به خدمات بهداشتی وبرخورداری به موقع از خدمات مشاوره ای از جمله حقوق باروری مورد توجه همگان قرار گرفته است.شواهد نشان می دهد که از جمله موانعی که در روند انجام مراقبت های بهداشتی دوران باروری وجود دارد،عدم وجود آموزش کافی در مورد اهمیت مراقبت باروری است.اجرای بهداشت باروری که عبارت است: ازمشاوره،اطلاع رسانی،آموزش وبرقراری ارتباط در مورد موضوعاتی از قبیل مراقبت از خدمات مشاوره ای، مورد توجه همگان قرار گرفته است.مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که موانع عمده در بهداشت باروری در زنان،مشاوره نا مناسب،عدم اطلاع فرآهم آورندگان خدمات در خصوص بهداشت باروری و عدم وجود امکانات مناسب می باشد.دفعات مشاهده: 33 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سطح بیانی ریبونوکلیک اسید های طویل غیر کد کننده و ارتباط آن با فاکتور های مرتبط با بارداری مورد بررسی قرار گرفت.

در پژوهش انجام شده چندین ریبونوکلیک اسید طویل غیر کد کننده در سطح عملکرد و بیان ژن مورد بررسی تخصصی قرار گرفته است. بدین صورت که در بافت پستان میزان تغییرات در بیان این ژن ها تعیین گردیده است. تنایج حاصل از کار نشان می دهد که بعصی از این ریبونوکلیک اسید طویل غیر کد کننده با فاکتور های مرتبط با بارداری مانند سن و وزن و شیردهی و فرزند آوری در ارتباط است. با نتایج حاصل و تایید ان در مطالعات آتی امکان استفاده از بررسی این ژن ها در  پیش بینی بیماری و کمک به تشخیص رودهنگام به عنوان نقش بیومارکری قابل استفادخ است.
با توجه به اهمیت پیش گیری که کمک شایانی به نظام سلامت کرده و از بار بیماری و هزینه های سلامت به مقدار زیادی میکاهد انجام چنین پروژه ایی کمک به پیدا کردن راه کارهایی میکند تا بتوان هر رچه زودتر بیماری را پیش بینی کرد تا از بروز آن جلوگیری و با به تاخیر انداخت. در این زمینه پیدا کردن ارتباط بین عوامل ژنتیکی مورد بررسی در این تحقیق با عوامل مشخص در سرطان سینه زمینه را برای توانایی پیش بینی بیماری فراهم می کند.
با توجه به نتایج حاصل از تحقیق ارتباط بین افزایش یا کاهش بیان ریبونوکلیک اسید طویل غیر کد کننده مورد بررسی با فاکتور های مرتبط با بارداری مورد ارزیابی مشخص شده است و با بررسی مجدد و تایید مطالعه توسط دیگر پژوهشگران قابل استفاده بعن.ان بیومارکر تشخیصی خواهد بود. لازم به ذکر است برای استفاده همکاران پزشک از این یافته ها نیاز به بررسی های تکمیلی تمامی پژوهشگران در این زمینه می باشد.
 

دفعات مشاهده: 17 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پماد لیدوکایین –پریلوکایین در ایجاد بی حسی مناسب برای انجام برش پرینه و ترمیم آن هنگام زایمان طبیعی موثر است.

با سلام

متن خبر را درحد یک پاراگراف قابل فهم برای عموم مشتمل بر اهمیت موضوع، نتایج و یافته ها تنظیم نمایید.
با تشکرو احترام
لیلا میرزایی             81454311-021استفاده از پماد لیدوکائین و پریلوکائین بدون ایجاد هیچگونه عارضه و قابل مقایسه با بی حسی است که روش تزریقی لیدوکائین در حین برش پرینه و ترمیم آن در زایمان طبیعی  ایجاد می کند.


دفعات مشاهده: 16 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مقایسه نتایج زودرس یک ماهه در بیماران مبتلا به سکته قلبی مورد بررسی قرار گرفت.

در درمان بیماران سکته حاد قلبی از داروی هپارین و eptifibatide  با نصف دوز درمانی به عنوان ترکیب جدید و کم عارضه میتوان استفاده کرد. ترکیب این دو دارو نسبت به استفاده ی تنها  از داروی هپارین با تمام دوز درمانی عوارضی مانند استنت ترومبوز و خونریزی کمتری را به دنبال خواهد داشت . اما در مرگ و میر بیماران  پس از 30 روز تفاوتی ایجاد نمیکند.


دفعات مشاهده: 32 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بررسی وزن مادران باردار بعد از زایمان و ارتباط آن با نوع زایمان انجام شده (سزارین یا زایمان طبیعی) در شهرستان فسا که بصورت انجامید.

در یک تحقیق صورت گرفته توسط دکتر نیکویی و دکتر بنان خورشید برروی  زنان باردار در دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1397 مشخص گردید که بالا بودن وزن مادران حامله و باردار در طی دوران حاملگی منجر به چاقی و افزایش وزن غیر طبیعی آنان بعد از زایمان خواهد شد.
نتایج این پژوهش نشان می دهد عوارض چاقی زیاد دوران حاملگی پس از زایمان نیز می تواند مشکلاتی بر ای مادران ایجاد کند .
این تحقیق نشان دهنده مشکلات و عوارض وزن زیاد و چاقی حتی پس از زایمان می باشد.

 
 
  
 
 

دفعات مشاهده: 24 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دلایل استفاده از گیاهان دارویی و گیاهان دارویی محبوب در بیمارانی که مبتلا به چربی خون بالا هستند.

امروزه استفاده از طب مکمل و جایگزین در بین مردم محبوبیت روزافزونی یافته است. این استقاده در بیماری های مزمن شیوع بیشتری دارد. ضمنا در اکثر کشورها، گیاهان دارویی بیشترین نوع استفاده از این طب محسوب می شود.
این مطالعه یک تحقیق اصیل از نوع مقطعی محسوب می شود. در این تحقیق، هدف بررسی جامع در مورد استفاده بیماران مبتلا به اختلال در سوخت وساز چربی از گیاهان دارویی بود. بنابراین محققین با استفاده از پرسش نامه ی تهیه شده توسط خودشان (با استفاده از مقالات علمی و بومی سازی موارد)  به بررسی این موضوع در بین بیماران پرداختند. در این مطالعه میزان استفاده ی افراد از گیاهان دارویی، ارتباط آن با ویژگی های دموگرافیک بیماران، شایع ترین داروهای گیاهی مورد استفاده بیماران و منبع اطلاعاتی آنها در این زمینه ها مورد پرسش واقع شد. همچنین سابقه مفید بودن این موارد برای اشنایان و بستگان آنها در گذشته، نظر آنها نسبت به استفاده همزمان گیاهان دارویی و داروهای رایج و تغییر احتمالی دوز یا زمان داروی تجویزی توسط پزشکشان مورد پرسش قرار گرفت.
نهایتا با بررسی حدود 200 نفر که به روش در دسترس و غیر تصادفی نمونه گیری شدند، مشخص شد که استفاده از گیاهان دارویی در این بیماران بسیار شایع (حدود 77 درصد) می باشد. شایع ترین گیاهان مورد استفاده آویشن، دارچین و زنجبیل (به ترتیب) بودند. همچنین افرادی که مدت طولانی تری بیمار بودند، گیاهان را کم عارضه تر می دانستند و استفاده همزمان گیاهان و داوهایی شیمیایی را موجب تقویت شدن آثار آنها می دانستند، بیشتر از گیاهان دارویی استفاده کرده بودند.ضمنا 87 درصد بیماران دوز یا زمان داروی تجویزی توسط پزشکشان را تغییر نداده بودند.

دفعات مشاهده: 25 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش