نتیجه طرح دانشگاه آبهای زیرزمینی اطراف دریاچه ارومیه از جنبه بررسی فلزات روی و نیکل برای مصرف شرب قابل استفاده بود.


اهمیت موضوع: آلودگی آب شرب می‌تواند سلامت مصرف کنندگان را تهدید نماید. در این مطالعه پارامترهای فیزیکوشیمیایی در آبهای زیرزمینی منطقه اطراف دریاچه ارومیه که به عنوان منابع آب شرب منطقه هستند سنجش و با استاندارد آب شرب WHO مقایسه گردید. همچنین ریسک سرطانزایی و غیرسرطانزایی برای ساکنان منطقه ارزیابی شد.

مهمترین یافته ها به زبان غیر تخصصی: محدوده مقادیر pH (4/7-56/6) ، کدورت (NTU 8/0-1/0)، غلظت آنیونها و کاتیونها در نمونه های آب مورد بررسی در محدوده استانداردهای آب شرب تدوین شده از سوی WHO بود. غلظت فلزات سنگین از ترتیب Zn > As, Ni > Cd > Pb > Cu تبعیت می کرد. میانگین غلظت عناصر مس، نیکل، روی در نمونه ها کمتر از مقدار ماکزیمم تعیین شده توسط WHO بود. بر اساس شاخص نسبت خطر (Hazard quotient) ریسک غیر سرطانزایی برای روی و نیکل قابل قبول (HQ =< 1) و برای آرسنیک، کادمیم و نیترات غیرقابل قبول (HQ > 1) بدست آمد. بر اساس شاخص ریسک مازاد سرطان (Excess lifetime cancer risk)، آرسنیک در غلظت های موجود در نمونه های آب بررسی شده می‌تواند ریسک سرطانزایی غیرقابل قبولی (ELCR > 1 × 10-4) را در جمعیت مصرف کننده ایجاد نماید.

پیشنهاد برای کاربرد نتایج : نتایج بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی در منابع آب زیرزمینی در منطقه اطراف دریاچه ارومیه نشان داد که در بازه زمانی بررسی شده بر اساس ارزیابی ریسک بهداشتی منابع آب مورد مطالعه از جنبه فلزات روی و نیکل برای مصرف شرب قابل استفاده بوده است. در بحث وجود ریسک غیرقابل قبول برای برخی پارامترها نیز یافتن منبع آلودگی و ارائه و اجرای راهکارهای کنترل آلودگی پیشنهاد می‌شود.     

دفعات مشاهده: 66 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه تجارب پرستاران از پذیرش و سازگاری با فناوری اطلاعات مثبت بود.

اهمیت موضوع: امروزه با توجه به توسعه روز افزون علم پرستاری و افزایش تقاضا برای بهبود کیفیت مراقبتهای پرستاری، ضرورت تلفیق فناوری اطلاعات (IT) با علم پرستاری بیش از پیش خود نمایی می‌کند؛ بنابراین فهم  دیدگاه های  و تجارب پرستاران از پیامدها و مزایای فناوری اطلاعات در مراقبت سلامت می‌تواند به سازگاری آنان با فناوری اطلاعات کمک کند.

مهمترین یافته ها به زبان غیر تخصصی: در این مطالعه کیفی 14 پرستار از 4 بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم  پزشکی کرمان، با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع اوری شد و با استفاده از تحلیل محتوی قراردادی تحلیل شدند. از تحلیل داده ها 6  درون مایه ایجاد شد شامل: بهبود کیفیت و کارایی خدمات و مراقبت پزشکی، مدیریت  بهتر ارتباطات در محیط تکنولوژیک، بهبود مستند سازی و مدیریت و پایش اطلاعات، بهبود مدیریت منابع، بهبود عملکرد مدیریت و سیاست گذاری، و تسهیل مسیر رشد و شکوفایی فردی و سازمانی. این مضامین درک پرستاران را از فواید سازگاری با فناوری اطلاعات نشان می‌دادند.
 
پیشنهاد برای کاربرد نتایج: تجارب پرستاران از پذیرش و سازگاری با فناوری اطلاعات مثبت بود. نتایج مطالعه می‌تواند بوسیله مدیران و سیاست گذاران در مراقبت سلامت برای بهبود سازگاری با فناوری اطلاعات در بین پرستاران  و دیگران حرفه های علوم پزشکی و در  دیگر بافت ها استفاده شود. تقویت عوامل تسهیل کننده و رفع نقایص سخت افزاری و نرم افزاری فناوری اطلاعات به منظور افزایش کارآیی آن در ارتقای مراقبت و همینطور افزایش رضایت کاربران پیشنهاد می­‌شود.

 

دفعات مشاهده: 31 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه بین مصرف داروی اپیوم و مشتقات آن با بروز سرطان پروستات ارتباط وجود داشت.

اهمیت موضوع : طی سالهای اخیر سرطان پروستات   در  ایران دارای  روند  افزایشی بوده است. بعلاوه مصرف داروی اپیوم و مشتقات آن قابل ملاحظه می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین مصرف اپیوم و مشتقات آن با بروز سرطان پروستات می‌باشد.
مهمترین یافته ها به زبان غیر تخصصی : مصرف اپیوم خطر  سرطان پروستات را  بیش از  2 برابر  افزایش می داد. یک ارتباط دوز پاسخ قوی بین مصرف اپیوم  و سرطان پروستات مشاهده شد و مصرف کم خطر بروز سرطان پروستات   را حدود 2 مرتبه و مصرف زیاد خطر را بیش از 3  مرتبه افزایش می‌داد.
     پیشنهاد برای کاربرد نتایج : نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف اپیوم می‌تواند به عنوان یک ریسک فاکتور قوی برای سرطان پروستات   محسوب شود. توصیه می‌شود که تحقیقات مشابه ای نیز در سایر مناطق کشور؛ ، در جمعیت های بیشتر نیز انجام گردد.
 

دفعات مشاهده: 32 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه بیوسورفکتنت تولید شده توسط باکتری اسینتوباکترجوینی نفت دارای ساختار لیپوپپتیدی بود.

اهمیت موضوع:
تعیین ساختار و همچنین بررسی خصوصیات فیزیولوژیک بیوسورفکتنت تولید شده توسط باکتری اسینتو باکتر جوینی جهت بررسی کاربرد آن در علوم دارویی و پزشکی به عنوان مثال: بررسی میزان سمیت لیپوپپتید بیوسورفکتنت تولید شده در مقابل گلبول های قرمز خون در مقایسه با سورفکتنت های شیمیایی جهت استفاده در فرمولاسیون دارویی
یافته ها:
بیوسورفکتانت تولید شده در غلظت بالای غلظت بحرانی میسل به شکل میسل تجمع یافته و با استفاده از روش های انالیتیکال بیوسورفکتنت تولید شده  دارای ساختار لیپوپپتیدی می باشد. و دارای اثر سمیت کمتر در مقابل گلبول های قرمز خون در مقایسه با سورفکتنت های شیمیایی از خود نشان داد.
نتیجه گیری:
با توجه به نتایج می‌توان نتیجه گرفت که بیوسورفکتانت تولید شده در غلظت بالای غلظت بحرانی میسل به شکل میسل تجمع یافته و نتایج رنگ‌تابی دورانی(CD)  نشان داد که است ساختار ثانویه بیوسورفکتانت  تولید شده ساختار صفحات بتا می‌باشد.
 
 

دفعات مشاهده: 44 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه بین شاخص های استرس گرمایی در مجتمع کک سازی و پالایشگاه شهرستان زرند در سال همبستگی وجود داشت.

اهمیت موضوع: استرس گرمایی امروزه یکی از فراگیرترین عوامل زیان آور محیط کار به شمار می‌رود؛ استرس گرمایی در محیطهای کاری، علاوه بر ایجاد ناراحتی های متعدد مانند کاهش آسایش حرارتی و ایجاد تنش های گرمایی، در موارد شدیدتر ممکن است منجر به ایجاد حادثه و بیماری گردد.
یافته ها:
نتایج نشان داد که بین شاخص های استرس گرمایی UTCI، WBDT و WBGT همبستگی وجود دارد؛ بین شاخص UTCI و WBGT بیشترین همبستگی (69/0) مشاهده و پس از آن بین دو شاخص WBGT و WBDT همبستگی (42/0) محاسبه گردید. بین UTCI و شاخص WBDT همبستگی (23/0) مشاهده گردید.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج
با توجه به شاخص UTCI، کارگران در محدوده استرس گرمایی شدید قرار داشتند ولی در مقایسه با شاخص WBGT و مطابق با مقدار پیشنهادی استاندارد ISO 7243 برای افراد سازش یافته، کارگران آنچنان در معرض استرس گرمایی قرار نداشتند. بنابراین پیشنهاد می‌گردد مطالعات بیشتر در زمینه بررسی همبستگی شاخص های تحلیلی و تجربی برای ارائه شاخص بهینه صورت گیرد.


 

دفعات مشاهده: 34 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه فرآیند جذب توسط نانوجاذب مغناطیسی اصلاح شده یک جایگزین مناسب برای حذف تتراسایکلین و آلودگی های مشابه دارویی از پساب های صنایع داروسازی بود.


اهمیت موضوع : آنتی بیوتیک ها از جمله آلاینده هایی هستند که دفع و رها سازی آن ها در محیط به دلیل سمیت، پایداری و عدم تجزیه پذیری میتواند مشکلات زیست محیطی جدی را به وجود آورند. جداسازی و حذف این ترکیبات از محیط زیست حائز اهمیت می‌باشد.
مهمترین یافته ها به زبان غیر تخصصی: آنالیزهای ساختاری تشکیل اسپینل فریتی را تایید کرد. مورفولوژی ذرات با کمتربن میزان کلوخگی تایید شد. همچنین نتایج نشان داد که جاذب خاصیت فرومغناطیسی دارد. پس از مشخص شدن خواص جاذب، پارامترهای موثر بر فرایندحذف تتراسایکلین شامل زمان واکنش، غلظت اولیه آنتی بیوتیک، pH، دوزجاذب در راندمان حذف تتراسایکلین مورد بررسی قرار گرفت. معادلات سنتیکی نشان داد که حذف تتراسایکلین به ترتیب از معادله سنتیکی شبه درجه دوم تبعیت می‌کند همچنین معادله ایزوترم لانگمویر بهترین توصیف کننده فرآیند جذب توسط این جاذب بود. نانوجاذب مغناطیسی اصلاح شده کبالت فریت ‌زئولیت به راحتی توسط یک آهنربا از محیط جدا شده و پس از پنج مرحله بازیابی، بدون کاهش قابل توجهی از کارایی جاذب بازیافت شد.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج : باتوجه به اینکه روش های مختلف تصفیه پساب ها از قبیل رسوب شیمیایی، تبادل یون، جذب سطحی و شناورسازی برای حذف الاینده های دارویی از اب پیشنهاد شده است اما در این میان جذب سطحی به عنوان یک روش ساده و اقتصادی شناخته شده است. فرآیند جذب توسط نانوجاذب مغناطیسی اصلاح شده کبالت فریت زئولیت با توجه به کارایی مناسب و آسان می‌تواند یک جایگزین مناسب برای حذف تتراسایکلین و آلودگی های مشابه دارویی از پساب های صنایع داروسازی پیشنهاد شود.
 

دفعات مشاهده: 33 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه میان سبک یادگیری و عملکرد آکادمیک دانشجویان و رزیدنت های دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان رابطه ای یافت نشد

اهمیت  موضوع :
سبک های یادگیری یکی از متغیرهایی است که برای پیش بینی عملکرد تحصیلی مورد توجه محققین می باشد..تعداد قابل توجهی از دانشجویان سبک های یادگیری متعددی دارند در حالی که اساتید آنها فقط از یک شیوه، برای تدریس استفاده می کنند. برای اساتید، شناخت اینکه دانشجویان سبک های یادگیری متفاوتی دارند از اهمیت زیادی برخوردار است.

یافته ها :
از مجموع 270 دانشجوی مورد مطالعه، 3/88 درصد دارای سبک یادگیری تک مدله(modal-single)،3/11 درصد دارای سبک یادگیری دومدله(bimodal) و 4/. درصد دارای سبک یادگیری سه مدله(t) بودند. بین هیچ یک از  سبک  های یادگیری افراد و جنسیت رابطه معنی داری یافت نشد. سبک یادگیری غالب میان دانشجویان دوره عمومی و تخصص تفاوتی نداشت. بین مقطع تحصیلی با سبک های یادگیری ارتباط وجود نداشت. و میان سبک یادگیری غالب و عملکرد آکادمیک دانشجویان رابطه ای یافت نشد.
 
پیشنهادات :
 ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن ﻧﻈـﺎم آﻣـﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺗﺪرﻳﺲ و ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔـﺎﻫﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ از ﺳﺒﻚ ﻫـﺎی ﺗـﺪرﻳﺲ ﺑﺮﮔـﺰار ﻛﻨﻨـﺪ.و می توان این پژوهش را به صورت مقایسه ای بین دانشجویان رشته های مختلف و دانشگاههای متفاوت انجام داد تا بتوان اطلاعات بیشتری راجع به سبک های یادگیری با توجه به رشته تحصیلی دانشجویان کسب نمود همچنین می توان ارتباط سبک یادگیری را با عواملی نظیر ویژگی های شخصیتی دانشجویان، سبک تفکر، هوش هیجانی و....مورد بررسی قرار داد. پیشنهاد می شود تا از چند ابزار متفاوت سنجش سبک یادگیری در نمونه مورد نظر استفاده شود و نتایج به دست آمده را با هم مقایسه کرد.
.
 
 
 

دفعات مشاهده: 23 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه دانشجویان و رزیدنت های دانشکده دندانپزشکی کرمان روش های سنتی مطالعه رابیشتر استفاده نموده‌اند.

اهمیت  موضوع :
مطالعات زیادی در این زمینه که دانشجویان چگونه باید مطالعه کنند وجود دارد ولی بررسی های اندکی روی دانشجویان به خصوص در ایران جهت مشخص کردن شیوه های مطالعه واقعی انجام شده است.
یکی از راه های ارتقا کیفیت اموزش داشتن بینش کافی نسبت به نحوه یادگیری فراگیران است. بنابراین انجام این مطالعه ضروری می‌باشد
یافته ها :
میزان استفاده از تکنیک های مختلف مطالعه در دانشجویان در همه روش ها به جز  نوشتن مجدد مطلب، مطالعه همراه  گروهی از دانشجویان،   و ساختن سر فصل,  در دو جنس دختر و پسر دانشجوی عمومی یکسان بوده است. چنین به نظر می‌رسد که درصد استفاده از این سه تکنیک به طور معنی دار در دختران بیشتر از پسران می‌باشد.
 اما در هیچ کدام از تکنیک های مطالعه تفاوتی بین دو جنس مرد و زن در رزیدنت ها وجود نداشت.
تکنیک مطالعه مجدد کتاب یا جزوه بیشترین وتکنیک استفاده از فلاش کارت کمترین استفاده را  در بین دانشجویان و رزیدنت ها داشته است .
 3/30% از دانشجویان و 4/24% از رزیدنت ها از  استراتژی امتحان از خود جهت انجام مطالعات استفاده می‌کردند. 6 درکل ۶/77 در صد از دانشجویان عمومی و 2/82 در صد از رزیدنت ها اظهار داشتند که از مهارت های مطالعاتی خود رضایت دارند و۷/۵۷ درصد از شرکت کنندگان در مطالعه تمایل داشتند در دوره های اموزشی  مهارت های نوین مطالعه شرکت کنند.
 
پیشنهادات :
پیشنهاد می شود که مدرسین دانشگاه تلاش بیش تری جهت اشنا کردن دانشجویان با تکنیک های مطالعاتی که بر اساس تمرین فراخوانی اطلاعات هستند انجام دهند تا دانشجویان را با مزایای این روش ها که منجر به یادگیری بیش تر و ماندگاری بیش تر مطالب در ذهن می شود، اشنا سازند. در نهایت این دیدگاه را  در دانشجویان ایجاد کنند که امتحان یک ابزار قدرتمند در جهت پیشرفت یادگیری در محیط های اموزشی است نه صرفا یک ابزار سنجش میزان یادگیری. هم چنین پیشنهاد  پیشنهاد می شود که در کوریکولوم درسی دانشجویان به خصوص در سال های پایین تر به اموزش روش های مختلف مطالعه و مزایا و معایب هر روش  بپردازد..هم چنین برگزاری کارگاه های چند ساعته  در این زمینه جهت افزایش مهارت های مطالعاتی دانشجویان ، فراهم کردن زمینه های مطالعاتی در این حیطه و تشویق دانشجویان به نگرش علمی به شیوه های درست مطالعه به نظر می رسد می تواند مفید باشد.
 
 

دفعات مشاهده: 28 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه پارانیتروانیلین به دلیل خاصیت سمیت، سرطان زایی و جهش زایی از آلاینده های مقدم و مهم در آب گزارش شد.

اهمیت موضوع: پارانیتروانیلین به دلیل خاصیت سمیت، سرطان زایی و جهش زایی از آلاینده های مقدم و مهم در آب گزارش شده است. هدف از تحقیق سنتز نانو ذرات ZnO و تثبیت بر روی بستر شیشه ای جهت بررسی میزان حذف پارانیتروانیلین توسط فرایند اکسیداسیون پیشرفته (UV/ZnO) می‌باشد.

مهمترین یافته ها: تحقیق تجربی است که در سال 2018 در مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط انجام شد. پارامترهای موثر بر فرایند شامل pH اولیه محلول، زمان تماس، دوز نانوذره تثبیت شده، غلظت اولیه پارانیتروانیلین بررسی شد. آزمایشات و نمونه ­برداری­ها بر اساس روش­های مندرج در کتاب استاندارد متد ویرایش بیستم انجام شد. بالاترین کارایی حذف پارانیتروانیلین (4/94%)توسط فرایند اکسیداسیون پیشرفته (UV/ZnO) در pH بهینه 7، زمان تماس 105 دقیقه، غلظت اولیه پارانیتروانیلی  mg/L 10 و دوز ZnO تثبیت شده mg/L1000 حاصل شد. ارزیابی مدل های خطی سینتیک  واکنش نشان داد که فرایند تجزیه از معادله سینتیکی شبه درجه اول(965/0R2=) و لانگمویر-هینشلوود(998/0R2=) تبعیت می‌نماید.
 

پیشنهاد برای کاربرد نتایج: بنابراین فرایند اکسیداسیون پیشرفته (UV/ZnO)  جهت حذف ترکیبات آلی از محیط های آبی با راندمان نسبتا بالایی قابل پیشنهاد و توصیه می‌باشد.

 

دفعات مشاهده: 169 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه کمبود 25 هیدروکسی ویتامین D همراه با افزایش ESR می‌تواند به عنوان یک نشانگر التهابی در بیماران مبتلا به HD محسوب شود.

اهمیت موضوع :
بیماری مزمن کلیوی یـک اصـطلاح عمـومی است که برای اختلالات مختلفی که ساختار و عملکرد کلیـه را تحت تأثیر می‌کذارد، بکار می‌رود. بـروز ایـن بیماری در مناطق مختلف جهان متفاوت است. به طور کلـی بروز بیماری در کشورها بیش از 200 مورد درهریک میلیون نفر در سال می‌باشد.
مهمترین یافته ها به زبان غیر تخصصی :
سطح 25 هیدروکسی ویتامین D در گروه دیالیز صفاقی به طور معنی داری پایین بود.  و ESR در گروه دیالیز صفاقی به طور معنی داری بیشتر بود.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج :
باتوجه به ارتباط سطح سرمی ویتامین D با بعضی از متغییر های مطالعه و نتایج مطالعه نشان دهنده کمبود ویتامین D در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیه می‌باشد می‌توان از آن برای تصمیم گیری در خصوص درمان های تکمیلی در این بیماران استفاده نمود.

 

دفعات مشاهده: 35 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش