نتیجه طرح دانشگاه استفاده از روش انحراف فکر به وسیله باد کردن بادکنک حین خون گیری وریدی می تواند باعث کاهش درد در کودکان ‌شود

 اهمیت موضوع: هر روز تعداد زیادی از کودکان تحت اقداماتی جهت پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری قرار می­گیرند که اکثر این اقدامات همراه با تهیه نمونه خون وریدی می­باشند. اقدامات دردناک نظیر خونگیری در کودکان علاوه بر آثار آزار دهنده جسمی و روحی می­تواند سبب تاثیرات سوء گسترده­ تری در سنین نوپایی، اختلالات جسمی، رفتاری و اجتماعی در کودکان گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر انحراف فکر به روش باد کردن بادکنک بر میزان درد هنگام خون گیری وریدی کودکان 7 4 سال انجام گردید
نتیجه نهایی: استفاده از روش انحراف فکر به وسیله باد کردن بادکنک حین خون گیری وریدی در کودکان باعث کاهش درد می­شود.

 

دفعات مشاهده: 30 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه کلونینگ و ترانسفورم ژن BCHE در پلاسمید pCMV3-BCHE-His با موفقیت انجام شده است.

اهمیت موضوع:از آنجایی که تا کنون هیچ مطالعه ای تولید وفعالیت پروتئین نوترکیب بوتیریل کولین استراز را با استفاده همزمان از 2 پروموتور در یک پلاسمید مورد بررسی  قرارنداده است علاوه بر این نیز مقایسه رده های سلولی HepG2 , Vero و CHO  در تولید بوتیریل کولین استراز تا کنون مورد مطالعه قرارنگرفته است. در مطالعه اخیر تأثیر استفاده همزمان از 2 پروموتور CMV، EF-1α در یک پلاسمید را در سه رده سلولی HepG2 , Vero و CHO  بر تولید و فعالیت پروتئین بوتیریل کولین استراز بررسی کردیم.
یافته ها: توالی قطعه ژنی مورد نظر پس از انجام
PCR  با پرایمر های دارای جایگاه آنزیمی مشخص بخوبی در پلاسمید بیانی pCMV3-BCHE-His کلون شده و با غربالگری کلنی ها بر روی پلیت حاوی آنتی بیوتیک پنی سیلین و با کشت دادن آنها در محیط کشت مایع انتخابی، پلاسمید نوترکیب با استفاده از کیت thermo استخراج شد.
نتیجه گیری :نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد کلونینگ و ترانسفورم ژن BCHE در پلاسمید pCMV3-BCHE-His  با موفقیت انجام شده است. بنابراین پلاسمید pCMV3-BCHE-His جهت کلونینگ و ترانسفورم ژن BCHE   مناسب میباشند و از طریق کلونینگ و بیان این ژن در سلول هدف می توان به عملکرد آن پی برد
 

 

دفعات مشاهده: 16 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه لزوم اجرای برنامه کنترل لارو ناقلین مالاریا در مانداب رودخانه‌ها و مانداب‌های ناشی از بارندگی در استان خوزستان

اهمیت موضوع: با عنایت به اینکه هر گونه تغییر در کمیت عوامل فیزیکی و شیمیایی آب، می تواند محیط زندگی را برای هر گونه از پشه ها، مناسب و یا نامناسب نماید و به دلیل اینکه اطلاعات  کاملی از این عوامل در زیستگاههای لاروی پشه های  آنوفل در شمال استان خوزستان در دست نبود، این مطالعه به منظور تعیین کمیت این عوامل و نقش محدود کننده یا باز دارنده آنها در زندگی پشه ها، طراحی و اجرا شد.
یافته ها: در مجموع 600 لارو آنوفل از 55 زیستگاه لاروی شامل چهار گونه آنوفل سوپرپیکتوس(%50/4)، دتالی (39/6%)، استفنسی (4/6%) و کولیسیفاسیس (3/6%)جمع‌آوری گردید. بین میانگین درجه حرارت آب زیستگاههای لاروی (0c33)و گونه‌های موجود در آن تفاوت معنی‌داری مشاهده گردید(P:0.000). اکثر لاروها (96%) در زیستگاههای طبیعی شامل ماندابهای ناشی از روخانه‌‌‌ها و ماندابهای ناشی از بارندگی صید شدند.آب 93% از زیستگاهها شفاف، 58/5% از زیستگاهها دارای آب راکد،69/5% دارای پوشش گیاهی، 39/7% دارای بستر شنی و 30/5% آنها بطور کامل نورخورشید را دریافت می‌کردند
نتیجه‌گیری نهایی: مهمترین زیستگاه لاروی ناقلین مالاریا در شمال استان خوزستان مانداب رودخانه‌ها و مانداب‌های ناشی از بارندگی می‌باشد لذا در صورت لزوم اجرای برنامه کنترل لارو ناقلین مالاریا بایستی توجه ویژه‌ای به اینگونه زیستگاهها صورت گیرد.


 

دفعات مشاهده: 24 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه استفاده از تزریق سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت چربی می تواند سبب افزایش سرعت ترمیم و بازسازی استخوان ساعد و بهبود عملکرد آن می شود


اهیمت موضوع: استفاده از روش های نوین و با تهاجم کمتر در ترمیم شکستگی ها می تواند بر موفقیت درمان بیافزاید و بار ناشی از بیماری و ناتوانی را کاهش دهد که این مهم نیازمند انجام تحقیق در این زمینه می باشد از این رو برآن شدیم تا مطالعه ای با هدف تعیین نتایج درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی در شکستگی های دیستال رادیوس به صورت مطالعه حیوانی روی خرگوش طراحی و اجرا نماییم.
یافته ها :طور کلی طی 6 هفته میزان سایز ضایعه شکستگی دیستال ساعد در گروه تحت درمان با سلول های بنیادی به طور معنی داری نسبت به گروه شاهد کاهش یافت. همچنین میزان چگالی و بازسازی استخوان به طور معنی داری در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بود. از نظر پاتولوژیک نیز میانگین نمره گردینگ از نظر استخوان سازی در گروه مورد بالاتر از گروه شاهد بود که این اختلافات نیز در بررسی های آماری معنی دار بود
نتیجه گیری:  روند ترمیم استخوان در محل نقص جزئی استخوان ساعد در خرگوش، با استفاده از تزریق سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت چربی سبب افزایش سرعت ترمیم و بازسازی استخوان ساعد و بهبود عملکرد آن می شود

 

دفعات مشاهده: 30 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه ادغام افقی در برنامه علوم پایه مقطع دکتری حرفه ای دندانپزشکی ضروری بنظر می رسد

اهمیت موضوع: با توجه ارتقا دانش علمی و تخصصی ،لازمه عملکرد عالی است. لذا بر آن شدیم که  با سنجش نظرات دانشجویان، اساتید علوم پایه و بالینی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و زاهدان در زمینه ادغام افقی در برنامه علوم پایه و پیامدهای آن، شاید بتوانیم زمینه و بستر تغییرات موثر و مفیدی را در این زمینه  فراهم آوریم

 یافته هانتایج نشان داد میانگین نمره ضرورت ادغام و تغییر در برنامه جدید دکتری حرفه ای دندانپزشکی از دید اساتید    8/3± 85  و از دید دانشجویان4 ± 95در حد متوسط  بود میانگین و انحراف معیار نمره پیامدهای ادغام از دید اساتید5/1 ±61  و از دید دانشجویان3 ±  89  بین متغیر ضرورت و پیامدهای آن از دید اساتید همبستگی مثبت و معنی دار05/0 P<وجود داشت و از دیددانشجویان  ارتباطی مشاهده نشد.
نتیجه گیریضرورت  ادغام افقی در برنامه علوم پایه مقطع دکتری حرفه ای دندانپزشکی  از دید  اساتید با تردید روبروست  ودانشجویان ضرورت ان را در حد متوسط درک نموده اند
پیشنهادات :سیاستگذاری و برنامه ریزی های مشترک ،مشارکت فعال طرفین در تعیین اولویتها و نیاز ها و انتظارات جامعه، بازنگری برنامه های آموزشی با تأکید بر عوامل مهم تأثیر گذار بر سلامت افراد و جوامع، تغییر در الگوهای آموزشی

 

دفعات مشاهده: 36 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه شیوع مصرف ماده مخدر پان پراک در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان پایین و اکثریت افراد سابقه مصرف هیچگونه ماده ای ندارند

 اهمیت موضوع :جامعه انتظار دارد که پرسنل بهداشتی آینده، شیوه زندگی سالمی داشته باشند. لذا با توجه به مطالعات اندک (عدم دسترسی به مطالعه ای با این عنوان حداقل در کرمان) و آمارهای پراکنده مصرف پان و عوارض و بیماری های ناشی از آن در گروههای مختلف، مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع ماده مخدر و روانگردان پان پراک در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد تا با به دست آوردن اطلاعات پایه بتوان برنامه ریزی های لازم را نسبت به ارتقای سطح آگاهی و نگرش جامعه (به خصوص جوانان) انجام داد
یافته ها: بیشترین دلایل ذکر شده برای مصرف مواد مخدر توسط دانشجویان دوست ناباب و در رتبه بعدی کنجکاوی و مهمترین عامل موثر در پیشگیری از مصرف مواد در جوانان را پایبندی به اصول اخلاقی و در مرحله بعد آگاهی از اثرات زیانبار مواد اعلام گردید. بررسی آماری نشان داد که رابطه بین میانگین نمره آگاهی و نگرش دانشجویان از نظر آماری معنادار نمی باشد .
نتیجه نهایی : شیوع مصرف پان در دانشجویان پایین و اکثریت افراد سابقه مصرف هیچگونه ماده ای نداشتند

دفعات مشاهده: 37 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه تعهد سازمانی می تواند با کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه ارتباط داشته باشد.

اهمیت موضوع: سلامت و کیفیت زندگی پرستاران و حفظ نیروی پرستاری در درجه اول به عنوان یک انسان و در مراحل بعد به عنوان فردی که حافظ سلامت و تندرستی سایر افراد جامعه است حایز اهمیت دانسته و ارتقا سطح کیفیت زندگی و تعهد سازمانی پرستاران می تواند در بالا بردن کیفیت مراقبت های پرستاری و نهایتا سلامت جامعه موثر باشد.
 
یافته ها: میانگین نمره تعهد سازمانی بالاتر از متوسط گزارش گردید (6/7±60/75) به علاوه بین مولفه های سن، سابقه و جنس با تعهد سازمانی ارتباط معنادار وجود داشت، کیفیت زندگی نیز در سطح بالاتر از متوسط قرار گرفت (3/1±73/14)و بین مولفه های سن، جنس، سابقه و نوع بخش با کیفیت زندگی ارتباط معنادار یافت شد،به طور کلی بین دو مولفه تعهد سازمانی و کیفیت زندگی ارتباط معناداری وجود نداشت(06/0 =P)

نتیجه گیری: با توجه به ارتباط  مولفه هایی مانند سن، سابقه و جنس با تعهد سازمانی و نیز سن، جنس، سابقه و نوع بخش با کیفیت زندگی و با در نظر گرفتن اهمیت نقش پرستاران در بخش های مراقبت ویژه و به منظور بهبود خدمات ارائه شده توسط آنان بهتر است تمهیداتی اندیشیده شود که موجب ارتقا این دو مولفه گردد.
 

دفعات مشاهده: 30 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه سطح سرمی کادمیوم در افراد مبتلا به کانسر مثانه بالاتر از افراد گروه کنترل هستند


اهمیت موضوع: از آنجایی که مطالعات با نتایج قطعی در دنیا و هیچ مطالعه در کشور ما در این باره انجام نگرفته است و با توجه به تحمیل بار روانی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از سرطان ها و با توجه به اینکه کارآمد ترین راه مقابله با سرطان پیشگیری می باشد می توان با دانستن میزان همراهی سرطان مثانه با عامل کارسینوژنی مثل آرسنیک جهت کاهش شیوع این بیماری گام برداشت

یافته ها: میانگین سطح سرمی آرسنیک در افراد مورد مطالعه در گروه مورد  µg/l 1/04 ± 2/12  و  در گروه کنترل73/0 ± 1/43   بود که ارتباط آماری معناداری در بین دو گروه وجود داشت (001/0 = P value)


نتیجه گیری: سطح سرمی کادمیوم در افراد مبتلا به کانسر مثانه (گروه مورد) بالاتر از افراد گروه کنترل (گروه کنترل) هستند هر چند این میزان از جهت آماری معنادار نبود، همچنین سایر متغیر های زمینه ای همچون شهر نشینی، جنسیت، مصرف  سیگار و تریاک در افراد  مبتلا به کانسر مثانه ارتباطی با غلظت این عنصر در سرم در بین دو گروه نداشت.

 

دفعات مشاهده: 26 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه تمرین هوازی کم شدت همراه با BFR می تواند اثر مثبتی بر ساختار پیوندگاه عصب و عضله ، بگذارد و منجر به کاهش اثرات ناشی از سالمندی شود

اهمیت موضوع :با توجه به اهمیت این نوع از تمرینات برای افراد سالمند، انجام این پژوهش احتمالاً بتواند در زمینه نقش اینگونه از فعالیت­ها و تأثیر آن بر nAchRs ، Musk و PGC-1α به عنوان یک عامل تثبیت کننده و هم چنین کنترل­ کننده در غشای پس سیناپسی سلول عضلانی پاسخگو باشد
یافته ها: نتایج بررسی های ما نشان داد که میزان پروتئین گیرنده های استیل کولین گروه BFR+EX در مقایسه با گروه های Ctl و Sh در عضلات EDL (0.001p= :Ctl، 0.002=P :Sh) و نعلی(0.019 p=  Ctl:، 0.015 P = :Sh) افزایش معنی دار داشت. همچنین میزان پروتئین MuSK گروه BFR+EX در مقایسه با گروه های Ctl و Sh در عضلات EDL (0.000 p = Ctl، 0.000 P = Sh:) و نعلی(0.003= p:Ctl، 0.002 P = Sh:) افزایش معنی دار نشان داد. علاوه براین پروتئین PGC1α در گروه BFR+EX در هر دو عضله یاد شده نسبت به تمام گروه ها افزایش معنی دار (0.000 P =)داشت همچنین مقدار PGC1α در عضله نعلی بین گروه EX(0.033 p = Ctl، 0.03 P = Sh:) و Sham+Ex(0.028 p = :Ctl، 0.026=P :Sh) در مقایسه با گروههای Ctl وSham افزایش معنی داری را نشان داد.

نتیجه گیری تمرین هوازی کم شدت همراه با BFR می تواند اثر مثبتی بر ساختار پیوندگاه عصب و عضله ، بگذارد و منجر به کاهش اثرات ناشی از سالمندی در این بخش شود

دفعات مشاهده: 28 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه توسعه صلاحیت های حرفه ای و تعهد سازمانی برای با صلاحیت تر و متعهدتر شدن پرستاران حیاتی هست

اهمیت موضوع:صلاحیت حرفه ای و تعهد سازمانی هرکدام می توانند کیفیت کاری و نیز کیفیت زندگی کارکنان هر سازمان را تحت تاثیر قرار دهد. کارکنان سیستم بهداشتی درمانی و از جمله سرپرستاران که مهمترین قسمت این سیستم را تشکیل می دهند نیز با توجه به حساسیت کاری و فشار ها و تنش های زیادی که از آن تاثیر می پذیرند، باید مورد توجه قرار گیرند
یافته ها: نشان داد صلاحیت حرفه‌ای (محدوده:4-56/1 ، میانگین و انحراف معیار53/0±28/29) و تعهد سازمانی پرستاران (محدوده :81-58، میانگین و انحراف معیار89:/4±9/70) در حد متوسط بود. صلاحیت حرفه‌ای با تعهد سازمانی ارتباط آماری معنی‌دار نداشت (74/0=P، 022/0=r). میانگین نمره صلاحیت حرفه‌ای بر حسب وضعیت تاهل و  (031/0=P) و سابقه کاری اختلاف معنی داری داشت (001/0=P).
نتیجه­ گیری: نتایج روشن می کند پرستاران نیاز است با صلاحیت تر و متعهدتر به سازمان شان شوند. توسعه صلاحیت های حرفه ای و تعهد سازمانی حیاتی هست اما آسان نیست
پیشنهادات: مدیران منابع انسانی باید  از راهبردهای مناسب جهت  افزایش صلاحیت بالینی و تعهد سازمانی پرسنل  پرستاری استفاده کنند انجام مطالعات بیشتر برای کاوش شرایط و شکاف های در مدیریت منابع انسانی سیستم مراقبت سلامت در فرهنگ ها و زمینه های گوناگون ضروری است.


 

دفعات مشاهده: 22 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش