نتیجه طرح دانشگاه عرض توزیع سلول قرمز در پیش بینی مرگ و میر در بیماران با ترومای متعدد ارزش نداشت.

اهمیت موضوع:
با توجه به مرگ و میر  بالا در بیماران ترومای متعدد، تشخیص و تعیین پیش اگهی سریع این بیماران همراه با انجام مدیریت درمانی مناسب می‌تواند باعث افزایش زنده ماندن انها شود. 60 در صد بیماران مولتیپل تروما در طی 48 ساعت بعد از اسیب فوت می‌کنند. بنابراین تشخیص سریع با مودالیتی های تشخیصی می‌تواند باعث افزایش سوروایوال و کاهش مورتالیتی شود.
 
یافته ها:
مورتالیتی بیمارستانی این بیماران 19 نفر (9.5 درصد) بود.  
تعداد 161 نفر(80.5 درصد) مرد و تعداد 39 نفر(19.5 درصد) زن  وارد مطالعه شدند.
در انالیز تک متغیره ، بین عرض توزیع سلول قرمز بدو ورود، روز اول با مورتالیتی بیمارستانی رابطه وجود نداشت ، در حالی که این ارتباط با سیستمهای امتیازدهی چندمتغیره وجود داشت.
در انالیز چند متغیره ، این ارتباط فقط با سیستمهای امتیازدهی چندمتغیره وجود داشت.
 
پیشنهاد برای نتایج:
عرض توزیع سلول قرمز به تنهایی در تعیین مورتالیتی بیمارستانی کمک کننده نیست در حالی که سیستمهای امتیازدهی چند متغیره که برای پیش بینی نیاز به ترانسفوزیون خون طراحی شده‌اند می‌توانند در پیش بینی مرگ و میر بیمارستانی بیماران با ترومای متعدد ارزش داشته باشند.
 

دفعات مشاهده: 9 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه از عوامل احتمال افزایش بروز سرطان پستان در طی سال های اخیر می‌تواند ارتقاء کیفیت ثبت و یا تاثیر برخی عوامل فیزیولوژیک باشد.

اهمیت موضوع
سرطان پستان به عنوان شایعترین سرطان در زنان دنیا می‌باشد. با توجه به عدم وجود نظام مراقبت با کیفیت و یا ثبت صحیح اطلاعات مربوط به سرطان در بیشترکشورهای عضو منطقه مدیترانه شرقی لذا این مطالعه با هدف تعیین وضعیت موجود بروز سرطان پستان در منطقه مدیترانه شرقی و بررسی روند بروز آن طی سال های 1998 تا 2015 به روش متا آنالیز انجام گرفته است.
مهمترین یافته ها
روند بروز سرطان پستان در بیشتر کشورهای عضو منطقه مدیترانه شرقی طی سال های 1998 تا 2015 افزایش داشته، سرعت این افزایش در ایران بیشتر از سایر مناطق مدیترانه شرقی بوده است. ایران جزء کشورهای با بروز نسبتا پایین سرطان پستان در منطقه مدیترانه شرقی و از نظر کیفیت سطح اطلاعات جزء گروه متوسط می‌باشد. میزان بروز سرطان پستان و سرعت افزایش سالیانه سرطان طی سال های اخیر در کشورهایی که سیستم ثبت اطلاعات با کیفیت پایین داشته اند بیشتر از کشورهای با کیفت ثبت بالا بوده است. بر اساس نتایج مطالعه حاضرمیزان بروز سرطان پستان با چاقی ارتباط داشته ولی با سطح اقتصادی اجتماعی و باروری ارتباطی با میزان بروز سرطان پستان نشان نداد.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج طرح
 نتایج مطالعه حاضر نشان داد با وجود روند افزایشی سرطان پستان در طی سال های اخیر ولی میزان بروز این سرطان پایین در منطقه مدیترانه شرقی نسبت به میانگین جهانی پایین تر می‌باشد. از عوامل احتمال افزایش بروز سرطان پستان در طی سال های اخیر ممکن است ارتقاء کیفیت ثبت داده و یا تاثیر برخی عوامل فیزیولوژیک مانند افزایش شیوع چاقی باشد.
 

دفعات مشاهده: 63 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه دردهای دندانی می‌توانند علل روحی- روانی داشته باشند.

اهمیت موضوع: درد دندان رایج ترین درد دهانی- صورتی است و هنگامی که شدت داشته باشد به عنوان یک اورژانس دندانپزشکی در نظر گرفته می‌شود، زیرا می‌تواند تاثیر به سزایی بر روی خوابیدن، غذاخوردن، و سایر فعالیت های روزانه داشته باشد.تشخیص صحیح بعضی وقت ها ممکن است چالش برانگیز باشد.

مهمترین یافته ها به زبان غیر تخصصی:
 شایع ترین داروی مورد استفاده برای کنترل درد در بزرگسالان به ترتیب استامینوفن کدئین، ایبوپروفن،NSAID ،استامینوفن و داروهای مخدر بود و شایع ترین داروی مورد استفاده در اطفال به ترتیب استامینوفن، شربت پروفن و قرص پروفن بود.
،60 نفر از دندانپزشکان معتقد بودند که کودکان با بیش از 70 درصد درجه یقین تفاوت بین درد و ناراحتی  را بیان می‌نمایند که این تعداد در مورد بزرگسالان102 نفر بود.
 145 نفر ازدندانپزشکان اظهارداشتندکه آنهابابیان اینکه درمان دندانپزشکی بدون دردانجام شود کاملا موافق و موافق هستند و74 نفر کاملا موافق بودند که پاسخ به تقاضای درمان بدون درد دندانپزشکی امکان پذیر نیست.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج: 
در این مطالعه فقط اطلاعات تئوری دندانپزشکان بررسی شد. در حالی که بایستی مهارت های آنها و شیوه های مورد استفاده آنها در زمینه کنترل درد به صورت عملی ارزیابی شود. دراین مطالعه به صورت کلی درمان های دندانپزشکی بررسی شد در حالیکه بهتر است نحوه کنترل درد و میزان درد درمان های مختلف بررسی شود.


 

دفعات مشاهده: 71 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه مشاوره گروهی آدلری می‌تواند سبب افزایش قاطعیت دانشجویان مامایی در محیط کار بالینی بشود.

اهمیت موضوع: قاطعیت به عنوان یک مولفه سلامت روان در روابط کاری روزمره درمحیط کار بالینی برای افراد ماماحائز اهمیت زیادی می‌باشد و به ارتقا و موفقیت شغلی آنها ارتباط نزدیکی دارد. مداخلاتی نیاز است که بتواند این مهارت را در افراد قوی تر کند.
مهمترین یافته ها: به زبان غیر تخصصی: این مطالعه مداخله ای بر روی 54 دانشجوی مامایی سال سوم و چهارم صورت گرفت. افراد به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. سطح قاطیعت آنان در پرتست با پرسشنامه گلاکنز سنجیده شد و تفاوتی نداشت. سپس گروه مداخله در 6 جلسه مشاوره گروهی آدلری (هر هفته دوجلسه 1.5 ساعته) شرکت کردند. پست تست بعد از مداخله نشان داد قاطعیت گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل به طور واضحی افزایش پیدا کرده بود.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج: با توجه به اینکه مشاوره گروهی آدلری استقلال، رعایت حقوق بیمار و تواناییهای تصمیم گیری را بهبود می‌دهد برای افزایش قاطعیت در محیط کار بالینی می‌تواند برای دانشجویان مامایی انجام شود.

دفعات مشاهده: 12 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه متفورمین اثرات محافظتی بر استرس اکسیداتیو و مرگ سلولی ناشی از پراکسید هیدروژن در سلول های HUVECs داشت.

اهمیت موضوع:متفورمین یک داروی ضد دیابت، ممکن است یک گزینه درمانی جدید برای مدیریت و درمان آترواسکلروز باشد. مطالعه حاضر اثر محافظتی متفورمین را بر استرس اکسیداتیو ناشی از پراکسید هیدروژن (H2O2) در سلول های اندوتلیال انسانی جدا شده از سیاهرگ بند ناف HUVECs)  یا (Human umbilical vein endothelial cells  بررسی می‌نماید.
یافته ها:  متفورمین در غلظت 20 میکرومولار توانسته سلول های HUVECs را از آسیب سلولی ناشی از پراکسید هیدروژن جلوگیری نماید. سطوح ROS و پراکسیداسیون لیپیدی در سلول های تحت درمان با پراکسید هیدروژن افزایش یافت. متفورمین  توانست به طور قابل ملاحظه ای سطح ROS و پراکسیداسیون لیپیدی را کاهش دهد. این دارو همچنین توانست گروه های تیول و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام را افزایش دهد.
نتیجه گیری: متفورمین سلول های
HUVECs را از استرس اکسیداتیو و آپوپتوز ناشی از  پراکسید هیدروژن محافظت می‌کند.

 

دفعات مشاهده: 71 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه تروپی سترون، از سلول های PC12 در برابر آپوپتوز ناشی از غلظت بالای گلوکز بالا می‌تواند محافظت کند.

اهمیت موضوع :تروپی سترون یک آنتاگونیست انتخابی گیرنده 5-HT3 ، به طور گسترده ای برای مقابله با تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی استفاده می‌شود. مطالعات نشان داده است که تروپی سترون در درمان چندین بیماری اثرات مفیدی دارد.  این مطالعه به منظور بررسی اثرات تروپی سترون بر آپوپتوز ناشی از گلوکز بالا (HG) در سلول های PC12 انجام شد.

مهمترین یافته ها
آپوپتوز توسط HG القا شد و سلول ها در حضور و عدم حضور تروپی سترون با HG درمان شدند. زنده مانی سلول های PC12 با استفاده از آزمون MTT اندازه گیری شد. میزان تولید ROS ، سطح پراکسیداسیون لیپید (LPO) و قدرت آنتی اکسیدانی کل (TAP) اندازه گیری شد. سطوح Bax، Bcl-2، کاسپاز 3، JNK و P38 MAPK نیز توسط روش وسترن بلات مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پیش درمان با تروپی سترون، سلول های PC12 را در برابر مرگ سلولی ناشی از HG محافظت می کند. تروپی سترون می تواند غلظت TAP را افزایش دهد. تروپی سترون از  تولید ROS، بیان Bax و فعال سازی caspase 3، ناشی از غلظت بالای گلوکز جلوگیری نمود. HG همچنین باعث فعال شدن MAPK های JNK و P38 شد. فعال شدن این کینازها توسط تروپی سترون مهار شد.
 
پیشنهاد برای کاربرد نتایج
نتایج نشان داد که درمان تروپی سترون با جلوگیری از فعال سازی JNK، P38 و مسیر میتوکندری، از سلول های PC12 در برابر آپوپتوز ناشی از HG محافظت می‌کند که می توان از آن به عنوان درمان دارویی و یا طراحی مولکول هایی که از این طریق عمل می کنند استفاده نمود.

دفعات مشاهده: 66 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه ظهور مقاومت به آنتی بیوتیک های کارباپنم توسط ژن NDM و نقص در پورین های غشای خارجی در کرمان مشاهده شد.

اهمیت موضوع: کلبسیلا پنومونیه مقاوم به کارباپنم در سراسر جهان در حال افزایش است. مقاومت به کارباپنم نه تنها از طریق آنزیم­های کارباپنماز صورت می­‌گیرد، بلکه تغییر در میزان نفوذپذیری سلول از طریق وجود نقص در پروتئین­های غشاء خارجی مانند OmpK35 و OmpK36 بوجود می­‌آید.

مهمترین یافته ها: شیوع ژن NDM و نقص در پورین های OmpK35 و OmpK36 در تمامی کلیسیلا پنومونیه های مقاوم به ایمیپنم و مروپنم مشاهده شد.

پیشنهاد برای کاربرد نتایج: تایپینگ مولکولی و شناسایی ژن­های مقاومت نقش بسزایی در پیشگیری و کنترل عفونت از طریق محدود کردن انتشار ایزولههای مقاوم به چند دارو را ایجاد می­‌کند.

 

دفعات مشاهده: 15 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه ماده استنشاقی میرتنول از گیاه مورد در درمان آسم تجربی موثر بود.

اهمیت موضوع: آسم بیماری التهابی مزمن راههای هوایی است که شیوع آن در حال افزایش است. هدف این مطالعه بررسی اثر ضد التهابی میرتنول روی شاخص های التهابی پارانشیم ریه و راههای هوایی آن و ارزیابی اثر آن روی فاکتورهای التهابی و شاخص های اکسیدانی در مایع بال رت های مبتلا به آسم تجربی بود.

یافته ها : در گروه آزمون میزان ارتشاح  نوتروفیل ها و ائوزینوفیل ها و ماست سل ها و قطر عضلات صاف و ضخامت اپی تلیوم دیواره راههای هوایی و تعداد سلول های گابلت افزایش یافت. میرتنول مشابه با دکزامتازون همه شاخص های فوق بجز قطر اپی تلیوم را کاهش داد. همچنین سبب کاهش   IL-1β وα TNF مالون دی آلدهید (MDA) در مایع بال گردید و سبب افزایش سطوح 10  SOD,  INF-γ, IL- در مایع بال گردید .

پیشنهاد برای کاربرد نتایج :میرتنول با کاهش شاخص های التهابی ایجاد شده در آسم و نرمال کردن سطح اینترلوکین ها و متعادل کردن استرس اکسیداتیو، آسیب ناشی از آسم تجربی را کاهش داد. همچنین از باز ساختاری (Remodeling ) راههای هوایی جلوگیری کرد. به نظر می رسد که میرتنول می‌تواند یک داروی گیاهی بالقوه در درمان آسم آلرژیک باشد.

 

دفعات مشاهده: 13 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه بین مصرف دارو اپیوم و مشتقات آن با بروز سرطان پروستات ارتباط وجود داشت.

اهمیت موضوع : طی سالهای اخیر سرطان های حفره دهان  در  ایران دارای  روند  افزایشی بوده است. بعلاوه مصرف اپیوم و مشتقات آن قابل ملاحظه می‌باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین مصرف اپیوم و مشتقات آن با بروز سرطانهای  حفره  دهان می‌باشد.

مهمترین یافته ها به زبان غیر تخصصی
: مصرف اپیوم خطر  سرطان مری را  بیش از  3برابر  افزایش می‌داد. یک ارتباط دوز پاسخ قوی بین مصرف اپیوم  و سرطان های حفره دهان   مشاهده شد و مصرف کم خطر بروز سرطان  را بیش از 2 مرتبه و مصرف زیاد خطر را بیش از 4 مرتبه افزایش می‌داد.

پیشنهاد برای کاربرد نتایج :نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف اپیوم می‌تواند به عنوان یک ریسک فاکتور قوی برای سرطان های حفره دهان   محسوب شود. توصیه می‌شود که تحقیقات مشابه ای نیز در سایر مناطق کشور؛ ، در جمعیت های بیشتر نیز انجام گردد.


 

دفعات مشاهده: 12 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه الگوریتم ابزاری مناسب وقدرتمند جهت پیش‌بینی و مدلسازی افت‌شنوایی می‌باشد.

اهمیت موضوع:یکی از شایعترین عوامل زیان‌آور فیزیکی در محیط کار صدا می‌باشد. مهمترین و قطعی‌ترین اثرات زیان‌بار صدا، افت‌شنوایی، اعم از دائم ومؤقّت است. 12% مردم جهان درمعرض افت شنوایی ناشی ازصدا (NIHL) می باشند. این مطالعه باهدف تشخیص وطبقه‌بندی تغییرات افت‌شنوایی کارگران با استفاده از الگوریتم نایوبیز انجام شد.

یافته ها: 
در مدل‌اول (SPL<70 dBA) فرکانس 8KHz باوزن 34% بیشترین تأثیر و فرکانس 1KHz و سن هر کدام باوزن 6% دارای کمترین تأثیر می‌باشند. در مدل‌دوم (SPL 70-80 dBA) فرکانس 4KHz باوزن 25% بیشترین تاثیر و عامل صوت همراه با فرکانس 250Hz هر کدام باوزن 6% دارای کمترین تاثیر می‌باشند. در مدل‌سوم (SPL>85 dBA) فرکانس 4KHz باوزن 34% بیشترین تاثیر‌ وفرکانس 500Hz با وزن 1% دارای کمترین تاثیر می‌باشد. در مدل‌چهارم فرکانس 4KHz با‌وزن 20% بیشترین تاثیر وفرکانس 1KHz باوزن 2% دارای کمترین تاثیر می‌باشد.

نتایج:مدلسازی تغییرات افت‌شنوایی توسط الگوریتم نایوبیز، تاثیر بالای فرکانس
4KHz را درتغییرات افت‌شنوایی پیش‌بینی کرد و با توجه به صحت بالای به‌دست آمده در این مدلسازی، این الگوریتم ابزاری مناسب وقدرتمند جهت پیش‌بینی و مدلسازی افت‌شنوایی می‌باشد.
 

دفعات مشاهده: 58 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش