یک ویروس هوشمند ایمن، برای جلوگیری از تکثیر ویروس HIV با تمایل اختصاصی به سلول های آلوده خونی طراحی گردید.

این مطالعه با هدف طراحی یک وکتور مبتنی بر آدنوویروس با قابلیت تمایل اختصاصی به سلولهای CD4 مثبت طراحی شده است که حاوی یک سیستم بیان محدود به سلولهای آلوده به HIV می باشد. نتایج نشان داد که وکتور مذکور نوترکیب دارای یک تمایل اختصاصی به سلولهای CD4 مثبت بوده است. این وکتور دارای یک سیستم بیان shRNA می باشد که از طریق آن می تواند تکثیر HIV-1 را سرکوب کند. این وکتور می تواند بعنوان یک درمان مکمل HIV  یا واکسن ضد HIV در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
 

دفعات مشاهده: 87 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

احتمالا در بیماران سکته مغزی سطح بیان پروتئین های MMP9,NSE,Foxf2 افزایش می یابد.

این مطالعه با هدف تعیین تغییرات پروتئین های MMP-9،  Foxf2  و  NSEدر بیماران مبتلا به سکته مغزی و ارتباط آن با شدت ضایعه و فالوآپ بیماران بر روی 52 بیمار مبتلا به سکته مغزی و 52  فرد سالم که به عنوان کنترل انتخاب شدند، انجام شد. نتایج نشان داد در بیماران سکته مغزی سطح بیان هر سه پروتئین MMP9,NSE,Foxf2 نسبت به گروه کنترل افزایش یافت، همچنین تمامی مارکرهای مورد بررسی دارای ارزش تشخیصی برای سکته مغزی می باشند اما هیچکدام از آنها را نمی توان به عنوان مارکر پیش آگهی دهنده به حساب آورد.

دفعات مشاهده: 25 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پلی مورفیسم عملکردی گیرنده کانابینوئیدی CB2 (Q63R) با بیماری مالتیپل اسکلروزیس (MS) ارتباط دارد.

این مطالعه با هدف تعیین پلی­ مورفیسم گیرنده­ های اپیوئیدی و کانابینوئیدی  انجام شد، جامعه آماری بیماران مبتلا به ام اس وگروه کنترل سالم می ­باشد. از آنجائیکه شایعترین و در دسترس­ترین نوع بیماری ام اس، نوع عود کننده-فروکش کننده (RRMS) می­باشد، بنابراین تمامی بیماران از این نوع انتخاب شدند.  نتایج نشان داد پلی مورفیسم عملکردی گیرنده کانابینوئیدی CB2 (Q63R) با بیماری مالتیپل اسکلروزیس (MS)ارتباط دارد.
 

دفعات مشاهده: 40 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

القای دیابت در دوره بارداری موش صحرایی، سبب افزایش معنی دار بیان ژن های هایپرتروفیک عضله قلبی می شود.

 این مطالعه با هدف بررسی اثردیابت بارداری القا شده برساختار، فراساختار و بیان ژنهای هایپرتروفیک سلولهای میوسیت قلب در زاده های بالغ موش صحرایی، روی  موش های صحرایی نر و ماده بالغ از نژاد ویستار تحت شرایط استاندارد انجام شد. نتایج نشان داد که القای دیابت در دوره بارداری در زاده های بالغ موش صحرایی سبب تغییرات ساختار، فراساختار و افزایش بیان معنی دار برخی ژن های هایپرتروفیک در سلول عضله قلبی می‌شود.

دفعات مشاهده: 765 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

در جراحی کوله سیستکتومیِ لاپاراسکوپی،ترکیب بوپیواکائین و مورفین نسبت به بوپیواکائین به تنهایی یا هیدروکورتیزون اثر ضد درد بهتری دارد

این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه شدت درد پس از جراحی کوله سیستکتومی به روش لاپاراسکوپی با تزریق داخل پریتوئن داروهای بوپیواکایین، مورفین و هیدروکورتیزون  بر روی ۶۰ بیمار ۲۰ تا ۵۰ ساله کاندید جراحی کوله سیستکتومی به روش لاپاراسکوپی انجام شد. توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه و مقایسه آن با سایر مطالعات مشابه چنین به نظر می رسد که ترکیب بوپیواکائین و مورفین در میان مدت (طی یک تا چهارساعت پس از عمل جراحی) نسبت به بوپیواکائین به تنهایی یا هیدروکورتیزون اثر ضد دردی بهتری دارد.
 

دفعات مشاهده: 164 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ارتباط معنی داری بین وضعیت بیماری های دندانی و فعالیت بیماری لوپوس وجود ندارد.

در این پژوهش ۸۶ بیمار مبتلا به لوپوس( بیماری خود ایمنی) مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی شهر گرگان از نظر وضعیت بیماری های اطراف دندان مورد مطالعه قرار گرفتند.نتایج این مطالعه نشان داد که ارتباط معنی داری بین وضعیت بیماری های دندانی و فعالیت بیماری لوپوس وجود ندارد.

دفعات مشاهده: 274 بار   |   دفعات چاپ: 80 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پروتئین نوترکیب لایه میانی روتاویروس انسانی گروه A توسط محققین دانشگاه علوم پزشکی گلستان تولید گردید.

این مطالعه با هدف بیان پروتئین VP6 روتا ویروس انسانی در سیستم بیانی پروکاریوتی  انجام شد. ابتدا ژن VP6، روتاویروس گروه A تحت دو شرایط َAdaption و Starvation طراحی و توسط شرکت Biomatick کانادا سنتز و در وکتور بیانی pET-15b  کلون گردیدند. در مرحله بعد وکتور ارسالی از سوی شرکت به درون E.coli سویه BL21 ترانسفورم شد. فاکتور های مختلف از جمله غلظت IPTG دما و زمان برای بهینه سازی بیان پروتئین مورد نظر در سطح باکتری برررسی شد.نتایج  نشان داد که بیان پروتئین در باکتری به دلیل رشد سریع آن و نیاز به محیط کشت ارزان مقرون به صرفه است. بیان پروتئین به صورت انکلوژن بادی باعث کوتاه شدن فرایند پایین دستی تولید پروتئین نوترکیب و آنالیز های بعدی میگردد. تکینک الایزا بعنوان روشی استاندارد بر پایه ی شناسایی پروتئین ساختاری شماره ی ۶ ویروس (VP6) بعنوان یک پروتئین ایمونوژن و کاملا محافظت شده در نمونه مدفوع کودکان مبتلا به اسهال است.
 

دفعات مشاهده: 36 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برخی از واریانت های عملکردی Kiss پپتین انسانی در اتصال آن به گیرنده می توانند به عنوان ریسک فاکتور دخیل در سرطان و ناباروری بکار گرفته شود.

در این مطالعه که بر روی بر چسب های توالی بیانی  (ESTs)که قطعاتی از mRNA ای هستند که از طریق واکنش های توالی یابی تک رشته ای که به صورت تصادفی از روی قطعات کتابخانه ی cDNA اجرا شده اند و به دست آمده اند انجام شد، نتایج نشان داد برخی از واریانت های عملکردی  Kiss پپتین انسانی در اتصال آن به گیرنده می توانند به عنوان ریسک فاکتور دخیل در سرطان و ناباروری بکار گرفته شود.

دفعات مشاهده: 28 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

در برخی آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی گلستان، نارسایی های از نظر مقررات ایمنی و حفاظتی وجود دارد.

این مطالعه که با  هدف تعیین شرایط ایمنی آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد،تمام آزمایشگاه های گروه های آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها چک لیست حاوی 171 سوال در شش حیطه ساختمان آزمایشگاه، خطرات فیزیکی، خطرات شیمیایی، خطرات بیولوژیکی، تجهیزات ایمنی و ارگونومی می باشد، که با مراجعه به آزمایشگاه و از طریق مشاهده و مصاحبه در طی فروردین تا تیر ماه  1398 تکمیل شد. نتایج نشان داد در برخی آزمایشگاه ها نارسایی هایی از نظر مقررات ایمنی و حفاظتی وجود دارد که عدم توجه در رفع آن می تواند منجر به خلق حوادث ناخوشایند گردد. بنابراین لازم است تا مجموعه مدیران دانشکده ها و گرو های آموزشی نسبت به تدوین بسته های ایمنی و آموزشی در آزمایشگاه ها در کلیه سطوح از فاز ایده، طراحی و جانمایی محل های ساخته شده اقدام لازم بعمل آورند. نکته دوم اینکه کلیه کارشناسان ملزم گردند تا در دوره های آموزشی ضمن خدمت مرتبط با حوادث و سوانح آزمایشگاه ها شرکت و تایید فعالیت در این مراکر دریافت نمایند. دانشجویان نیز ملزم به اخذ تایید از کارشناسان مسئول آزمایشگاه در حوزه ایمنی گردند.
 

دفعات مشاهده: 23 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تدوین فرایند آموزش اصول ایمنی کار در محیط آزمایشگاه، در آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ضروری می باشد.

این مطالعه با هدف شناسایی مواد شیمیایی مورد استفاده در آزمایشگاه آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان و طبقه بندی آن از نظر میزان خطر مطابق با استاندارد سازمان جهانی بهداشت انجام شد. جامعه مورد مطالعه تمام مواد شیمیایی موجود در آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی گلستان می باشد و برای جمع آوری داده ها از روش مشاهده و مصاحبه استفاده شد. برای تعیین درجه خطر مواد شیمیایی از اطلاعات سازمان جهانی بهداشت و توصیف داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که در برخی آزمایشگاه های دانشگاه مواد شیمیایی خطرناک و سرطانزا وجود دارد که در صورت عدم رعایت الزامات کار ایمن با این مواد امکان خطر آلودگی برای افراد و محیط وجود دارد. ولی راههای مختلفی برای استفاده ایمن از مواد شیمیایی وجود دارد بطوری که بتوان از احتمال بروز هر گونه حادثه و نیز شدت نتایج حادثه را تا حدود قابل قبول و حتی ناچیز کاهش داد اما این ریسکها را می توان با دانش، استفاده صحیح و تمرین روشهای کاری مناسب به حداقل ممکن رساند. به عبارت دیگر، ایمنی شیمیایی بستگی به دانش، استفاده معقول، روشهای ایمن کار، کنترلهای مهندسی لازم، استفاده مناسب از وسایل حفاظت فردی، استفاده از حداقل مواد شیمیایی مورد نیاز و جایگزین نمودن مواد شیمیایی کم خطرتر در صورت امکان دارد.لذا ضروری است تا مجموعه مدیریت دانشگاه بخصوص مدیران محترم گروه های آموزشی نسبت به تدوین فرایند آموزش با اصول ایمنی کار در محیط آزمایشگاه و کسب تاییدیه جهت کار در این محیط ها اقدام نمایند.

دفعات مشاهده: 65 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
آموزش بهداشت - ۱۳۹۸/۱/۱۷ -