ویژگی های بالینی فرد نقش تعیین کننده در موفقیت شیمی درمانی (بیماران مبتلا به سرطان پستان مرحله 2 و بالاتر) قبل از عمل دارند.این مطالعه با هدف تعیین میزان پاسخ کامل پاتولوژیک (complete response pathologic) بعد از شیمی درمانی نئوادجوانت در کلیه ی بیماران مبتلا به کانسر پستان مرحله دو و بالاتر مراجعه کننده به بیمارستان 5 آذر  گرگان انجام شد. نتایج نشان دادند خصوصیات فردی بیمار با میزان پاسخ به شیمی درمانی قبل از عمل ارتباطی نداشتند. بنظر می رسد ویژگی های بالینی نقش تعیین کننده در موفقیت شیمی درمانی قبل از عمل دارند و در ارائه خدمت به بیماران باید مورد توجه قرار گیرند.

دفعات مشاهده: 44 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

در درمان بیماران مبتلا به پلورال افیوژن بدخیم تفاوت معنا داری بین درمان تالک و بلئومایسین وجود ندارد.


این مطالعه با هدف مقایسه دو ماده پلوردز تالک و بلئومایسین برای درمان پلورال افیوژن بدخیم انجام شد. نتایج نشان داد که در درمان بیماران مبتلا به پلورال افیوژن در بازه زمانی دو ماهه  بین موفقیت درمان تالک به روش slurry و بلئومایسین تفاوت معنی داری از نظر آماری وجود ندارد.

دفعات مشاهده: 82 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بررسی وضعیت مارکرهای هورمونی می تواند روش مناسبی برای ارزیابی نتایج شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان باشد.

این مطالعه با هدف تعیین فراوانی موارد مثبت PR ( گیرنده پروژسسترون) و ER  (گیرنده استروژن) و HER2/neu قبل و بعد از نئواجوانت تراپی در بیماران مبتلا به کانسر پستان مراجعه کننده به مراکز اموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 96 انجام شد. نتیج نشان داد که که بررسی وضعیت مارکرهای هورمونی می تواند روش مناسبی برای ارزیابی نتایج شیمی درمانی و همچنین پیش بینی میزان گسترش تومور در بیماران مبتلا به سرطان پستان داشته باشد.

دفعات مشاهده: 61 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بررسی ویژگی های فردی و بالینی در مبتلایان سرطان مری می تواند در برنامه ریزی بهبود ارائه خدمات و کیفیت زندگی این بیماران کمک کننده باشد.

این مطالعه با هدف تعیین خصوصیات دموگرافیک (اپیدمیولوژیک ) و کلینیکی و پاتولوژیک در بیماران مبتلا به سرطان مری مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پنج آذر گرگان از سال 1390 الی 1394انجام شد. نتایج نشان داد که تعیین ویژگی های فردی و بالینی در بیماران مبتلا به سرطان مری می تواند در برنامه ریزی برای بهبود ارائه خدمات و ارتقای کیفیت زندگی این بیماران کمک کننده باشد.


دفعات مشاهده: 67 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

در بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان پستان شیمی درمانی موفقیت آمیز بوده است.

این مطالعه با هدف تعیین میزان پاسخ به کموتراپی نئوادجوانت در بیماران مبتلا به کانسر پستان پیشرفته موضعی بر اساس رسپتورهای شایع مولکولی (ER، PR، Her2-neu، Ki-67) انجام شد. نتایج نشان داد در درصد قابل توجهی از بیماران مبتلا به سرطان درمان شیمی درمانی موفقیت آمیز بوده و میزان موفقیت درمان در این بیماران به نتایج آزمایشات گیرنده های هورمونی ارتباط داشته است. بنابراین انجام این آزمایشات می تواند در پیش بینی موفقیت شیمی درمانی در این بیماران مفید واقع شود.

دفعات مشاهده: 64 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

میزان بهره مندی مردان از خدمات سلامت (خدمات سرپایی و بستری) در کشور، کمتر از بهره مندی زنان است.

این مطالعه با هدف شناسایی میزان پوشش بیمه پایه و تکمیلی، شناسایی نیازهای خدمات سرپایی و بستری، بررسی حجم و کیفیت خدمات سرپایی و بستری، آگاهی از میزان رضایت مندی بیماران از خدمات سلامت سرپایی و بستری و در نهایت بررسی تاثیر اجرای طرح تحول سلامت بر هزینه ها، حجم و کیفیت خدمات دریافت شده توسط افراد انجام شد. نتایج نشان داد میزان بهره مندی مردان از خدمات سلامت (خدمات سرپایی و بستری) در کشور کمتر از میزان بهره مندی زنان از خدمات سلامت است. 
 

دفعات مشاهده: 30 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

استفاده از سرویور داخل دهانی به نحو موثری در کاهش زمان کار کلینیکی و هزینه های مصرفی، افزایش راحتی بیماران و دقت کار موثر است

این مطالعه با هدف طراحی یک وسیله موازی ساز داخل دهانی جهت موازی سازی پایه ها در پروتزهای ثابت و متحرک پارسیل انجام شد. نتایج نشان داد با این مدل دید ما مختل نمی شود، دست و پا گیر نیست و برای بیمار ناراحتی ایجاد نمی کند و  یکی از برتری های این روش اتصال خارج دهانی آن بر روی سر می باشد. ثبات نسبتا خوبی دارد و در عین حال تنظیم آن کاری ساده می باشد. بطور کلی  استفاده از سرویور داخل دهانی به نحو موثری در کاهش زمان کار کلینیکی، کاهش هزینه های مصرفی، افزایش راحتی بیماران و افزایش دقت کار موثر است.

دفعات مشاهده: 30 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

در درمان کانال ریشه میزان دقت اپکس لوکیتور وود پکر و کوکسو، با روت زادیکس تفاوت معنا داری ندارد.

این مطالعه با هدف بررسی مقایسه‌ای دقت اندازه‌گیری طول کارکرد با استفاده از اپکس لوکیتورهای روت زدایکس، کوکسو  و وودپکر انجام شد. نتایج نشان داد در درمان کانال ریشه دقت اپکس لوکیتور وود پکر و کوکسو، با روت زادیکس تفاوت معنا داری ندارد. و از آنجا که استفاده از  وود پکر و کوکسو  به نسبت روت زادیکس اقتصادی تر است، این موضوع به لحاظ کاهش هزینه ها اهمیت دارد.
 

دفعات مشاهده: 25 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

میزان سلنیوم در بافت پستان با سرطان پستان رابطه دارد ولی میزان سلنیوم خون با سرطان پستان ارتباطی ندارد.

این مطالعه با هدف تعیین و بررسی سطح سرمی و بافتی عنصر سلنیوم و سلنوپروتئین های P و  Sدر بافت تومورال پستان با حاشیه تومور در افراد مبتلا به سرطان پستان انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد میزان سلنیوم در بافت پستان با سرطان پستان رابطه دارد ولی میزان سلنیوم خون با سرطان پستان ارتباطی نداشت. با انجام مطالعات بیشتر دقیق ترو با استفاده از روش های جدیدتر شاید بتوان از آزمایش سلنیوم سرم برای تشخیص زودهنگام سرطان پستان استفاده نمود.

دفعات مشاهده: 26 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجام آزمایش روی مایع اطراف ریه برای بررسی فاکتور التهابی اینترلوکین، روش مناسبی برای تعیین بدخیم بودن تومور نیست.

در این مطالعه که با هدف بررسی میزان اینترلوکین 33 در مایع پلور و تعیین ارتباط آن با علل پلورال افیوژن اگزوداتیوخوش خیم و بدخیم در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی شهر گرگان طی سال 1396-1395انجام شد، یافته ها نشان داد که انجام آزمایش روی مایع اطراف ریه برای بررسی فاکتور التهابی اینترلوکین، روش مناسبی برای تعیین بدخیم بودن تومور نیست و در این مورد باید از روش های مطمئن تر استفاده شود.

دفعات مشاهده: 32 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
آموزش بهداشت - ۱۳۹۸/۱/۱۷ -