اسیدهای چرب غیر اشباع خطر بروز سرطان کولورکتال را کاهش داد.


  
 اهمیت موضوع:
 تغییرات ژنتیکی و اپی‌ژنتیکی در رشد و توسعه سرطان کولورکتال نقش دارند. میکروRNA ها (miRNA) گروهی از RNAهای کوچک غیر کد شونده می‌باشند که در  تنظیم فعالیت‌های ژن نقش بسزایی داشته و بخشی از ماشین اپی ژنتیکی بحساب می‌آیند. مشاهده شده است که بیان برخی از این miRNA در سرطان‌ها تحت تاثیر فرآیندهای اپی ژنتیک از جمله متیلاسیون DNA تغییر می‌کنند. برخی از مطالعات نشان داده‌اند که اسیدهای چرب غیر اشباع (PUFA) می‌توانند خطر بروز سرطان کولورکتال را کاهش دهند. 

مهمترین یافته‌های پژوهش:
1- تیمار با PUFA باعث کاهش متیلاسیون miR-34a، miR-34b/c، miR-126 و miR-9-3 در سلولهای Caco2 و HCT116 می شود. 
2-بین میزان بیان miR-34a/b/c و میزان بیان ژن هدف p53 در سلولهای Caco2 تیمار شده با PUFA پس از انجام تست آماری Pearson correlation  یک رابطه خطی معنی دار و مستقیمی یافت شد ( P=0.002, R2= 0.3577).
3-یک رابطه خطی معنی دار معکوس بین میزان بیان miR-34a/b/c و میزان بیان ژن هدف p53 در سلولهای HCT116 تیمار شده با PUFA پس از انجام تست آماری Pearson correlation  مشاهده نمودیم (P=0.0274, R2= 0.2024).
4-مطالعه ما مشخص نمود که یک رابطه خطی مستقیم و معنی داری بین میزان بیان miR-126 و میزان بیان mRNA ژن هدف VEGF در سلولهای Caco2 تیمار شده با PUFA وجود دارد (r2= 0.7819, P=0.0035).
5- همچنین نتایج مطالعه ما نشان داد که DHA باعث کاهش بیان پروتئین VEGF به ترتیب در سلولهای HCT116 و Caco2 می شود (p<0.01).

پیشنهاد برای کاربست نتایج:

1- اثر اسیدهای چرب غیر اشباع در جلوگیری از سرطان کولورکتال در مطالعات invivo و بالینی بررسی شود؛

2- نقش  گیرنده های هسته ای در مکانیسم عمل اسیدهای چرب غیر اشباع مطالعه شود؛
3- مسیر سیکلواکسیژناز جهت بررسی مکانیسم های موثر PUFA در فرآیندهای اپی ژنتیک مورد مطالعه قرار گیرد؛
4- اثر PUFA بر روی سلولهای سرطانی بافت های دیگر و بصورت گسترده تر مورد مطالعه قرار گیرد.دفعات مشاهده: 32 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فتودینامیک تراپی انتروکوک فکالیس

اهمیت موضوع:
با توجه به اهمیت فتودینامیک‌تراپی در درمان بیماری‌های اندودونتیک و پریودنتیت، ارزیابی و معرفی  مواد حساس به نور با عملکرد آنتی میکروبیال بیشتر و توکسیسیته کمتر از اهمیت بالایی برخوردار است.
 
مهمترین یافته‌های پژوهش:
1. فتودینامیک‌تراپی آنتی میکروبیال با همه مواد حساس به نور واضح باعث کاهش تعداد انتروکوکوس فکالیس در مقایسه با گروه کنترل می‌شود؛
2. فتودینامیک‌تراپی با همه مواد حساس به نور باعث کاهش بیوفیلم انتروکوکوس در مقایسه با گروه کنترل شده است؛ 
3. در مجموع متیلن بلو و کورکومین، تولوئیدن بلو اثر آنتی باکتریال و آنتی بیوفیلم قوی علیه انتروکوکوس فکالیس دارند؛

4. فتودینامیک‌تراپی با واسطه TBOتأثیر واضح‌تری نسبت به سایر مواد حساس به نور داشته است و بر اساس درصدهای به دست آمده در این مطالعه پیشنهاد می‌شود که فتودینامیک تراپی با واسطه TBOیک روش کارآمد برای ضدعفونی کردن کانال ریشه بر علیه انتروکوکوس فکالیس است.
 
پیشنهاد برای کاربست نتایج:
1. پیشنهاد می‌شود که به بررسی اثر سایر تکنیک‌های نوین در از بین بردن باکتری‌ها به جای استفاده از آنتی بیوتیک‌ها و بررسی و مقایسه تأثیر هر کدام بر باکتریی‌های مختلف، مطالعات مشابهی انجام گردد؛
 2. شاید بتوان از لیزر جهت کنترل پلاک در خانه استفاده کرد (مسواک دارای لیزر و خمیر دندان یا دهان شویۀ حاوی ماده حساس به نور ) که ا ین امر می‌تواند نویدبخش بسیاری از درمان‌های پریودنتال باشد و نیاز به بررسی و مطالعات بیشتری دارد؛
3. به نظر می‌رسد فتودینامیک‌تراپی به عنوان یک درمان مکمل همراه با سایر درمان‌های پریودنتال مؤثرتر از درمان به تنهایی باشد؛
4. با توجه به اثبات نقش مؤثر لیزر در درمان بیماری‌های پریودنتال پیشنهاد می‌شود انواع مواد حساس به نور و لیزر با طول موج و توان متفاوت جهت دستیابی به بهترین و مؤثرترین نتایج بالینی با هم مقایسه شود.


 

دفعات مشاهده: 19 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جاذب جدیدی برای حذف آلاینده‌های زیست محیطی از منابع آبی مورد استفاده قرار گرفت.


اهمیت موضوع
فلزات سنگین از جمله آلاینده‌های زیست‌محیطی هستند که مواجهه انسان با آن‌ها از طریق آب و مواد غذایی می‌تواند مسمومیت‌های مزمن و حاد خطرناکی ایجاد نماید. آلودگی آب با فلزات سنگین یک مشکل موجود و در حال توسعه در جهان است. چارچوب‌های فلزی آلی به عنوان دسته جدیدی از مواد نانو متخلخل برای ذخیره و جداسازی آلاینده‌ها مناسب هستند. و در طول ده سال اخیر توجه بسیار زیادی به دلیل اندازه بزرگ حفرات، مساحت سطح بالا، پاسخ‌های نوری در حضور مولکول‌های مهمان و جذب انتخاب پذیر به خود جلب کرده‌اند

مهمترین یافته‌های پژوهش
1. یکی از موثرترین فاکتورها درفرایند جذب، به ویژه جذب سطحی فلزات سنگین، pH محیط محلول بود؛
2. بهترین مدل سنتیک توصیف‌کننده برای داده‌های بدست آمده، مدل سنتیک شبه درجه دوم و بهترین مدل ایزوترم مدل لانگمیر بود؛
3. بر اساس نتایج تست BET، سطح ویژه جاذب Uio-66 و ZIF-8 به ترتیب برابر 13/765 و8/1621 متر مربع برگرم بود.

پیشنهاد برای کاربست نتایج 
1. اصلاح این جاذب‌ها و سایر چارچوب‌های فلزی آلی با گروه‌های عاملی مناسب جهت افزایش راندمان حذف کروم و فلوراید و سایر آلاینده‌ها؛
2. مطالعه جذب باقیمانده‌های دارویی پر مصرف مانند استامینوفن،ایبوپروفن و.... از پساب فاضلاب‌های شهری؛
3. مطالعه جذب سایر فلزات سنگین مهم با استفاده از جاذب‌های فلزی آلی.

دفعات مشاهده: 46 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

حذف آلاینده نیترات از آب با استفاده از کربن فعال اصلاح شده با ذرات آهن صورت گرفت.

اهمیت موضوع
مشکلات مربوط به بحران آب در کشور از یک سو و آلودگی آب‌های زیرزمینی توسط یون‌هایی از قبیل نیترات، آمونیوم و سایر آلاینده‌هایی از جمله فلزات سنگین، ترکیبات آلی و غیره از سوی دیگر، توجه برای یافتن راه حل‌های قابل قبول زیست محیطی برای حذف این گونه مواد از منابع آبی و همچنین بازیافت آب ضروری می‌نماید.
 
مهمترین یافته‌های پژوهش
می‌توان از زائدات مختلف بخش کشاورزی کربن فعال مناسب و ارزان تهیه کرد و با استفاده از تثبیت ذرات آهن روی آن کارایی آن را بالا برد. در این طرح از زائدات درخت انگور، کربن فعال تهیه شد، و با تثبیت ذرات آهن روی آن، کارایی در حذف آلاینده نیترات از آب آزمایش شد. نتایج نشان داد که حداکثر راندمان حذف نیترات مربوط به کربن فعال تنها(بدون ذرات آهن) و کربن فعال همراه با ذرات آهن تثبیت شده) به ترتیب 38/82 درصد و 46/97 درصد بود که این راندمان بالا، در pH  اسیدی ( 4 = pH  ) بدست آمد. همچنین هرچه مقدار جاذب‌ها بیشتر می‌شد راندمان حذف نیترات نیز افزایش می‌یافت.
 
پیشنهاد برای کاربست نتایج 
1.تولید انواع کربن فعال از زائدات مختلف کشاورزی و فروش آنها در بازار برای استفاده‌های مختلف؛
2.تثبیت ذرات آهن و سایر فلزات روی کربن فعال و افزایش کارایی آنها و فروش آنها در بازار؛
3 .استفاده از انواع کربن فعال اصلاح شده با ذرات فلز مثل آهن برای مواد آلی و نیترات از آب آشامیدنی.

دفعات مشاهده: 20 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تکنیک‌های داده کاوی می‌توانند بیش از سه چهارم موارد افت تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان را پیش‌بینی کنند.

  اهمیت موضوع
افت تحصیلی در دانشجویان پزشکی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا اگر یک فارغ التحصیل پزشکی دارای معلومات مناسب دانشگاهی نباشد این مشکل به صورت جدی‌تری خود را بروز می‌دهد. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از تکنیک داده‌کاوی درخت رده‌بندی، بروز افت تحصیلی پیش‌بینی گردد.
 
مهمترین یافته‌های پژوهش 
1. پیش‌بینی رخداد افت تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی و تحصیلی تا حدود 76٪ امکان پذیر است؛
2. بیش از یک چهارم دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در دوران تحصیل دچار افت تحصیلی می‌شوند؛
3. بارزترین مولفه‌های افت تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، طولانی شدن مدت تحصیل و مشروطی بوده است؛
4. مهمترین پیشگویی کننده‌های افت تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان شامل جنسیت مذکر، سابقه میهمانی در سایر دانشگاه‌ها، تعداد هم ورودی بیشتر از 40 نفر و نوع سهمیه قبولی مناطق 1 یا 3 بوده‌اند.
 
پیشنهاد برای کاربست نتایج 
 1. گروه های در معرض خطر عبارتند از: دانشجویان متقاضی میهمانی، دانشجویان مذکری که فاقد سابقه میهمانی بوده و در دوره‌هایی با ظرفیت حداقل 40 نفر پذیرفته شده باشند و دانشجویان سهمیه‌های مناطق 1 و 3 که فاقد سابقه میهمانی بوده و در دوره‌هایی با ظرفیت حداکثر 40 نفر پذیرفته شده باشند؛
 2. پیشنهاد می گردد گروه های در معرض خطر شناسایی شده از ابتدای تحصیل به مراکز مشاوره یا اساتید راهنمای آموزشی معرفی گردند؛
3. با توجه به نقش بارز سابقه میهمانی در رخداد افت تحصیلی، پیشنهاد می‌شود قوانین میهمانی در سایر دانشگاه‌ها مورد بازبینی قرار گیرند.


 

دفعات مشاهده: 27 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

حمایت اجتماعی درک شده از سوی والدین توسط فرزندان و تاثیر آن بر کنترل مناسب قند خون مورد برسی قرار گرفت.

  اهمیت موضوع
  بیماری دیابت نوع1 یکی از شایع­ترین بیماری­‌های مزمن در بین کودکان و نوجوانان می­‌باشد که زندگی بسیاری از کودکان و والدینشان را تحت تأثیر قرار می‌­دهد.یکی از چالش‌­های بزرگ در درمان کودکان مبتلا به دیابت، عدم تبعیت از دستورات دارویی و رژیم­‌های درمانی می‌­باشد. که در این راستا مطالعات متعددی مشارکت والدین و عملکرد آنها در مراقبت و درمان بیماری در فرزندانشان را به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار در پیروی از دستورات توسط فرزندان، ذکر کرده‌اند. نوجوانان در خانواده‌­های حمایتی و منسجم‌­تر، کنترل بهتری بر بیماری خود خواهند داشت، ضمن اینکه سازگاری روانی بیشتر و بهتری نیز با بیماری خواهند داشت. 
 
 مهمترین یافته‌های پژوهش
1. درک حمایت اجتماعی نوجوانان از سوی خانواده هایشان، حمایتی بوده است؛
2. تنها عاملی که سبب شده بود نوجوانان درک حمایت اجتماعی کمتری از سوی والدین داشته باشند، مربوط به تحصیلات والدینشان بوده است. والدینی که تحصیلات پایین‌تری داشتند، توسط فرزندانشان غیر حمایت کننده ارزیابی شدند و در بین این بیماران، کنترل قند خون در حالت طبیعی کمتر بود؛     
   3. در بیمارانی که مادران خانه‌­دار دارند حمایت درک شده توسط فرزندان آنها در مقایسه با نوجوانانی که مادران آنها شاغل بودند، بیشتر بوده است و کنترل قند بهتری داشتند؛
    4.سن بیمار، سن والدین، شغل پدر و مدت زمان ابتلا به بیماری بر حمایت درک شده توسط نوجوانان از سوی خانواده تاثیر نداشته است.
 
  پیشنهاد برای کاربست نتایج
    1. پررنگ نمودن نقش کلیدی والدین در کنترل بیماری فرندانشان توسط مراقبین بهداشتی – درمانی و افزایش مسوولیت پذیری آنها؛  
      2. برگزاری جلسات آموزشی برای نوجوانان مبتلا به دیابت با حضور فعال والدین بیماران؛
     3.  مشارکت والدین در پروسه‌ی مراقبت و درمان فرزندانشان توسط درمانگران؛
 4با توجه به یافته‌های این پژوهش توصیه می‌شود به ویژه برای والدین دارای تحصیلات پایین به منظور تغییر در دانش و نگرش ایشان ، کلاس‌های آموزشی برگزار گردد و با دادن باز خورد‌های مناسب به‌خصوص به موقع کنترل مناسب قند خون در فرزندان ایشان، آنها را تشویق نمایند تا  برای فرزندانشان بیشتر نقش حمایتی داشته باشند.

دفعات مشاهده: 19 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

روش جدیدی برای حذف رنگ از منابع آبی مورد استفاده قرار گرفت.

اهمیت موضوع
یکی از آلاینده‌های مشکل‌ساز در محیط‌زیست و آب‌های سطحی فاضلاب‌های رنگی است. حذف رنگ از فاضلاب‌های صنعتی یکی از مسائل بسیار مهم محیط‌زیست است که ناشی از صنایع شیمیایی است؛ بنابراین باید نسبت به حذف آن و جلوگیری از آلودگی آب اقدام نمود.
مهمترین یافته‌های پژوهش
1. نتایج نشان داد جذب آلیزارین با جاذب در pH اسیدی و در ازن‌زنی کاتالیستی در pH قلیایی بیشتر است؛
2. با افزایش زمان تماس، کاهش غلظت اولیه آلیزارین و افزایش دوز جاذب، راندمان حذف آلیزارین افزایش می‌یابد.
3. جذب آلیزارین با مدل لانگمویر انطباق بیشتری دارد.
 
پیشنهاد برای کاربست نتایج 
1. مطالعه امکان استفاده از این جاذب‌ها در مقیاس بزرگ‌تر و فاضلاب واقعی؛
2. استفاده از دیگر ایزو ترم‌ها برای تعیین مکانیزم و انرژی جذب مورد؛
3. مطالعه حذف آلاینده‌های آلی با استفاده از این فرایندها.

دفعات مشاهده: 23 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

حذف آلاینده های زیست محیطی از منابع آبی بوسیله جاذب جدیدی مورد ارزیابی قرار گرفت.

اهمیت موضوع
شمار زیادی از ترکیبات شیمیایی که به عنوان مواد مختل کننده درون ریز تقسیم‌بندی می‌شوند، موجب تخریب سیستم درون ریز حیوانات و انسان می‌شوند. بیسفنل آ یک ماده شیمیایی مخرب غدد درون ریز است که از طریق پساب کارخانه‌های تولید آن، کاغذ سازی و پلاستیک سازی وارد محیط می‌گردد. تا کنون روش های مختلفی جهت حذف این ماده استفاده شده است. 

مهمترین یافته‌های پژوهش
1. در مقادیرpH اسیدی و بازی میزان حذف BPAنسبت به pHهای خنثی افزایش بیشتری را در فرآیند ازن‌زنی تنها نشان داد؛
2. در فرایند جذب توسط هر دو جاذب با افزایش غلظتBPA درصد حذف با شیب نسبتا ملایمی کاهش یافت؛
3. مقدار RL بدست آمده برای هر دو فرآیند جذب حاکی از مناسب بودن جاذب‌های استفاده شده برای جذب BPA است.
 
پیشنهاد برای کاربست نتایج 
1. اصلاح این جاذب‌ها با گروه‌های عاملی مناسب جهت افزایش راندمان حذف سایر آلاینده‌ها؛
2. مطالعه جذب باقیمانده‌های دارویی پر مصرف مانند استامینوفن، ایبوپروفن و.... از پساب فاضلاب‌های صنعتی؛
3. مطالعه جذب سایر فلزات سنگین مهم با استفاده از فرآیند فتوکاتالیستی.

دفعات مشاهده: 17 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

حذف باقیمانده استامینوفن و ایبوپروفن از آب با استفاده از کربن فعال حاصل از میوه بلوط صورت گرفت.

 اهمیت موضوع
مشکلات مربوط به بحران آب در کشور از یک سو و آلودگی منابع با انواع مختلف فاضلاب انسانی و صنعتی و فلزات سنگین و ترکیبات آلی از جمله باقیمانده مواد دارویی مثل استامینوفن و ایبوپروفن و غیره از سوی دیگر، توجه برای یافتن راه حل‌های قابل قبول زیست محیطی برای حذف این گونه مواد از منابع آبی و همچنین بازیافت آب را از اهمیت ویژه‌ای برخوردار کرده است.
 
مهمترین یافته‌های پژوهش
  در این طرح از میوه بلوط که در جنگل‌های بلوط غرب کشور در مقادیر بالا در طبیعت رها و هدر می‌گردد کربن فعال تهیه شد، و  از کربن حاصل برای حذف باقیمانده داروهای استامینوفن و ایبوپروفن از آب استفاده گردید. از هیدروکسید پتاسیم، اسید فسفریک، هیدروکسید سدیم، آمونیوم کلراید و کلراید روی برای فعال سازی کربن تولیدی استفاده شد. نتایج نشان داد که کربن فعال شده با KOH و H3PO4 بالاترین قدرت جذب را به ترتیب برای استامینوفن و ایبوپروفن دارند. بالاترین ظرفیت جذب برای استامینوفن ( mg/g45/45) و ایبوپروفن (mg/g 15/96) در زمان تماس به ترتیب 150 و 120 دقیقه و pH برابر با 3 حاصل گردید. همچنین مطالعات ترمودینامیک نشان داد که جذب استامینوفن و ایبوپروفن با استفاده از کربن فعال یک فرایند گرماگیر است.

پیشنهاد برای کاربست نتایج 
1. تولید انواع کربن فعال از زائدات دور ریز جنگلهای طبیعی غرب کشور؛
2. فعال‌سازی کربن فعال با روش‌های مختلف و فروش آنها در بازار؛
  3. کربن فعال تولیدی از میوه بلوط به عنوان زائدات کشاورزی می‌تواند به طور مؤثری به عنوان یک جاذب پیشنهادی جهت حذف استامینوفن و ایبوپروفن از محیط‌های آبی استفاده شود.

دفعات مشاهده: 16 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نانو کامپوزیت Fe3o4/Cu تولید شده توسط عصاره آبی دانه‌های گیاه زیره دارای خواص آنتی باکتریال می‌باشد.

اهمیت موضوع
به دلیل خواص و ویژگی‌های جدیدی که مواد با ابعاد نانومتری در صنایع از خود نشان داده‌اند، امروزه تمایل بسیار زیادی به فراوری و کاربرد آن‌ها وجود دارد. در این مطالعه اثرات آنتی باکتریال نانو کامپوزیت Fe3o4/Cu تولید شده بدون استفاده از مواد شیمیایی مضر مورد برسی قرار گرفت.
 
مهمترین یافته‌های پژوهش
1- نانو کامپوزیت Fe3o4/Cu را می‌توان توسط عصاره آبی دانه‌های گیاه زیره تولید کرد.
2- نانو کامپوزیت Fe3o4/Cu تولید شده دارای خواص آنتی باکتریال می‌باشد.
 
پیشنهاد برای کاربست نتایج 
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که می‌توان با استفاده از عصاره آبی دانه‌های گیاه زیره نانوکامپوزیت Fe3o4/Cu را تولید کرد. در مقایسه با سایر روش‌های تولید این نانوکامپوزیت، روش مذکور به‌صرفه بوده و همچنین از مواد شیمیایی در این فرآیند استفاده نمی‌شود. از سوی دیگر نانوکامپوزیت تولید شده دارای اثرات آنتی باکتریال می‌باشد.

دفعات مشاهده: 23 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش