مواجهه شغلی مزمن کارگران معدن با سرب، منجر به دفع آنزیم های مفید از بدن شده بود.

سرب از جمله فلزات سنگینی است که در هنگام مواجهه، اثرات مضر وسیعی  بر سلامتی انسان می‌گذارد. لذا هدف از مطالعه حاضر ارزیابی  شاخص‌های سنتز خون و ارزیابی شاخص‌های عملکرد کلیوی در کارگران شاغل در معدن سرب می‌باشد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مواجهه مزمن با سرب در کارگران معدن، منجر به کاهش فعالیت و افزایش دفع برخی آنزیم های اثرگذار در بیوسنتز شده است. مواجهه مزمن با سرب در محدوده غلظت سرب خون بیشتر از 25میکروگرم بر دسی‌­لیتر تاثیری بر عملکرد کلیه نداشت، اما ارتباط معنی داری بین سطح آمینولوونیک اسید با اوره خون و کراتینین خون به دنبال مواجهه مزمن شغلی با سرب وجود داشت بنابراین می‌توان از پارامترهای اوره خون و کراتینین خون به عنوان شاخص های حساس و زودرس تشخیص سمیت سرب به هنگام مواجهات مزمن بهره برد.  

دفعات مشاهده: 53 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلودگی صوتی منجر به احساس خستگی کارکنان بانکهای بخش اوز لارستان می گردد.

صدا یکی از مشخصات محیط فیزیکی محسوب می ­شود که در صورت مواجهه بیش ­از حد با آن می ­تواند اثرات شنیداری و غیرشنیداری را به­ دنبال داشته ­باشد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی وضعیت آلودگی صوتی و اثرات آن بر میزان احساس خستگی در کارکنان بانک های بخش اوز در سال1396می­ باشد.
در مطالعه حاضر مشخص ­شد که میانگین تراز فشارصوت در محل استقرار کارکنان و محل انتظار ارباب رجوع در بانک­های مورد بررسی به ­ترتیب برابر با 78/32، 61/14 و 81/32 دسی­بلA می­ باشد. بالاترین میزان مواجهه با صدا در کارکنان مربوط به معاونین بانک با میانگین تراز فشارصوت 81/92 دسی­بلA بوده ­است. میانگین نمره احساس خستگی ذهنی کارکنان مورد بررسی برابر با 64/44 بود. میانگین نمره آزاردهندگی صدای محیط کار و نمره ارزیابی صدای محیط کار به ­ترتیب برابر با 30/50 و 3/29 بود. بطور کلی نتایج نشان داد با افزایش تراز فشار صوت، احساس خستگی و آزاردهندگی صدای محیط کار در کارکنان بانک افزایش می ­یابد (r= 0.90 , 0.84). به­ منظور کاهش اثرات مضر مواجهه با صدا در بانک­ها نیاز به اصلاح سطوح داخلی بانک­ها با استفاده از مواد جاذب صوت می­ باشد.

دفعات مشاهده: 48 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تعداد نوبت کاری و میزان مواجهه با صدا بر فشار خون پرستاران بیمارستان شهرهای لار و علامرودشت موثر است.

مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر نوبت کاری و میزان مواجهه با صدا بر فشار خون در پرستاران بیمارستان شهرهای لار و علامرودشت در سال 1396 انجام شد. نتایج نشان داد میانگین تراز فشار صوت در ایستگاه شغلی کارکنان مورد بررسی قبل و بعد از شیفت کاری به ترتیب برابر با 51/67 و 59/27 دسی بل A بوده است. بالاترین میزان مواجهه با صدا در کارکنان مربوط به پرستاران بخش زایشگاه با میانگین تراز فشار صوت 64/33 دسی بل A بوده است. میانگین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک کارکنان مورد بررسی قبل و بعد از شیفت کاری به تر تیب 104، 66 و 109 و 70 میلی متر جیوه بود. میانگین و انحراف معیار تعداد شیفت شبانه کاری پرستاران مورد بررسی برابر 1/29 +_ 1/49 بود . بطور کلی با افزایش تراز فشار صوت و تعداد شیفت شبانه کاری، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک کارکنان افزایش می یابد (r=0.79 , 0.86).  افزایش تعدا شیفت کاری شبانه کارکنان موجب بروز اثرات سوء سلامتی از جمله افزایش فشار خون پرسنل درمانی می شود که به منظور پیشگیری نیاز به اجرای مداخلات مهندسی و اداری می باشد.

دفعات مشاهده: 41 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

خاطره پردازی ساختارمند گروهی بر افسردگی، اضطراب و عزت نفس بزرگسالان دارای سابقه اقدام به خودکشی تاثیر گذار است.

مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر خاطره پردازی گروهی بر افسردگی، اضطراب و عزت نفس بزرگسالان دارای سابقه اقدام به خودکشی مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1396 انجام شد. نتایج نشان داد دو گروه مداخله و کنترل از نظر ویژگی های جمعیت شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و وضعیت تاهل) همسان بودند (p>0/05). در گروه مداخله مقایسه میانگین متغیرها در سه مرحله ی، برگزاری پیش آزمون با استفاده از پرسشنامه ها، مرحله مداخله و مرحله پس آزمون تکمیل پرسشنامه ها، اختلاف آماری معنی داری را نشان می دهد (p<0/05)، در صورتی که در گروه کنترل مقایسه میانگین ها، اختلاف آماری معنی داری را نشان نداد (p>0/05). خاطره پردازی ساختارمند گروهی می تواند به عنوان یک روش روان درمانی کم هزینه و قابل اجرا جهت تخفیف علائم افسردگی، اضطراب و بهبود اعتماد به نفس در بزرگسالان دارای سابقه اقدام به خودکشی در نظر گرفته شود.

دفعات مشاهده: 48 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هوش معنوی و هوش هیجانی و مولفه های آن، از عوامل تاثیرگذار بر رضایت جنسی در زنان متاهل می باشد.

سازمان جهانی بهداشت خانواده را به عنوان عامل اجتماعی اولیـه در افـزایش سـلامت و بهزیستی معرفی کرده است. رضایت جنسی به جهت تأثیری که بـربهداشت روانی افراد دارد، از اهمیت زیادی برخودار است. هوش معنوی و هوش هیجانی دو مولفه اثرگذار بر رضایت جنسی می باشند. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط هوش معنوی و هوش هیجانی با رضایت جنسی زنان متاهل شهرستان لار در سال 1396 انجام شد. نتایج نشان داد بین هوش هیجانی و رضایت جنسی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد(p=0/001) به گونه ای که با افزایش هوش هیجانی، رضایت جنسی افزایش می یابد.  نتایج حاصل از بررسی مولفه های هوش هیجانی نشان داد فقط مولفه تنظیم هیجان با رضایت جنسی ارتباط معناداری دارد همچنین بین هوش معنوی و رضایت جنسی و مولفه های گسترش هوشیاری متعالی، هوشیاری متعالی، ایجاد معناداری شخصی با رضایت جنسی ارتباط معناداری وجود دارد(p=0/001).

دفعات مشاهده: 84 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

با افزایش سن ازدواج و تعداد فرزندان رضایت از زندگی زناشویی نیز افزایش می یابد.

خانواده یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی است که بر پایه ازدواج است و حدود 95 درصد از مردم در طول زندگی خود ازدواج می کنند. در طول زندگی زناشویی، متغیرهای مختلفی بر ارتباط زوج ها با یکدیگر تاثیر می گذارند. این متغیرها منجر به رضایت یا نارضایتی زوجین از روابط زناشویی می شود. بنابراین، این مطالعه با هدف تعیین میزان رضایت زناشویی و عوامل فردی مؤثر بر میزان رضایتمندی زوجین در شهرستان لار، استان فارس انجام شد.
نتایج نشان داد در ابعاد جنسیت و برابری مردان و زنان، مردان نسبت به زنان از رضایت بیشتری نسبت به مسائل مربوط به ازدواج برخوردار بودند. آموزش زنان نیز در مورد مسائل مربوط به زندگی زناشویی موثر بود. بنابراین زنان تحصیل کرده دارای رضایت بیشتری بودند. از نظر اشتغال هم مردان کارگر در مناطق خلیج فارس و مردان بیکار نسبت به مردان شاغل در بخش دولتی و غیر دولتی رضایت کمتری داشتند. اعتیاد همسر یکی از مهم ترین متغیرهایی بود که به شدت تحت تأثیر مشکلات زناشویی قرار گرفت. همچنین رابطه معناداری بین سطح درآمد و میزان رضایت زناشویی وجود دارد. متغیرهایی مانند سن ازدواج و تعداد فرزندان نیز به رعایت مسائل مربوط به ازدواج کمک زیادی کرد. با افزایش سن ازدواج زنان و تعداد فرزندان رضایت زناشویی آنها افزایش یافت.
عوامل مختلف فردی در رضایت از زندگی زناشویی دخیل هستند که می توان با شناسایی این عوامل نقش مهمی در موفقیت ازدواج داشته باشیم و راهکارهایی اساسی برای بهبود روابط زناشویی ارائه دهیم.

دفعات مشاهده: 138 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شیوع بالای رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه لارستان

مطالعه حاضر با هدف مقایسه شیوع رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه لارستان با استفاده از روش مقیاس شبکه (NSU) انجام شده است. نتایج نشان داد شیوع کشیدن سیگار ،کشیدن قلیان ، مصرف ترامادول، مصرف تریاک، مصرف الکل و سابقه قبل و بعد از ازدواج به ترتیب 44/16٪، 22/66٪، 93/6٪، 08/4٪، 18 / 79٪ و 39/19٪ بود. براساس فواصل نااطمینانی، شیوع همه رفتارها در مردان به طور معناداری بالاتر از زنان بود. بطور کلی نتایج، شیوع بالای رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه لارستان را نشان داد.

دفعات مشاهده: 65 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بین رهبری تحول آفرین وخلاقیت با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز رابطه وجود دارد.

هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطه رهبری تحول آفرین و خلاقیت با تعهد سازمانی کارمندان دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. نتایج حاکی از آن است که بین رهبری تحول آفرین، خلاقیت با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین تمامی ابعاد رهبری تحول آفرین و نیز بین تمامی ابعاد خلاقیت با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و رهبری تحول آفرین از طریق مولفه نفوذ آرمانی می تواند تعهد سازمانی را پیش بینی کند.

دفعات مشاهده: 45 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اسانس گیاه بومادران بر باکتری های مثبت و منفی خاصیت (اثر) ضد باکتریایی دارد.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر اسانس گیاه دارویی بومادران در کنترل باکتری های بیماری زا (سه گونه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، شیگلا فلکسنری و اشرشیاکلی) انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که اسانس گیاه بومادران تأثیر معنی داری در کنترل رشد هر سه گونه باکتری دارد، بطوری که رشد باکتری اشرشیاکلی در سطح 01% و رشد باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و شیگلافلکسنری در سطح 05% آماری به طور معنی داری کنترل گردید.

دفعات مشاهده: 58 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مکملهای گیاهی (سیلیبینین) در مقابله با سرطان پستان تاثیرگذار است.

سیلیبینین یکی از فلاونوئید های موجود در گیاه خار مریم می باشد که عملکرد آنتی اکسیدانی دارد. با توجه به شیوع سرطان پستان و دسترسی آسان به عصاره گیاه خار مریم در جامعه، هدف این مطالعه اثر بخشی ترکیبات حاصل از این گیاه، بر روی رده سلولی MCF-7 سلولهای سرطان پستان است. میزان بقای رده سلولهای MCF-7 تحت تاثیر سیلیبینین کاهش یافت. نتایج این مطالعه اثر بخشی مکملهای گیاهی را در مقابله با سرطان پستان مورد تایید قرار می دهد. با توجه به ماهیت این ترکیب، قیمت پایین و دسترسی مناسب جامعه به آن، امکان افزودن این مکمل به رژیم غذایی انسان می تواند در پیشگیری و درمان سرطان پستان موثر باشد.

دفعات مشاهده: 58 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش