کناره گیری ذهنی و رفتاری از جمله راهبردهای مقابله با استرس در نوجوانان دارای افکار خودکشی بود.

نوجوانی می‌تواند دوره بحرانی برای آغاز رفتار صدمه به خود بحساب آید. از آنجا که فقدان راهبردهای مدارا برای کنار آمدن با عوامل استرس زا از خصوصیات افرادی که رفتار خودکشی دارند می‌باشد، این مطالعه با هدف بررسی راهبردهای مقابله با استرس در زندگی در میان نوجوانان دارای افکار خودکشی انجام شد. در این پژوهش چهار طبقه اصلی شامل کناره گیری ذهنی، کناره گیری رفتاری، بکارگیری مکانیسم های دفاعی ناکارآمد و آسیب به خود از داده ها استخراج شد. یافته های این مطالعه بیانگر استفاده از روشهای مقابله ای ناکارآمد در این گونه نوجوانان می‌باشد. در نتیجه با برنامه ریزی مناسب جهت تقویت راهبردهای مثبت موجود در نوجوانان، یادگیری راهبردهای مثبت جدید و خاموشی راهبردهای منفی می‌توان به اینگونه نوجوانان یاری رساند.

دفعات مشاهده: 39 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

در بین پرستاران و دانشجویان پرستاری نسبت به معنویت و مراقبت معنوی بیماران نگرش مطلوبی وجود داشت.

معنویت بعد مهمی از پرستاری کل نگر بوده است و مراقبت معنوی جهت حصول اطمینان از دستیابی به اهداف آموزشی در حرفه پرستاری، ارائه مراقبت مطلوب و کسب حداقل استانداردهای صلاحیت حرفه ای و حفظ ارتقاء آن ضروری است. این پژوهش با هدف بررسی نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری به معنویت و مراقبت معنوی انجام شد. ارزیابی نمره کل کسب شده توسط پرستاران و دانشجویان پرستاری نشان می‌دهد اکثریت پرستاران ( 5/ 49 %) دارای نمره بین 92-64 (وضعیت مطلوب) و دانشجویان پرستاری (100 %) دارای نمره بین 62-32 (وضعیت متوسط) بودند. همچنین بین میانگین نمرات نگرش به معنویت و مراقبت معنوی و متغیر جنسیت و وضعیت شغلی اختلاف معنی داری وجود دارد. بنابراین وجود نگرش مطلوب به مراقبت معنوی در بین پرستاران و دانشجویان پرستاری می‌تواند بستر مناسبی برای ارائه مراقبت های معنوی به بیماران فراهم آورد.

دفعات مشاهده: 143 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

روش آموزش مرسوم و آموزش الکترونیک بر نگرش و عملکرد ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان لارستان در کنترل فشار خون حاملگی موثر بود.

پره اکلامسی یکی از ناهنجاریهای دوران بارداری است که به صورت افزایش فشار خون مادر بروز نموده و می‌تواند منجر به مرگ مادر و جنین گردد. یکی از راههای کاهش خطر پره اکلامسی در دوران بارداری آموزش ماماها جهت کنترل و اداره فشار خون مادر است. به همین منظور مطاله حاضر تاثیر دو روش آموزش مرسوم و آموزش الکترونیک  بر آگاهی، نگرش و عملکرد ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان لارستان را در کنترل و اداره فشار خون حاملگی بررسی نموده است. و نتایج نشان داد که هر دو روش آموزش مرسوم و آموزش الکترونیک بر نگرش و عملکرد ماماها در کنترل فشار خون حاملگی موثر بوده، ولی تاثیر روش آموزش الکترونیک بیشتر است. بنابر این می‌توان از این روش به عنوان بخشی از خدمات مامایی در سیستم بهداشتی درمانی استفاده نمود.

دفعات مشاهده: 112 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مواجهه شغلی مزمن کارگران معدن با سرب، منجر به دفع آنزیم های مفید از بدن شده بود.

سرب از جمله فلزات سنگینی است که در هنگام مواجهه، اثرات مضر وسیعی  بر سلامتی انسان می‌گذارد. لذا هدف از مطالعه حاضر ارزیابی  شاخص‌های سنتز خون و ارزیابی شاخص‌های عملکرد کلیوی در کارگران شاغل در معدن سرب می‌باشد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مواجهه مزمن با سرب در کارگران معدن، منجر به کاهش فعالیت و افزایش دفع برخی آنزیم های اثرگذار در بیوسنتز شده است. مواجهه مزمن با سرب در محدوده غلظت سرب خون بیشتر از 25میکروگرم بر دسی‌­لیتر تاثیری بر عملکرد کلیه نداشت، اما ارتباط معنی داری بین سطح آمینولوونیک اسید با اوره خون و کراتینین خون به دنبال مواجهه مزمن شغلی با سرب وجود داشت بنابراین می‌توان از پارامترهای اوره خون و کراتینین خون به عنوان شاخص های حساس و زودرس تشخیص سمیت سرب به هنگام مواجهات مزمن بهره برد.  

دفعات مشاهده: 80 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلودگی صوتی منجر به احساس خستگی کارکنان بانکهای بخش اوز لارستان می گردد.

صدا یکی از مشخصات محیط فیزیکی محسوب می ­شود که در صورت مواجهه بیش ­از حد با آن می ­تواند اثرات شنیداری و غیرشنیداری را به­ دنبال داشته ­باشد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی وضعیت آلودگی صوتی و اثرات آن بر میزان احساس خستگی در کارکنان بانک های بخش اوز در سال1396می­ باشد.
در مطالعه حاضر مشخص ­شد که میانگین تراز فشارصوت در محل استقرار کارکنان و محل انتظار ارباب رجوع در بانک­های مورد بررسی به ­ترتیب برابر با 78/32، 61/14 و 81/32 دسی­بلA می­ باشد. بالاترین میزان مواجهه با صدا در کارکنان مربوط به معاونین بانک با میانگین تراز فشارصوت 81/92 دسی­بلA بوده ­است. میانگین نمره احساس خستگی ذهنی کارکنان مورد بررسی برابر با 64/44 بود. میانگین نمره آزاردهندگی صدای محیط کار و نمره ارزیابی صدای محیط کار به ­ترتیب برابر با 30/50 و 3/29 بود. بطور کلی نتایج نشان داد با افزایش تراز فشار صوت، احساس خستگی و آزاردهندگی صدای محیط کار در کارکنان بانک افزایش می ­یابد (r= 0.90 , 0.84). به­ منظور کاهش اثرات مضر مواجهه با صدا در بانک­ها نیاز به اصلاح سطوح داخلی بانک­ها با استفاده از مواد جاذب صوت می­ باشد.

دفعات مشاهده: 66 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تعداد نوبت کاری و میزان مواجهه با صدا بر فشار خون پرستاران بیمارستان شهرهای لار و علامرودشت موثر است.

مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر نوبت کاری و میزان مواجهه با صدا بر فشار خون در پرستاران بیمارستان شهرهای لار و علامرودشت در سال 1396 انجام شد. نتایج نشان داد میانگین تراز فشار صوت در ایستگاه شغلی کارکنان مورد بررسی قبل و بعد از شیفت کاری به ترتیب برابر با 51/67 و 59/27 دسی بل A بوده است. بالاترین میزان مواجهه با صدا در کارکنان مربوط به پرستاران بخش زایشگاه با میانگین تراز فشار صوت 64/33 دسی بل A بوده است. میانگین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک کارکنان مورد بررسی قبل و بعد از شیفت کاری به تر تیب 104، 66 و 109 و 70 میلی متر جیوه بود. میانگین و انحراف معیار تعداد شیفت شبانه کاری پرستاران مورد بررسی برابر 1/29 +_ 1/49 بود . بطور کلی با افزایش تراز فشار صوت و تعداد شیفت شبانه کاری، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک کارکنان افزایش می یابد (r=0.79 , 0.86).  افزایش تعدا شیفت کاری شبانه کارکنان موجب بروز اثرات سوء سلامتی از جمله افزایش فشار خون پرسنل درمانی می شود که به منظور پیشگیری نیاز به اجرای مداخلات مهندسی و اداری می باشد.

دفعات مشاهده: 64 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

خاطره پردازی ساختارمند گروهی بر افسردگی، اضطراب و عزت نفس بزرگسالان دارای سابقه اقدام به خودکشی تاثیر گذار است.

مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر خاطره پردازی گروهی بر افسردگی، اضطراب و عزت نفس بزرگسالان دارای سابقه اقدام به خودکشی مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۹۶ انجام شد. نتایج نشان داد دو گروه مداخله و کنترل از نظر ویژگی های جمعیت شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و وضعیت تاهل) همسان بودند (p>۰/۰۵). در گروه مداخله مقایسه میانگین متغیرها در سه مرحله ی، برگزاری پیش آزمون با استفاده از پرسشنامه ها، مرحله مداخله و مرحله پس آزمون تکمیل پرسشنامه ها، اختلاف آماری معنی داری را نشان می دهد (p<۰/۰۵)، در صورتی که در گروه کنترل مقایسه میانگین ها، اختلاف آماری معنی داری را نشان نداد (p>۰/۰۵). خاطره پردازی ساختارمند گروهی می تواند به عنوان یک روش روان درمانی کم هزینه و قابل اجرا جهت تخفیف علائم افسردگی، اضطراب و بهبود اعتماد به نفس در بزرگسالان دارای سابقه اقدام به خودکشی در نظر گرفته شود.

دفعات مشاهده: 65 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هوش معنوی و هوش هیجانی و مولفه های آن، از عوامل تاثیرگذار بر رضایت جنسی در زنان متاهل می باشد.

سازمان جهانی بهداشت خانواده را به عنوان عامل اجتماعی اولیـه در افـزایش سـلامت و بهزیستی معرفی کرده است. رضایت جنسی به جهت تأثیری که بـربهداشت روانی افراد دارد، از اهمیت زیادی برخودار است. هوش معنوی و هوش هیجانی دو مولفه اثرگذار بر رضایت جنسی می باشند. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط هوش معنوی و هوش هیجانی با رضایت جنسی زنان متاهل شهرستان لار در سال ۱۳۹۶ انجام شد. نتایج نشان داد بین هوش هیجانی و رضایت جنسی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد(p=۰/۰۰۱) به گونه ای که با افزایش هوش هیجانی، رضایت جنسی افزایش می یابد.  نتایج حاصل از بررسی مولفه های هوش هیجانی نشان داد فقط مولفه تنظیم هیجان با رضایت جنسی ارتباط معناداری دارد همچنین بین هوش معنوی و رضایت جنسی و مولفه های گسترش هوشیاری متعالی، هوشیاری متعالی، ایجاد معناداری شخصی با رضایت جنسی ارتباط معناداری وجود دارد(p=۰/۰۰۱).

دفعات مشاهده: 101 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

با افزایش سن ازدواج و تعداد فرزندان رضایت از زندگی زناشویی نیز افزایش می یابد.

خانواده یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی است که بر پایه ازدواج است و حدود ۹۵ درصد از مردم در طول زندگی خود ازدواج می کنند. در طول زندگی زناشویی، متغیرهای مختلفی بر ارتباط زوج ها با یکدیگر تاثیر می گذارند. این متغیرها منجر به رضایت یا نارضایتی زوجین از روابط زناشویی می شود. بنابراین، این مطالعه با هدف تعیین میزان رضایت زناشویی و عوامل فردی مؤثر بر میزان رضایتمندی زوجین در شهرستان لار، استان فارس انجام شد.
نتایج نشان داد در ابعاد جنسیت و برابری مردان و زنان، مردان نسبت به زنان از رضایت بیشتری نسبت به مسائل مربوط به ازدواج برخوردار بودند. آموزش زنان نیز در مورد مسائل مربوط به زندگی زناشویی موثر بود. بنابراین زنان تحصیل کرده دارای رضایت بیشتری بودند. از نظر اشتغال هم مردان کارگر در مناطق خلیج فارس و مردان بیکار نسبت به مردان شاغل در بخش دولتی و غیر دولتی رضایت کمتری داشتند. اعتیاد همسر یکی از مهم ترین متغیرهایی بود که به شدت تحت تأثیر مشکلات زناشویی قرار گرفت. همچنین رابطه معناداری بین سطح درآمد و میزان رضایت زناشویی وجود دارد. متغیرهایی مانند سن ازدواج و تعداد فرزندان نیز به رعایت مسائل مربوط به ازدواج کمک زیادی کرد. با افزایش سن ازدواج زنان و تعداد فرزندان رضایت زناشویی آنها افزایش یافت.
عوامل مختلف فردی در رضایت از زندگی زناشویی دخیل هستند که می توان با شناسایی این عوامل نقش مهمی در موفقیت ازدواج داشته باشیم و راهکارهایی اساسی برای بهبود روابط زناشویی ارائه دهیم.

دفعات مشاهده: 173 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شیوع بالای رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه لارستان

مطالعه حاضر با هدف مقایسه شیوع رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه لارستان با استفاده از روش مقیاس شبکه (NSU) انجام شده است. نتایج نشان داد شیوع کشیدن سیگار ،کشیدن قلیان ، مصرف ترامادول، مصرف تریاک، مصرف الکل و سابقه قبل و بعد از ازدواج به ترتیب ۴۴/۱۶٪، ۲۲/۶۶٪، ۹۳/۶٪، ۰۸/۴٪، ۱۸ / ۷۹٪ و ۳۹/۱۹٪ بود. براساس فواصل نااطمینانی، شیوع همه رفتارها در مردان به طور معناداری بالاتر از زنان بود. بطور کلی نتایج، شیوع بالای رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه لارستان را نشان داد.

دفعات مشاهده: 86 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش