مطالعه انتی میکربیال پپتیدها به عنوان نسل جدید داروهای ضد باکتریایی

 بعد از انجام مراحل  استحصال اینکلوژن بادی حاوی پلی‌پپتید و بازتاخوردگی،  واریانت‌ها با استفاده از کروماتوگرافی میل ترکیبی به His-tag تخلیص گردیده و خواص ضد میکروبی آن‌ها  بر اساس حداقل غلظت بازدارندگی و غلظت سمیت سلولی با یکدیگر مقایسه شد. همچنین ساختار دوم پلی پپتیدها از طریق آزمون circular dichroism در حضور و عدم حضور لیپوپلی ساکارید بررسی گردید.

دفعات مشاهده: 13 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Beclin1 سبب افزایش بقای موش مبتلا به  هاری می گردد.

آیا می توان طول عمر حیوان هار را افژایش داد؟

دفعات مشاهده: 4 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مقایسه خصوصیات ایمونوژنیک و محافظت کنندهvaccine Cocktail حاوی پروتئین های نوترکیب L7/L12, TOmp31,SOmp2b با OMV بروسلا


دفعات مشاهده: 10 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلودگی لیشمانیایی در ناقلین و مخازن حیوانی در خراسان شمالی

در استان خراسان شمالی تنوع گونه های پشه خاکی زیاد است و دو گروه اصلی ناقلین که لیشمانیوز جلدی نوع روستایی و لیشمانیوز احشایی را انتقال می دهند یافت و شناسایی گردید و آلودگی لیشمانیایی تائید شد همچنین آلودگی لیشمانیایی در سگان منطقه نیز یافت گردید و تعیین گونه شد که با موارد لیشمانیوز موجود در انسان در منطقه مطابقت داشته است.

دفعات مشاهده: 9 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بررسی واریانتهای مقاوم به رژیمهای درمانی ترکیبی داروهای با اثر مستقیم بر روی ویروس(DAA) در بیماران درمان نشده دارای عفونت همزمان  HCV/HIV و  HCV به

وجود واریانتهای مقاوم به داروهای DAA  در بیماران naïve مبتلا به HCV  امروزه از مسائل پر اهمیت در درمان این بیماران می باشد. با توجه به ژنوتایپ غالب HCV  در ایران(3a و 1a) و  شواهد موجود در دنیا مبنی بر فراوانی واریانت های مقاوم در این ژنوتایپ ها و تاکید محافل معتبر علمی دنیا مانند  EASLو  IDSA و همچنین نتایج مطالعه فعلی بنظر می رسد غربالگری واریانتهای مقاوم به داروهای DAA  در بیماران naïve مبتلا به HCV مفید بوده و می تواند موجب انتخاب صحیح داروها و کاهش میزان شکست درمان گردد.

دفعات مشاهده: 3 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

با استفاده از دستکاری اتوفاژی می توان استراتژی مناسبی برای درمان و مهار ویروس ها پیدا کرد.

برای درمان ویروس های مانند هپاتیت سی که در آنها مقاومت دارویی دیده می شود پیشنهاد می شود از داروهای مهار کننده ویروس به همراه مهار کننده اتوفاژی استفاده شود.

از این مطالعه می توان در آینده، با توجه به اینکه اتوفاژی در مقاومت درمانی می تواند دخیل باشد. همچنین تعداد بیماران مقاوم به درمان این ویروس در کشور رو به افزابش است و با توجه به نتابج مطالعات انجام شده می توان استراتژی درمان را در آینده کاملا عوض کرد و در انتخاب نوع داروهایی که استفاده می شود از داروهای مهار کننده اتوفاژی هم استفاده شود.


دفعات مشاهده: 50 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مهار بیان TGF-B و اینترلوکین 10 در سلول های ماکروفاژی الوده به لیشمانیا ماژور توسط نانو کمپلکس SiRNA اختصاصی با هدف بررسی امکان ایمونوتراپی لیشما

 در مجموع نتایج بدست آمده نشان داد که تفاوت معنی داری بین میزان بیان mRNA ها و پروتئینهای TGFß و اینترکولین 10 در گروه کنترل و گروهای تیمار شده وجود داشت و اینکه  می توان با SiRNAهای اختصاصی بیان سیتوکاینهای  TGF-ß و اینترلوکین 10 را مهار نموده و فعالیت ضد میکروبی را افزایش داد. بنابراین این امکان مطرح می شود که از  SiRNAهای اختصاصی  TGF-ß و اینترلوکین 10 می توان بعنوان دارو بمنظور ایمنوتراپی لیشمانیوز جلدی استفاده کرد هر چند که تایید قطعی این امکان نیازمند دو فاز دیگر یعنی آزمایش ابتدا" در مدلهای حیوانی و سپس آزمایشات کارآزمایی بالینی دقیق و گشترده می باشد. لازم به توضیح است تحقیق ما که در سطح سلولهای ماکروفاژی آلوده به لیشمانیا ماژور انجام شد فقط قسمتی از آزمایشات لازم برای پاسخ به این فرضیه بود که مهار بیان TGF-ß و اینترلوکین 10 توسط نانو کمپلکس SiRNA می تواند به  ایمنوتراپی لیشمانیوز جلدی منجر شود یا نه. بدیهی است فقط با انجام کامل آزمایشات ذکر شده می توان این فرضیه را با قطعیت ثابت و یا رد نمود. از این رو ادعای ما در این زمینه فقط در محدوده تحقیق صورت گرفته است. با این حال تحقیق انجام شده توانسته است به اهداف پیش بینی شده در پروپوزال که شامل مهار بیان سیتوکاینهای TGF-ß و اینترلوکین 10  در سلولهای ماکروفاژی، دسترسی به فرمولاسیون SiRNA نانو کپسوله شده و بهینه سازی غلظت مورد نیاز جهت به دام انداختن SiRNA به لیپوزوم دست یابد.    

دفعات مشاهده: 14 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تنوع ژنتیکی هماگلوتینین و نورامینداز ویروس های انفلوانزای H1N1

تغییرات ژنتیکی هماگلوتینین و نورامینداز ویروس های انفلوانزای H1N1 جدا شده از بیماران مبتلا به عفونتهای تنفسی در سال 1394 با سویه واکسن مقایسه گردید. نتایج آنالیز توالیهای مورد مطالعه نشان دادکه چندین جهش در مکان های مختلف آنتی ژنی و غیر آنتی ژنی HA وجود دارد. بر اساس درخت فیلوژنتیک که برای ژن هموگلوتینین رسم گردید، سویه های در گردش ایران در ساب کلاد 6B.1 قرار دارند. در این ساب کلاد، جایگزینی اسیدهای آمینه S84N، S162N و I216T در سر هماگلوتینین در مقایسه با ویروسهای سال قبل مشاهده شد. جایگزینی S162N که در ناحیه آنتی ژنی Sa واقع شده در سال 1394 در 97٪ نمونه ها یافت شد. این جهش یک موتیف جدید بالقوه n-glycosylation در سایت آنتی ژنی Sa ایجاد میکند. این جایگزینی که در فصل انفلوانزای قبلی در این منطقه گزارش نشده است، میتواند باعث افزایش گلیکوزیلیشن شده و به فرار ویروس از سیستم ایمنی کمک کند و بر اثربخشی واکسن های تولید شده تأثیر گذار باشد.

دفعات مشاهده: 17 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بررسی پروفایل سایتوکینی سلولی القا شده درپاسخ به سویه های مقاوم به ریفامپین مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

سل (TB) هنوز در دنیای امروز به عنوان یکی از کشنده ترین بیماری ها و مشکل بهداشت عمومی مطرح می باشد.  TBیک بیماری مزمن است که عامل اتیلوژیک آن باکتریMycobacterium tuberculosis می باشد. یکی از مباحث مهم در مورد بیماری سل، مقاومت آنتی بیوتیکی این باکتری می باشد. در میان این گونه مقاومت ها، مقاومت به ریفامپین فوق العاده دارای اهمیت می باشد بطوریکه امروزه مطالعات فراوانی بر سویه های  resistantmono Rifampin شده است. از آنجاییکه در این حالت فقط مقاومت به یک آنتی بیوتیک مطرح است، باکتری Rifampin resistant mono را به یک مدل بسیار خوب برای بررسی مکانیسم های مقاومت آنتی بیوتیکی و از طرفی برای بررسی القای مسیر های سیگنالینگ متفاوت در سلول میزبان تبدیل کرده است. نتایج این تحقیق ما را در فهم دقیق تر و اهمیت مکانیسم های مقاومت آنتی بیوتیکی (افلاکس پمپ) در ایجاد سویه های مقاوم به ریفامپین کمک می نماید. همچنین ما را در درک بهتر Host-Pathogen Interaction باکتری مقاوم به آنتی بیوتیک و میزبان کمک می نماید. ماکروفاژ ها فاگوسیت های اولیه ساکن در ریه و بخشی از سیستم دفاعی میزبان در برابر مایکوباکتریوم توبرکلوزیس هستند که در پاسخ اولیه ایمنی دخیل هستند . اینترلوکینα -1 (IL-1α) و اینترلوکینβ -1 (IL-1β)،  TNF-α (tumor necrosis factor alpha )، خانواده اینترلوکین12 (IL-12)، اینترلوکین 6 (IL-6) و IL-10 مهمترین سایتوکاین های اصلی تولید شده توسط ماکروفاژهای اولیه در مقابل مایکوباکتریوم توبرکلوزیس هستند.  دو سویه بیماریزای مقاوم به ریفامپین (RMR TB) و سویه های استاندارد (H37Rv)  مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در آلوده سازی رده سلولی THP-1 مورد استفاده قرار گرفت. بیان ژن های سایتوکاین ها و کموکاین ها با استفاده از روش qRT-PCR  با MOI 10: 1 و بمدت 24 ساعت بعد از عفونت زایی تعیین شد. همچنین ترشحات پروتئینی سایتوکاین ها و کموکاین ها توسط سنجش الایزا از سوپرناتانت کشت سلولی تعیین شد. سویه های RMR TB و H37Rv دارای مکانیسم های آلودگی متفاوت هستند (که در سویه  RMR TB با توجه به جهش در ژن rpoB تعیین می شود) که با پارامترهای خاصی از میزبان و سویه ها مشخص می شود. در نتیجه مقایسه سویه تک مقاوم و سویه حساس در تعیین اینکه آیا ماکروفاژها دارای سطوح بیان متفاوتی  با در نظر گرفتن پروفایل های مقاومت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس هستند، بسیار مهم است. طبق چندین یافته پروفایل بیان متفاوتی در ماکروفاژها (e.g., IL-6, IL-1β, IL-8, CD40LG, CNTF, IL-13, TNFSF10,   TGF-β, MCP-1, and RANTES) در پاسخ به دو سویه RMR و H37Rv مایکوباکتریوم توبرکلوزیس نشان داده شد که پتانسیل اثر جهش در ژن rpoB   در تعامل میزبان و مایکوباکتریوم توبرکلوزیس را برجسته می سازد.

دفعات مشاهده: 32 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از روش توپوگرافی می‌توان برای تمایز سلول‌های بنیادی گرفته شده از چربی انسان به سلو‌ل‌های استئوبلاستی استفاده کرد.

در پژوهشی پیش از این، از روش چاپ نقش سلولی برای تمایز سلول های بنیادی گرفته شده از چربی انسان به سمت سلول‌های کندروسیتی ( بافت غضروف) استفاده شد. برای اثبات اینکه تنها عامل تاثیر گذار بر تمایز سلول‌ها، توپوگرافی سطح بوده، سطح بسترها با لایه‌ای نازک از طلا پوشانده شد. نتایج نشان داد که توپوگرافی عامل محرک تمایز سلول‌ها بوده و حضور احتمالی باقی مانده‌های سلولی یا مواد شمیایی نقشی در تمایز نداشته اند. لذا در این پروژه نیز تنها با بکارگیری فاکتور توپوگرافی نقش سلول‌های استئوبلاستی، سلول‌های بنیادی گرفته شده از چربی انسان به سمت سلول‌های استئوبلاست انسانی، تمایز داده شدند.


 

دفعات مشاهده: 32 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش