بیان فیوژن پروتیئن NSP4-VP6 در سیستم بیانی حشره انجام شد

با توجه به بیان پروتئین فیوژن NSP4-VP6 در سیستم حشره بنظر می رسد، پاسخ ایمنی خوبی را در مدل حیوانی به همراه داشته باشد که در طرح حاضر قابل انجام نیست. هر چند برای تایید آن، بایستی ارزیابی ایمونوژنیسیتی این فیوژن پروتئین در مدل حیوانی انجام شود، امیدواریم در طرح های آتی به انجام برسد. تولید آنتی بادی علیه این پروتئین های روتاویروس می تواند از یک طرف جلوی عفونت ویروس را گرفته و از طرف دیگر با توجه به اینکه پروتئین NSP4 به عنوان انتروتوکسین ویروسی در بیماریزایی و ایجاد اسهال نقش دارد لذا پاسخ ایمنی علیه این پروتئین می تواند کاهش بیماری ناشی از روتاویروس را به همراه داشته باشد. بنا براین با  توجه به هدف قرار دادن دو پروتئین روتاویروس، از آنها می توان به عنوان ایمونوژن دوگانه مناسب برای گسترش واکسن روتاویروس در آینده استفاده کرد.          

دفعات مشاهده: 16 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انگل توکسوپلاسما موجب تغییر عملکرد سیناپسهای مغز موشهای آلوده به این انگل میگردد.

عفونت حاد و مزمن با انگل توکسوپلاسما موجب افزایش قابل توجه تقویت سیناپسی در ناحیه هیپوکمپ موشها گردید. یافته­ های ما نشان می­دهد که بیشترین میزان تحریک­ پذیری و تقویت سیناپسی فاز حاد عفونت (هفته اول آلودگی) مشاهده می­شود. بعد در هفته 4 آلودگی میزان تحریک پذیری و تقویت سیناپسی کاهش می­یابد ودر هفته 8 به حداقل می­رسد هرچند هنوز فاحش و معنی ­دار است.  با توجه به این یافته­ ها به نظر می­رسد بین میزان بار انگلی و تقویت سیناپسی رابطه مستقیمی وجود دارد. بطوریکه در طی دوره حاد بیماری که بیشترین بار انگلی وجود دارد بیشترین میزان تقویت سیناپسی نیز مشاهده می­شود. علاوه بر این با توجه به اینکه در طی عفونت حاد یک حالت التهابی هم وجود دارد ممکن است این عامل نیز در بیشتر بودن تقویت سیناپسی در فاز حاد عفونت نسبت به فاز مزمن نقش داشته باشد. بعد از هفته اول عفونت، با کاهش شدت التهاب و بار انگل میزان تقویت سیناپسی نیز کاهش می­یابد اما با توجه به وجود کیست و پویا بودن انگل در مغز، همچنان با زیاد بودن تقویت سیناپسی مواجه هستیم.


دفعات مشاهده: 14 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ویتامین D در ترکیب با آنتی ژنهایی مانند اتوترانسپورتر آنتی ژن 43 می تواند به عنوان یک کاندید واکسن علیه عفونت ادراری ایجاد شونده توسط سویه های

برای اولین مرتبه ارزیابی ترکیبات واکسنی مختلف بر پایه آنتی ژن Ag43 از سویه اشرشیا کلی یوروپاتوژنیک همراه با ترکیب ویتامین دی به عنوان ادجوانت بررسی گردید. با بررسی پاسخهای ایمنی همورال به یک ترکیب امیدوار کننده رسیده که با مطالعات بیشتر می تواند به عنوان کاندیدای واکسن جدیدی برای درمان عفونت ادراری بواسطه سویه های اشرشیا کلی یوروپاتوژنیک مطرح شود.

دفعات مشاهده: 17 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پروتئین فیوژن PcrV.ExoS به عنوان کاندید واکسن علیه عفونت ادراری سودوموناس آیروژینوزا

برای اولین مرتبه ارزیابی ترکیبات واکسنی مختلف بر پایه آنتی ژنهای PcrV و ExoS از سویه پسودوموناس آئروژینوزا را به صورت یک فیوژن پروتئین که بر اساس مطالعات بیوانفورماتیکی طراحی شده بود را در کنار یکدیگر قرار دادیم و همچنین عملکرد ترکیب LL37 را در افزایش پاسخهای ایمنی علیه این فیوژن بررسی کردیم. با بررسی پاسخهای ایمنی همورال توانستیم به یک ترکیب امیدوار کننده برسیم که با مطالعات بیشتر می تواند به عنوان کاندیدای واکسن جدیدی برای درمان عفونت ادراری بواسطه سویه های پسودوموناس آئروژینوزا مطرح شود.


دفعات مشاهده: 11 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هدف گیری سلول های سرطان سینه با استفاده از وزیکول های مهندسی شده بدست آمده از اشرشیا کلی

به طور کلی نانوداروها در مقایسه با  داروهای کوچک-مولکول سنتی، توانایی تمرکز در اندام ها، بافت ها و حتی سلول های خاص را دارند، از این رو اثرات جانبی و دوز مصرفی را به حداقل میرسانند. در سالهای اخیر رویکرد استفاده از ذرات طبیعی به جای نانوذرات سنتتیک، افقی جدید به روی توسعه دارورسانی گشوده است. وزیکولهای غشای خارجی باکتریها (OMVs) از جمله ذرات طبیعی هستند که بازمهندسی این وزیکولها با ابزارهای بیوتکنولوژی، توانسته آنها را به عنوان نانوناقل بیولوژیک مناسبی معرفی کند. هدف از این مطالعه استفاده از وزیکولهای غشای خارجی باکتری اشرشیاکلای به عنوان نانوناقل بیولوژیک و مهندسی آنها در جهت هدفگیری سلولهای سرطانی سینه میباشد. در این پژوهش، از سویه موتانت¬ Escherchia coli K12 strain ∆msbB/∆pagP W3110  برای تولید OMVهایی با حداقل پتانسیل ایمنیزایی استفاده شده است.از آنجاییکه تومورهای(Triple Negative Breast Cancer (TNBC به میزان زیادی( Epidermal Growth Factor Receptor(EGFR را بیان می کنند، لذا  EGFR به عنوان بیومارکر برای این نوع سرطان سینه به حساب آورده شد. در این مطالعه، سلولهای TNBC به عنوان هدف سیستم دارورسانی طراحی شده در نظر گرفته شد. برای این منظور، با استفاده از تکنیکهای مهندسی مولکولی، ژن ClyA که یک پروتئین تراغشایی غشای خارجی E.coli است، به یک افی بادی علیه EGFR به نامZEGFR:1907و پپتید GALA الحاق شد. پپتید GALA نیز یک fusogenic peptide است که به منظور فرار وزیکولها از فضای اسیدی لیزوزم سلول هدف و جلوگیری از تخریب متعاقب آن، در سازه تعبیه شده است. در نتیجه، وزیکولهای آزاد شده از باکتریهای نوترکیب بر سطحشان افی بادی علیه EGFR را ارائه کردند که با بررسی ویژگی های کمی و کیفی آن ها، این ناقلین مهندسی شده توانستند به سلول های هدف در آزمون های invitro متصل شوند.

دفعات مشاهده: 15 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

روش توالی یابی تنوع ژنتیکی را در ژنهای آنزیمی ایزوله های لیشمانیا نشان داد

نتایج حاصل از یک مطالعه با روش توالی یابی MLST تنوع ژنتیکی را در ژنهای آنزیم های متابولیک در ایزوله های لیشمانیا جدا شده از اشکال مختلف بالینی سالک نشان داد. این مطالعه که بر روی ژنهای TryS, 6pgd, g6pd, mpi, fh, icd و asat انجام شد نشان داد که پلیمرفیسم در برخی از لوکوس های ژنی قابل توجه بوده که منجر به شناسایی سکانس تایپ های جدیدی از لیشمانیا شده است.


دفعات مشاهده: 20 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بازسازی غضروف هیالین در مدل خرگوشی به کمک سلول های بنیادی تمایز یافته در سامانه ریزسیال با بستر اصلاح شده

در بسیاری از آسیبهای بافتی، استفاده از سلول های بنیادی به عنوان تنها امید دستیابی به ترمیم بافت آسیب دیده مطرح است. هر چند تحقیقات زیادی تاکنون صورت گرفته است، اما رسیدن به راهی ایمن و کارا همچنان مورد بحث قرار دارد. از این جمله در خصوص آسیب های غضروفی تحقیقات زیادی برروی امکان بهره گیری از سلولهای بنیادی بالغ در بازسازی این اسیبها مطرح شده است. 

این طرح با کمک محققانی از انستیتو پاستور ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه فدرال لوزان سوئیس به انجام رسید و طی آن سلول های بنیادی تمایز یافته در سامانه ریزسیال با بستر اصلاح شده کشت شدند. سپس این سلولها پس از قرارگیری برروی داربستی از کلاژن و هیالورونیک اسید در محل آسیب غضروفی ایجاد شده در زانوی خرگوش قرار گرفتند. بررسی های صورت گرفته پس از سه و شش ماه حکایت از بازسازی بافت غضروفی در این نمونه ها در مقایسه با سلولهای بنیادی بدون تمایز داشت. 

این روش ایمن و ارزان بوده و قابلیت تعمیم به سایر بافتها را دارد و در آینده نیز میتواند در شرایط بالینی مورد ارزیابی قرار گیرد. 


دفعات مشاهده: 66 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

احتمال بروز بیماری های نوپدید Alkhurma Hemorrhagic Fever و Sever Fever with Thrombocytopenia Syndrome در ایران وجود دارد.

با توجه به وجود کنه های ناقل ویروس های عامل بیماری های نوپدید Alkhurma Hemorrhgic Fever  و Sever Fever with Thrombocytopenia Syndrome در ایران  و شواهد حاصل از مدلسازی مبنی بر شرایط مناسب گسترش گونه های ناقل، احتمال طغیان این بیماری ها در آینده به ویژه در استانهای جنوبی  کشورو نواحی حاشیه دریای خزر وجود دارد.

دفعات مشاهده: 55 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شیوع سرمی ، اپیدمیولوژی مولکولی و تیپهای توکسوپلاسما گوندی در افراد آلوده به ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) مراجعه کننده به مرکز تحقیقات ایدز ا

میزان شیوع بالا است ؟ در چه گروهی ؟ در عنوان دقیق مشخص گردد
با توجه به شیوع بالای عفونت توکسوپلاسموز در بیماران 
HIV مثبت به ویژه در بیمارانی که تعداد CD4  آنها کمتر از  cells/mm3  200  می باشد، و همچنین جهت جلوگیری از اشکال شدید عفونت توکسوپلاسموزیس در این افراد، مطالعه فوق جهت تعیین فراوانی T.gondii در بیماران HIV مثبت انجام شد. ما در این مطالعه burdenعفونت T.gondii    را با اندازه گیری T.gondii IgG,IgM، IgG avidity test، وDNA    در بیماران HIV مثبت ارزیابی کردیم. یافته های ما نشان داد که توکسوپلاسموزیس نهفته در جمعیت تحت مطالعه ی ما نسبتا شایع بوده اما شیوع عفونت جدید T.gondii اندک می باشد. به هر حال تقریبا نیمی از بیماران HIV مثبت ماIgG منفی بوده و در خطر اکتساب عفونت می باشند. تعداد کپی پایین DNA T.gondii   در 7/4%  کل بیماران و 1/13% افراد دارای سرولوژی مثبت یافت شد. از انجا که کنترل مناسب عفونت توکسوپلاسموزیس در بیماران HIV مثبت مهم است شناسایی و مانیتورینگ انتی بادی های ضد توکسوپلاسما و همچنین DNA در این گروه از بیماران حایز اهمیت می باشد تا ریسک فعالیت مجدد و عفونت جدید توکسوپلاسموزیس برآورد شود.

دفعات مشاهده: 78 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

محافظت بخشی فیوژن پروتئین LmSTI1-PP42 درمقابل لیشمانیوز جلدی در موش Balb/c

لطفا فونت متن را اصلاح فرمایید ؟ همچنین در تمام اخبار این بخش  فاصله داده از سر خط داده شده است
لیشمانیازیس از بیماریهای vector-borne است. انگل به هنگام خونخواری از میزبان مهره دار آلوده وارد دستگاه  گوارش پشه خاکی میشود. در آنجا انگل ازمرحله آماستیگوتی داخل سلولی به فرم پروماستیگوتی خارج سلولی تبدیل می شود و مراحل تکاملی مختلفی را طی می کند و سپس فرم آلوده کننده انگل به غدد بزاقی پشه مهاجرت کرده و در خونخواری بعدی همراه با بزاق پشه وارد بدن میزبان مهره دار می گردد. بررسیهای مختلف نشان داده اند که بزاق پشه علاوه بر نقش مهمی که در تغذیه حشره دارد در تسهیل انتقال انگل لیشمانیا و افزایش پاتوژنز آن نیز حائز اهمیت است. دراین مطالعه هدف اصلی بررسی ایمنی زایی فیوژن پروتئین متشکل از پروتئین بزاقی PpSP42 (PP42)  از پشه  Phlebotomus papatasi ناقل لیشمانیا ماژورو پروتئین L. major stress-inducible 1 (LmSTI1) از انگل لیشمانیا ماژور بود. ابتدا از Phlebotomus papatasiصید شده از خوزستانDNA تهیه شدو ژن PP42کلون و تعیین سکانس گردید.  برای کلون کردن ژن LmSTI1از سویه ایرانی لیشمانیا ماژور استفاده شد. سپس با فیوژن دو ژن درکنار هم در وکتور pET21a ژنLmSTI1-PP42 آماده و پروتئین مربوطه بیان گردید. همچنین پروتئینهای نوترکیب  PP42و LmSTI1 با استفاده از سیستم بیانی pET21a تهیه شدند. طی این مطالعه پروتئین PpSP42 از فلبوتوموس پاپاتاسی شناسایی، بیان و ارزیابی شد.

ایمنی زایی ومحافظت بخشی LmSTI1-PP42 و PP42 در موشهای حساس BALB/C بررسی شد. ارزیابی سایتوکاینها نشان دهنده تولید مقادیر زیاد . IFN-g و TNF-a و مقادیرکم  IL-4, IL-10 بودند. بررسی سیرپیشرفت زخم حاصل پس از چالش و اندازه گیری بار انگلی نشان دهنده موثر بودن ایمونیزاسیون LmSTI1-PP42  در برابر عفونت لیشمانیا ماژور در موش بود. PP42 محافظت بخشی کمتری را القا نمود


دفعات مشاهده: 63 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش