بررسی فراوانی ، بیان و عملکرد تایپ دو سیستم های توکسین –آنتی توکسین در ایزوله های بالینی اسینتوباکتر بومانی مقاوم به کارباپنم

در ایزوله های بالینی مقاوم به کرباپنم  اسینتوباکتر بومانی، میزان فراوانی ژن های کد کننده سیستم های توکسین آنتی توکسین در سیستمهای CheT/A ،  SplT/A ،  Hic A/B ،HigB/A ، RelB/E و MazE/F به ترتیب  65% ، 60%، 37%، 25%، 11% و 0% بودند و در کل در 92/5 % سویه های بررسی شده حداقل یکی از 5 سیستم توکسین آنتی توکسین فوق وجود دارد.  دو سیستم Che T/A  و  Spl T/A در تمامی سوبه های حاوی ای دو سیستم فعال بوده و هنگامی که باکتری ها تحت شرایط استرس زا رشد می کنند سطح بیان توکسین در این دو سیستم افزایش می یابد.  بنابراین به نظر میرسد فعال کردن سیستم های TA (اختلال در بیان آنتی توکسین یا افزایش بیان توکسین)، میتواند  یک هدف حساس جدید در درمان عفونت A.baumannii  باشد.


دفعات مشاهده: 13 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بازسازی غضروف هیالین در مدل خرگوشی به کمک سلول های بنیادی تمایز یافته در سامانه ریزسیال با بستر اصلاح شده

در بسیاری از آسیبهای بافتی، استفاده از سلول های بنیادی به عنوان تنها امید دستیابی به ترمیم بافت آسیب دیده مطرح است. هر چند تحقیقات زیادی تاکنون صورت گرفته است، اما رسیدن به راهی ایمن و کارا همچنان مورد بحث قرار دارد. از این جمله در خصوص آسیب های غضروفی تحقیقات زیادی برروی امکان بهره گیری از سلولهای بنیادی بالغ در بازسازی این اسیبها مطرح شده است. 

این طرح با کمک محققانی از انستیتو پاستور ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه فدرال لوزان سوئیس به انجام رسید و طی آن سلول های بنیادی تمایز یافته در سامانه ریزسیال با بستر اصلاح شده کشت شدند. سپس این سلولها پس از قرارگیری برروی داربستی از کلاژن و هیالورونیک اسید در محل آسیب غضروفی ایجاد شده در زانوی خرگوش قرار گرفتند. بررسی های صورت گرفته پس از سه و شش ماه حکایت از بازسازی بافت غضروفی در این نمونه ها در مقایسه با سلولهای بنیادی بدون تمایز داشت. 

این روش ایمن و ارزان بوده و قابلیت تعمیم به سایر بافتها را دارد و در آینده نیز میتواند در شرایط بالینی مورد ارزیابی قرار گیرد. 


دفعات مشاهده: 9 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تاثیر نیروهای همودینامیک بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های اندوتلیال در بیورکتور شبیه ساز موج فشار خون

از آنجایی که سلول های بدن همواره در معرض محیط های مکانیکی هستند، به کارگیری این سلول ها در مهندسی بافت مستلزم توجه به چنین محیط پویایی است. دیواره داخلی سیستم قلبی و عروقی توسط سلول اندوتلیال پوشانده شده است که درمعرض نیروهای مکانیکی به صورت فشار هیدروستاتیکی ناشی از فشار خون، کشش سیکلی محیطی ناشی از پالس فشار خون و تنش برشی ناشی از جریان خون قرار دارند. سلول های بنیادین مزانشیمی قابلیت تمایز به انواع سلول های مختلف را دارند. مطالعات موید آن هستند که تنش های بیومکانیکی نقش عمده ای در تمایز سلول های بنیادین به سلول اندوتلیال دارا می باشند. در این تحقیق با استفاده از بیورکتور شبیه ساز موج فشار خون (ساخته شده در آزمایشگاه مهندسی بافت بانک سلولی ایران) تلاش گردید که نیروهای مکانیکی حاصل از جریان خون و پالس فشار خون به طور همزمان و همچنین هر کدام به تنهایی بر سلول های بنیادین کشت داده شده در جدار داخلی عروق مصنوعی، اعمال گردند و تکثیر و تمایز سلول ها به سلول اندوتلیال با سنجش بیان ژن ها و پروتئینهای تمایزی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند. نتایج موید آن هستند که بارگذاری مکانیکی می تواند به تنهایی یک عامل تمایز سلولی باشد. ترکیب نیروهای مکانیکی و ایجاد محیطی مکانیکی شبیه محیط داخل بدن تاثیر بیشتری در تمایز سلولهای بنیادی نسبت به اعمال نیروها به طور مجزا دارند و اعمال همزمان موج فشار خون و استفاده از فاکتور رشد اثر هم افزایی داشته و تمایز بهتری را در پی دارد. پاسخ سلول ها به نیروهای مکانیکی، نحوه تمایز آنها به سلول اندوتلیال و استفاده از این سلول های مهندسی شده در مهندسی بافت از نتایج قابل بررسی این تحقیق می باشد


دفعات مشاهده: 11 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تشابه گونه های بورلیای عامل تب بازگرد ایران و افریقا

بنظر میرسد دو گونه ای که طی سالهای متوالی تحت عنوان بورلیا میکروتی و بورلیا لاتیشوی در ایران شناخته شده بودند، در واقع اکوتیپهای جغرافیائی بورلیا دوتونی افریقائی میباشند.

دفعات مشاهده: 10 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

محافظت بخشی فیوژن پروتئین LmSTI1-PP42 درمقابل لیشمانیوز جلدی در موش Balb/c

لیشمانیازیس از بیماریهای vector-borne است. انگل به هنگام خونخواری از میزبان مهره دار آلوده وارد دستگاه  گوارش پشه خاکی میشود. در آنجا انگل ازمرحله آماستیگوتی داخل سلولی به فرم پروماستیگوتی خارج سلولی تبدیل می شود و مراحل تکاملی مختلفی را طی می کند و سپس فرم آلوده کننده انگل به غدد بزاقی پشه مهاجرت کرده و در خونخواری بعدی همراه با بزاق پشه وارد بدن میزبان مهره دار می گردد. بررسیهای مختلف نشان داده اند که بزاق پشه علاوه بر نقش مهمی که در تغذیه حشره دارد در تسهیل انتقال انگل لیشمانیا و افزایش پاتوژنز آن نیز حائز اهمیت است. دراین مطالعه هدف اصلی بررسی ایمنی زایی فیوژن پروتئین متشکل از پروتئین بزاقی PpSP42 (PP42)  از پشه  Phlebotomus papatasi ناقل لیشمانیا ماژورو پروتئین L. major stress-inducible 1 (LmSTI1) از انگل لیشمانیا ماژور بود. ابتدا از Phlebotomus papatasiصید شده از خوزستانDNA تهیه شدو ژن PP42کلون و تعیین سکانس گردید.  برای کلون کردن ژن LmSTI1از سویه ایرانی لیشمانیا ماژور استفاده شد. سپس با فیوژن دو ژن درکنار هم در وکتور pET21a ژنLmSTI1-PP42 آماده و پروتئین مربوطه بیان گردید. همچنین پروتئینهای نوترکیب  PP42و LmSTI1 با استفاده از سیستم بیانی pET21a تهیه شدند. طی این مطالعه پروتئین PpSP42 از فلبوتوموس پاپاتاسی شناسایی، بیان و ارزیابی شد.

ایمنی زایی ومحافظت بخشی LmSTI1-PP42 و PP42 در موشهای حساس BALB/C بررسی شد. ارزیابی سایتوکاینها نشان دهنده تولید مقادیر زیاد . IFN-g و TNF-a و مقادیرکم  IL-4, IL-10 بودند. بررسی سیرپیشرفت زخم حاصل پس از چالش و اندازه گیری بار انگلی نشان دهنده موثر بودن ایمونیزاسیون LmSTI1-PP42  در برابر عفونت لیشمانیا ماژور در موش بود. PP42 محافظت بخشی کمتری را القا نمود


دفعات مشاهده: 12 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شناسایی، کلونینگ و بیان ژن فسفولیپاز A2 ونوم عقرب خطرناک خوزستان همیسکورپیوس لپتوروس در سیستم بیانی باکتریایی

عقرب گادیم (با نام علمی: همیسکورپیوس لپتوروس) یکی از عقرب های خطرناک در استان خوزستان می باشد. اخیراً گروه تحقیقاتی ونوم در انستیتو پاستور ایران قادر به شناسایی اجزای سمی ترکیب زهر این عقرب شده اند. در این تحقیق با استفاده از کتابخانه ژنی غده این عقرب، توانستند ژن کامل این پروتئین های سمی را بدست بیاورند. ژن های این مولکول ها که فسفولیپاز A2 نام دارند در سیستم بیانی باکتری ای کولای ابراز شدند. تحقیقات بعدی این گروه استفاده از این پروتئین های نوترکیب در ایمن سازی حیوان جهت تولید آنتی سرم درمانی می باشد.

دفعات مشاهده: 11 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ساخت و ارزیابی واحد سلول مخمری نوترکیب بیان کننده پروتئین E7 ویروس پاپیلوما- 16 به عنوان یک کاندید واکسن درمانی (برای سرطانهای ناشی از این عفون


دفعات مشاهده: 11 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تهیه آنتی بادی انسانی علیه زهر مار کبری ایرانی

آنتی بادی های انسانی از کتابخانه آنتی بادی غیر ایمن علیه زهر مار کبری ایرانی جداسازی گردیده است. آنتی بادی های انتخاب شده قادر به خنثی سازی زهر در مدل حیوان آزمایشگاهی می باشند. بعد از 55 دقیقه از تزریق زهر به حیوان آزمایشگاهی، اثر محافظتی آنتی بادی ها ی انتخاب شده مانند آنتی سرم تجاری می باشد.


دفعات مشاهده: 12 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

 الگوی مقایسه ای پروفایل  بیان ژنی در بیوپسی کبدی افراد الوده به ویروسهایHIV/HGV/HCV با افراد دارای HCV/HIV و ارتباط ان با پیشرفت بیماری های کبدی

با سلام
در قسمت عنوان خبر لازم است نتیجه طرح تحقیقاتی به صورت یک جمله خبری واضح و قابل فهم برای عموم  و تا حد ممکن کوتاه درج گردد. معادل فارسی کلمات لاتین را در عنوان خبر بیاورید. متن خبر را درحد یک پاراگراف قابل فهم برای عموم مشتمل بر اهمیت موضوع، نتایج و یافته ها تنظیم نمایید.


با تشکرو احترام
لیلا میرزایی             81454311-021با استفاده از روش های زیست شناسی سامانه ای ما چندین ژن را که در عدم پیشرفت بیماری های کبدی در افراد دارای HIV/HCV  میتواند موثر باشند را شناسایی نمودیم. به طوریکه آنها میتوانند به عنوان پتانسیل بیومارکر جهت تشخیص و هدف گیری در درمان  به جامعه پزشکی کمکی ارایه نماید.

دفعات مشاهده: 35 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بیان چسب زیستی Mussel Foot Protein-3-fast در سیستم بیانی اشریشیاکلای

با سلام
در قسمت عنوان خبر لازم است نتیجه طرح تحقیقاتی به صورت یک جمله خبری واضح و قابل فهم برای عموم  و تا حد ممکن کوتاه درج گردد. معادل فارسی کلمات لاتین را در عنوان خبر بیاورید. متن خبر را درحد یک پاراگراف قابل فهم برای عموم مشتمل بر اهمیت موضوع، نتایج و یافته ها تنظیم نمایید.


با تشکرو احترام
لیلا میرزایی             81454311-021


باکتری بیانی Rosetta(DE3)  در غلظت 0.5و 1 IPTG در دمای 37 درجه در 4 ساعت بعد از القا ، بالاترین میزان بیان را حاصل نمود  و با گذشت زمان به سمت ساعت 16 از میزان بیان باکتری کاسته می شود که آن هم به نظر می رسد به دلیل دنیچر شدن پروتئین نوترکیب مورد نظر با تحت تاثیر قرار گرفتن در مقابل سیستم پروتئازی میزبان باشد. همچنین تغییرات IPTG به میزان بیشتر تاثیر چندانی در میزان بیان پروتئین نوترکیب نداشته است. با انجام آزمایش Western blot و نمایان شدن باندهای پروتئین نوترکیب توسط آنتی­بادی­های اختصاصی آن­ها، مهر تائیدی بر بیان صحیح پروتئین هدف در باکتری است


دفعات مشاهده: 28 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش