بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

:: مقایسه اثر داروهای متادون، بوپرونورفین و تنتور اپیوم بر عملکرد تیرویید در بیماران مبتلا به اعتیاد تحت درمان های نگهدارنده - ۱۳۹۶/۶/۱ -
:: مقایسه اثر داروهای متادون، بوپرونورفین و تنتور اپیوم بر فاصله QTc در بیماران مبتلا به اعتیاد تحت درمان های نگهدارنده - ۱۳۹۶/۶/۱ -
:: بررسی میزان توانایی در انجام فعالیت های روزانه زندگی و انجام فعالیت های روزانه زندگی با استفاده از ابزار در سالمندان و ارتباط آن با میزان اف - ۱۳۹۶/۶/۱ -
:: بررسی کیست های هیداتید جراحی شده در انسان و مطالعه ژنوتایپینگ آن در شهرستان بجنورد از سال 1386 تا 1392 - ۱۳۹۶/۵/۳۰ -
:: بررسی سرواپیدمیولوژیکی عفونت توکسوپلاسموز در زنان با قصد بارداری مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی امام رضا بجنورد و مراکز بهداشتی بجنورد سال - ۱۳۹۶/۵/۳۰ -
:: طراحی و بررسی تست تشخیص ملکولی بروسلوز با روش PCR و مقایسه آن با روشهای سرولوژی و کشت - ۱۳۹۶/۵/۳۰ -
:: بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت های حاد در کودکان مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام علی (ع) بجنورد از سال 1394 تا 1395 - ۱۳۹۶/۵/۳۰ -
:: بررسی میزان فلوئور در منابع آب آشامیدنی مجتمع های آبرسانی روستایی شهرستان بجنورد در سال 94-95 - ۱۳۹۶/۵/۳۰ -
:: تعیین فون و فعالیت ماهانه پشه خاکی ها در کانون های لیشمانیوز جلدی و احشایی استان خراسان شمالی سال 1393 - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: فراوانی تست مانتو مثبت در پرسنل شاغل در بخشهای بیمارستان های بجنورد در سال 94 - ۱۳۹۶/۵/۲۸ -
:: عوامل مرتبط در میزان پاسخ دهی استرپتو کیناز در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد همراه با صعود قطعه ST مراجعه کننده به بیمارستان ا - ۱۳۹۶/۵/۲۸ -
:: بررسی وضعیت بهداشت حرفه ای در واحدهای کوچک صنفی استان خراسان شمالی در سال 1395 - ۱۳۹۶/۵/۲۸ -
:: رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی شهر بجنورد دارای استرس بالای شغلی هستند. - ۱۳۹۶/۵/۲۵ -
:: پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد - ۱۳۹۶/۴/۱۲ -