بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی دزفول

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ -

آموزش مهارتهای مقابله با استرس بر سیستم ایمنی اثر تقویت کننده ای دارد و موجب کاهش درد در بیماران مبتلا به سرطان پستان میشود.

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

بین کیفیت زندگی زنان استفاده کننده از وسایل پیشگیری از بارداری و نوع روش پیشگیری ارتباط وجود دارد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

بین میانگین نمره افسردگی و میانگین ابعاد رفتار مذهبی شخصی و رفتار عملی همبستگی منفی وجود دارد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

ترجمه و تعیین روایی و پایایی نسخه 17 عبارتی

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

آموزش مراقبت از زخم قبل از عمل های جراحی سرپایی سبب کاهش اضطراب کودکا قبل، حین و بعد از عمل جراحی می گردد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

بررسی تاثیر استفاده از کارت تعاملی بر یادگیری دانشجویان پرستاری در بخش روانپزشکی

img_yw_news
شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ -

حافظه کوتاه مدت بیماران اختلال وسواس وارسی نسبت به افراد سالم کمتر است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ -

نابودی سلولهای سرطانی با استفاده از جزء فعال ادویه زرد چوبه ( کورکومین)

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ -

افزایش یادگیری دانشجویان پرستاری در بخش روانپزشکی با استفاده از کارت تعاملی

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ -

نقش دانش،نگرش و عملکرد پرستاران دراحساس کاهش درد بیماران

img_yw_news
شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ -

تاثیر تلویزیون بر هوش هیجانی و سلامت روان دانش آموزان نوجوان

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این پایگاه ارایه دستاوردهای پژوهش های انجام شده در دانشگاه به مخاطبان می باشد. لطفا منتظر انتشار اخبار بعدی باشید.