بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی کردستان

:: در خدمات بیمارستانی کشور شکاف کیفیت وجود دارد. - ۱۳۹۶/۷/۱ -
:: به‌کارگیری فناوری اطلاعات بر نوآوری کارکنان تأثیر مثبت دارد - ۱۳۹۶/۷/۱ -
:: نیازهای خود مراقبتی مادران باردار مبتلابه التهاب لثه تبیین شد - ۱۳۹۶/۶/۳۱ -
:: افزایش افسردگی و اضطراب مرگ، کیفیت زندگی را کاهش میدهد - ۱۳۹۶/۶/۳۱ -
:: طرح تحول نظام سلامت باعث افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت شده است - ۱۳۹۶/۶/۳۱ -
:: طرح تحول نظام سلامت باعث کاهش سزارین در بیمارستان های دانشگاهی و غیر دانشگاهی استان کردستان شده است. - ۱۳۹۶/۶/۳۱ -
:: مراجعه کنندگان به مطب‌ها و موسسات خصوصی شهر سنندج از رعایت منشور حقوق بیمار در سال 1395 رضایت دارند. - ۱۳۹۶/۶/۲۹ -
:: با سنجش ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان در محیط‌ های تحصیلی می توان آنها را از قرار گرفتن در معرض آسیب‌های روان شناختی دور نگه داشت - ۱۳۹۶/۶/۲۹ -
:: موانع رفتارهای تغذیه ای سالم از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان تبیین شد - ۱۳۹۶/۶/۲۹ -
:: فرسودگی شغلی در میان پرستاران شایع است - ۱۳۹۶/۶/۲۸ -
:: بین وضعیت تحصیلی با راهبردهای فراشناختی و میزان گرایش به تفکر انتقادی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد - ۱۳۹۶/۶/۲۸ -
:: ابزار اندازه‌گیری اخلاق حرفه‌ای در آموزش، برنامۀ ارتقاء اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه‌ها و سیاست‌های آموزشی برای اساتید و دانشجویان تدوین شد - ۱۳۹۶/۶/۲۸ -
:: "بهداشت محیط" به عنوان پل ارتباطی بین رشته‌های موضوعی مختلف در بین پژوهش‌های پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کردستان شناسایی شد - ۱۳۹۶/۶/۲۷ -
:: بهای تمام شدۀ خدمت دیالیز در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کردستان و میزان تعرفۀ سازمان‌های بیمه‌گر با هم فاصله داشته و بیمه‌ - ۱۳۹۶/۶/۲۷ -
:: روش خوراکی میزوپروسترول برای القای زایمان و کاهش پیامدهای جنینی بر روش واژینال ارجحیت دارد. - ۱۳۹۶/۶/۲۷ -
:: طرح تحول نظام سلامت بر کاهش هزینه های پرداختی توسط بیماران بستری تأثیرگذار است - ۱۳۹۶/۶/۲۷ -
:: پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد - ۱۳۹۶/۴/۱۲ -