بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی کرمان

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

حذف رنگ راکتیو نارنجی 16 با استفاده جاذب طبیعی اسفرزه

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

تجزیه فتوکاتالیستی ناپروکسن از محلول های آبی با استفاده از نانو ذره اکسید روی (ZnO) تحت تابش اشعه ماوراء بنفش(UV)

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

میزان هورمون استروژنی 17β- استرادیول در شیر تولیدی استان کرمان انجام شد

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

هزینه های پیاده سازی نقشه راه درمان ایران مورد بررسی قرار گرفت

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

اولین بار مصرف شیشه در جوانان 19-29 ساله ایرانی مورد بررسی قرار گرفت

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

عوامل مهاجرت روستاییان به شهر در شهرستان رفسنجان مورد بررسی قرار گرفت

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

رفتارهای بهداشتی و نظرات مادران بچه های مهدکودک های شهر کرمان در زمینه انتقال باکتری از دهان مادر به کودک بررسی شد

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

نیازهای درمانی بهداشتی، سلامت دهان و دندان و رفتارهای مرتبط با سلامت دهان کودکان دارای اختلال بینایی بررسی شد

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

آگاهی دانشجویان دندانپزشکی کرمان در رابطه با Avulsion دندانی انجام شد

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

ارتباط تعارض کار - خانواده با کیفیت مراقبت پرستاری در بیمارستانهای شهر زرند انجام شد

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

دانش و نگرش پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت نسبت به مدیریت درد انجام گرفت

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

کارایی جذب کربن نانوتیوب چند دیواره عامل دار شده برای نمونه برداری از تری کلرواتیلن در هوا ضروری است

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

عوامل خطر مرتبط با فرم های عدم پاسخ به درمان و بهبود یابنده لیشمانیوز پوستی انجام شد.

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

فعالیت بوتیریل کولین استراز نوترکیب انسانی با استفاده از پلاسمید دو آغازگره انجام گرفت

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

کارایی نانولوله‌های کربنی چند جداره در حذف پنی‌سیلین G انجام شد

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

پرتوهای فرابنفش نوع A در فصل برداشت خرما

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

امید درمانی بر شادکامی-بیماران دیابتی

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

سطح سلامت دهان و دندان دانش آموزان با اختلال بینایی شهرستان کرمان انجام شد

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بررسی اثر ضد میکروبی نانو ذره نقره بر روی ایزوله های پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از عفونت های زخم و سوختگی و تعیین اثر آن بر روی میزان تولی

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

تعیین حساسیت به ترکیبات بیوسایدی واثر ضد میکروبی نانوذرات مس و بررسی وجود ژن های qacEΔ1 و cepA و ژن copA بر روی ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جمع آوری

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بررسی نقش سیستم اپیوییدی و گلوتامینرژیکی در فعالیت بیدردی پرگابالین در سه مدل درد تیل فلیک ، هات پلیت و انقباضات ناشی از استیک اسید در موش سو

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بررسی اثر پرگابالین بر خیز مغزی، نفوذ پذیری سدخونی- مغزی، فشار داخل جمجمه ای و رفتارهای نورولوژیک بعد از تروما در موش صحرایی نر

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

طراحی، سنتز، ارزیابی بیولوژیکی و مدل سازی مولکولی مشتقات جدید ایندولیزین به عنوان عوامل بالقوه ضد میکروبی

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

سنتز مشتقات پیرانو[2،3-b] کرومن توسط واکنش سه جزیی بین 3-هیدروکسی-H4-کرومن-4-اون، آلدئیدهای آروماتیک و مالونونیتریل یا اتیل سیانواستات

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بررسی عوامل موثر بر رفتارهای تغذیه‌ای پیشگیریکننده از بیماریهای قلبی و عروقی بر اساس مدل پرسید در شهر کرمان

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بررسی اثر لینزولید به تنهایی و در ترکیب با آنتی بیوتیک های ایمی پنم، سفتریاکسون، ریفامپین ، داکسی سیکلین و جنتامایسین در شرایط آزمایشگاهی ب

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بهینه‌سازی روش فنل داغ بمنظور استخراج لیپو پلی‌ساکارید از باکتری بروسلا ملی‌تنسیس

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

طراحی و روان سنجی مقیاس تبعیت از رژیم درمانی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بررسی تاثیر فرسودگی شغلی پرستاران بخش های ویژه با نگرش آنان در زمینه نقش حمایت از بیماران در بیمارستان های آموزشی شهر کرمان در سال 93

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

تبیین فرایند سازگاری دانشجویان پرستاری با تنش های محیط بالینی

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

کاربرد مدل چند سطحی بیزی در تعیین عوامل موثر بر رضایت مندی بیماران و مقایسه آن با مدل چندسطحی کلاسیک در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

مقایسه نتایج استفاده از2تکنیک گچ گیری spica(90/90 و45/45) در شکستگی های شافت فمور کودکان 2 تا 6 سال مراجعه کننده به بیمارستان شهید باهنر کرمان

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

اثرات محافظتی عصاره گیاه آویشن شیرازی با نام علمی Zatoria multiflora boiss. علیه استرس اکسیداتیو ناشی از تماس تحت حاد با آرسنیک در بافت کبد و خون موش های

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

نحوه برخورد با داده های گمشده در مدلهای درختی

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بررسی وضعیت اپیدمیولوژی لیشمانیوز پوستی در شهرستان آبادانان به عنوان یک کانون نو ظهور و تعیین گونه انگل با روش آنالیز High-resolution melting PCR در سال

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

: تعیین عوامل موثر روی مصرف شیشه درگروه سنی 19-29سال کشور با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک چندسطحی

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بررسی اثر ضد قارچی دو گونه پروبیوتیک بر جدایه های کاندیدا آلبیکنس جدا شده از افراد HIV+ و افراد سالم در شهر کرمان

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

مقایسه اثر پیش درمانی با ایبوپروفن بر روی موفقیت بی حسی ترکیبی بلاک عصب آلوئولار تحتانی و باکال اینفیلتریشن مولر پایین با پالپیت برگشت ناپذ

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

استفاده از KF/AL2O3 به عنوان یک کاتالیزور بازی فاز جامد و قابل استفاده مجدد، جهت سنتز مشتقات پیریمیدین به منظور استفاده و کاربرد در فعالیت های ب

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بررسی اثر ضد قارچی نانو ذره اکسید آهن بر گونه های مختلف کاندیدا در مقایسه با فلوکونازول

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

مقایسه روش های اندازه گیری نیل فمور در شکستگی های فمور وتعیین بهترین روش تخمین اندازه گیری

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بررسی وضعیت تغذیه سالمندان دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان شهید باهنر شهر کرمان 1393

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

سنتز نانو میله های ZnO و کاربرد آنها در ساخت یک نانو حسگر الکتروشیمیایی برای اندازه گیری همزمان دروکسی دوپا و کاربی دوپا

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بررسی تاثیر آموزش تریاژ نمایه وخامت اورژانس بر توافق در سطح بندی تریاژ بین کارکنان فوریت های پزشکی و پرستاران تریاژ شهر ایرانشهر در سال 1393

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بررسی مقایسه تاثیر انسولین گلارژین و متفورمین با انسولین گلارژین و آکاربوز در کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بررسی تاثیر خصوصیات دموگرافیک بر میانگین قط عصب مدین در افراد سالم یک مطالعه کاداوری

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بررسی همبستگی بین بار کاری ذهنی، سلامت عمومی و اختلالات اسکلتی عضلانی در جوشکاران شرکت تولید سازه های سنگین فلزی تهران در سال 1395

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بهینه سازی و کاهش آلایندگی فرآیند جداسازی نقره از پسماند لیچینگ مس سرچشمه

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بررسی سمیت حاد و تحت حاد نانوذرات تلوریوم بیوژنیک در موش سوری

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

نتایج بازسازی رباط صلیبی قدامی (ACL) با سمی تندینوسوس چهار رشته ای وآلوگرافت دو رشته ای تیبیالیس آنتریور

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

نتایج بازسازی رباط صلیبی قدامی (ACL) با سمی تندینوسوس چهار رشته ای وآلوگرافت دو رشته ای تیبیالیس آنتریور

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

طراحی و پیاده سازی وب سایت تعاملی در ارتباط با آسم کودکان و سنجش رضایت کاربران آن

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

به کارگیری GIS برای نمایش پراکندگی مرگ و میر مادران باردار در استان کرمان در سال 1394

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی عدالت آموزشی و رفتارهای مدنی تحصیلی از دیدگاه مدرسین و دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی رازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1393

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

ردیابی آنتی بادی (Ig G) علیه ویروس بیماری تب دنگ (Dengue Fever) در افراد مشکوک به آنفلوانزا در شهر کرمان در سال 1393

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی اختلال استرس پس از سانحه در پرسنل اورژانس بیمارستان های د ع پ کرمان در سال 92

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

تبیین فرایند مراقبت مادران از کودکان مبتلا به بیماری قلبی مادرزادی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی روایی و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید و کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به سرطان تیروئ

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

مقایسه دو روش ارزشیابی معمول و 360 درجه در ارزیبابی مهارت های بالینی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل د ع پ کرمان در سال 92-93

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی میزان سطح سرمی VEGF در بیماران COPD بر اساس شدت بیماری و درجه اختلالات شناختی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی شیوع کمبود آنتی 1 آلفا تریپسین در سرم بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریوی در شهر کرمان

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

علت شناسی خودکشی در ایران با روش Causal layered Analysis

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

تأثیر آموزش بر اساس مدل بزنف در ایجاد عملکرد خود آزمایی پستان در زنان 45-20 سال شهرستان سیرجان مجری طرح: مهری هاشمی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

مقایسه ایزوله های اشرشیا کلی جدا شده از عفونت ادراری و فلور طبیعی مدفوع از نظر فاکتورهای بیماری زایی و مقاومت به آنتی بیوتیک و بررسی ارتباط ک

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی میزان اضطراب اینترنت و ارتباط آن با تیپ شخصیتی در دانشجویان و دستیاران دانشکده دندانپزشکی کرمان(1393)

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی آگاهی نگرش و عملکرد پزشکان عمومی و متخصصین اطفال استان کرمان در مورد روشهای پیشگیری از پوسیدگی (فیشورسیلانت و فلورایدتراپی)

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

تعیین شیوع صدمات صورتی - دهانی مرتبط با ورزش و استفاده از محافظ دهانی در بین نوجوانان ورزشکار 11-18 سال شهر کرمان در سال 92-91

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

امکان سنجی جایگزینی جاذب های مختلف با هاپ کالیت برای نمونه برداری از بخارات جیوه

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی مقایسه ای انگیزه شغلی پرستاران شاغل در اورژانس 115 و اورژانس بیمارستان های آموزشی عمومی علوم پزشکی کرمان در سال 91

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

مقایسه عملکرد ریوی استراحتی و در پاسخ به فعالیت بدنی در شرایط آب و هوایی متفاوت کرمان و گرگان در دانش آموزان 12-10 ساله

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی اثرات آموزش بین حرفه ای بر دانشجویان داروسازی و پزشکی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

تبیین مفهوم قدرت و فرآیند کسب قدرت در حرفه پرستاری

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی ارتباط تصویر بدنی با راهبردهای تطابقی در زنان مبتلا به سرطان پستان تحت جراحی مراجعه کننده به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدو

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

مدلسازی و نمایش مکانی اهدا خون با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهر کرمان در سال 90

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

تعیین الگوی حساسیت ضد قارچی جدایه های کاندیدا آلبیکنس به داروهای ضد قارچی در مقایسه با مریم گلی لاله زاری

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی مقایسه ای تاثیر مسواک Super brush, classic بر شاخص پلاک و خونریزی لثه

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

تهیه و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و سمیت سلولی نانوذرات بیسموت بیوژنیک

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

تبیین تجارب زنده پرستاران از مراقبت در محیط تکنولوژیکی بخش مراقبت های ویژه

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

تعیین ارتباط بین اندازه لوزه کامی و میزان تغییرات تست های عملکرد ریوی قبل و بعد عمل جراحی تونسیلکتومی کودکان

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی اثر پیش گویی کننده حجم متوسط پلاکتی در پیامد بیماری مزمن انسدادی ریه تشدید یافته در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان افض

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی رابطه بین نارضایتی زناشویی زوجین و آگاهی و عملکرد مردان در خصوص سندرم قبل از قاعدگی در زنان شهر کرمان در سال 1394

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی رابطه پارامترهای پاراکلینیک در مسمومیت با پاراکوات با پیامد بیماران

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی کارایی نانولوله های کربنی تک جداره در حذف پنی سیلین جی )بنزیل پنی سیلین سدیم) از محیط های آبی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی سطح پلاسمایی متالوپروتیناز 9 در افراد معتاد به تریاک استنشاقی و افراد سالم در شهر کرمان

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی میزان سموم رایج مورد استفاده در کشاورزی در بافت چربی گردن بیماران مبتلا به سرطان های SCC سر و گردن

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

فراظرفیت (surge capacity) بیمارستان ها در حوادث و بلایا

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

ارزیابی نیازهای اطلاعاتی و آمادگی مادران باردار دارای تحصیلات دانشگاهی جهت استفاده از اینترنت برای دسترسی به اطلاعات بهداشتی مربوط به ‌با

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

طراحی، پیاده سازی و ارزیابی سامانه ارائه نتایج آزمایشگاهی در بیمارستان چمران فردوس در سال 1394

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی نیازهای مشاوره ای دوران قبل و حین بارداری زنان مراجعه کننده به مراکز گذری کاهش آسیب استان کرمان 93-94

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی اثر عصاره متانولی میوه رازیانه برگ مورد ریشه شیرین بیان و دانه سیاهدانه بر فیبروز ریوی ناشی از بلئومایسین در موش صحرایی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی ارتباط بین خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت با سازگاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی اول د ع پ کرمان در سال 1393

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

مقایسه رادیوگرافی ایستاده هر دو اندام با یک اندام جهت تعیین زوایای الاینمنت اندام تحتانی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی اثرات محدودیت جریان خون اندام تحتانی به همراه ورزش استقامتی بر تغییرات الکتروکاردیوگرام، هایپرتروفی و بیان گیرنده های آنژیوتانسین II

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی ارتباط سبک زندگی با عملکرد خانواده بیماران مصرف کننده ترکیبات آمفتامین مراجعه کننده به بخش روانپزشکی وکلینیک های درمان سوء مصرف مواد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

عوامل مرتبط با ارتقاء رفتارهای خودمراقبتی سالمندان دیابتی شهر کرمان بر اساس تئوری شناختی اجتماعی-1394

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی میزان حذف ارسنیک از فاضلاب صنعتی به روش سلول نمک زدایی میکروبی مطابق

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی رابطه مشارکت اجتماعی با رضایتمندی از زندگی و سلامت معنوی در سالمندان شهر کرمان-1394 مجری طرح: دکتر وحید رضا برهانی نژاد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

ظرفیت سنجی مقدار استحصال گاز متان از محل دفن زباله شهر کرمان با استفاده از برنامه LANDGEM

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

برآورد تمایل به پرداخت برای غربالگری سرطان پستان و عوامل مؤثر بر آن در زنان ساکن شهرستان کرمان:

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی اثر داروی سنتی کرفس و زنیان بر علائم بالینی بیماران مبتلا به سوءهاضمه عملکردی

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1