بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی کرمان

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ -

عرض توزیع سلول قرمز در پیش بینی مرگ و میر در بیماران با ترومای متعدد ارزش نداشت.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ -

از عوامل احتمال افزایش بروز سرطان پستان در طی سال های اخیر می‌تواند ارتقاء کیفیت ثبت و یا تاثیر برخی عوامل فیزیولوژیک باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ -

دردهای دندانی می‌توانند علل روحی- روانی داشته باشند.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ -

مشاوره گروهی آدلری می‌تواند سبب افزایش قاطعیت دانشجویان مامایی در محیط کار بالینی بشود.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ -

متفورمین اثرات محافظتی بر استرس اکسیداتیو و مرگ سلولی ناشی از پراکسید هیدروژن در سلول های HUVECs داشت.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ -

تروپی سترون، از سلول های PC12 در برابر آپوپتوز ناشی از غلظت بالای گلوکز بالا می‌تواند محافظت کند.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ -

ظهور مقاومت به آنتی بیوتیک های کارباپنم توسط ژن NDM و نقص در پورین های غشای خارجی در کرمان مشاهده شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ -

ماده استنشاقی میرتنول از گیاه مورد در درمان آسم تجربی موثر بود.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ -

بین مصرف دارو اپیوم و مشتقات آن با بروز سرطان پروستات ارتباط وجود داشت.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ -

الگوریتم ابزاری مناسب وقدرتمند جهت پیش‌بینی و مدلسازی افت‌شنوایی می‌باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ -

ظهورعفونت در چشم توسط استافیلوکوک های مقاوم به متی سیلین یا MRSA می باشد

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ -

ارتقای تبعیت از درمان و پیگیری مراقبت در برنامه ریزی و سیاستگذاری و برای بهبود نظام ارائه خدمات سلامت ضروری است

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ -

بین مصرف دارو اپیوم و مشتقات آن با بروز سرطان مری ارتباط وجود دارد

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ -

سطح آپلین سرم در بیماران همودیالیزی مبتلا به پرفشاری شریان ریوی تغییر می کند

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ -

تغییر در خصوصیات الکتروفیزیولوژی سلولهای CA1 در سیروز

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ -

خالص سازی آنزیم لیپاز مقاوم به حرارت از باکتری باسیلوس آتروفوس انجام شد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ -

تولید آنزیم لیپاز مقاوم به حرارت باکتری باسیلوس آتروفوس به روش موتاسیون و طراحی آزمایش سه برابر افزایش پیدا کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ -

درد دندان می تواند بر روی خواب و غذاخوردن بیماران موثر باشد

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ -

جهش در ژن Toll like receptor 2 (TLR2) با میزان بروز بیماری مولتیپل اسکلروزیز ارتباطی ندارد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ -

نقش خودکارامدی در رفتار ورزشی کارکنان زن را نشان می دهد

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ -

اندوتلین-1 با خطر بروز بیماری فشارخون و ایجاد گرفتگی در عروق کرونر ارتباط ‌مستقیم دارد

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ -

پلی مورفیسم ژن NAD(P)H Quinone Dehydrogenase 1 (NQO1) با بروز بیماری مولتیپل اسکلروزیز ارتباطی ندارد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ -

دانشجویان دیدگاه مثبتی نسبت به ارزشیابی دارند. هرچند که تنها یک سوم اساتید دیدگاه مثبتی در این زمینه داشتند

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ -

شاخص های مرتبط با بیماری سل در شهرستان کرمان در حد تقریبا مطلوب است ، هوشیاری مداوم جهت حفظ این شرایط لازم است.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

حذف آلاینده 2و4 دی کلرو فنول توسط فرآیند پیشرفته اکسایش الکتروشیمیایی الکتروفنتون با استفاده از الکترود های آهن

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

ساخت سنسور پتانسیومتریک جهت اندازه گیری کمی آلاینده زیست محیطی نیکل(II) با استفاده از لیگاند ماکروسیکل 2,2´-Ditho(bis)benzothiazole

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

ساخت حسگر الکتروشیمیایی با استفاده از غشاء پلیمری انتخابگر برای اندازه گیری کمّی آلاینده زیست محیطی آهن (III) در محیط های آبی

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

ساخت الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوذرات و مایع یونی برای اندازه گیری کمی داروی سالیسیلیک اسید در نمونه های دارویی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ -

نقش خودکارآمدی در رفتار ورزشی دانشجویان را نشان داد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ -

استانداردسازی داروی سنتی زرشک صغیر و بررسی فعالیت آنتی اکسیدان آن

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ -

حذف سیانید از فاضلاب سنتتیک بوسیله فرایند ترکیبی انعقاد و اکسیداسیون پیشرفته

img_yw_news
شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ -

حذف آلاینده ها از پساب خروجی از این صنایع امری ضروری است.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

شیوع عفونت های منتقله از طریق خون بسیار کم است که این امر می‌تواند به دلیل غربالگری مناسب قبل از اهدا باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ -

بین مصرف داروی اپیوم و مشتقات آن با بروز سرطان پانکراس ارتباط وجود داشت.

img_yw_news
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ -

ساخت سنسور الکتروشیمیایی نانوساختار برای اندازه گیری کمی داروی کوئرستین در نمونه های دارویی و بیولوژیکی

img_yw_news
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ -

کارایی حذف فنل از فاضلاب صنایع فولاد بوسیله فرایند ترکیبی الکتروکوگولاسیون با فتوفنتون

img_yw_news
چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷ -

انجام هر گونه مداخله درسیستم های اطلاعات ثبت باید با برنامه ریزی وبررسی همه جانبه صورت پذیرد.

img_yw_news
چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷ -

برگزاری دوره های بازآموزی "تکنیک سیتولوژی اکسفولیاتیو و کاربرد ان برای دانشجویان دندانپزشکی" می تواند سطح آگاهی و نگرش آنها را افزایش دهد.

img_yw_news
دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷ -

این مطالعه نشان داد که انجام درمان های دندانپزشکی سبب بهبود کیفیت زندگی بیماران و کاهش نمره پرسشنامه شده است. هر چند که این بهبود کیفیت معنی

img_yw_news
دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷ -

: استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت چربی انسانی برای تمایز به سلول های عضلانی قلب در محیط کشت دو بعدی و داربست فیبرینی تحت القاء والپرو

img_yw_news
دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷ -

قدرت چنگش دست بعنوان یک ابزار معتبر در معاینات بالینی برای ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیوی که تحت دیالیز هستند، بک

img_yw_news
دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷ -

اضافه کردن داروی دلوکستین، باعث افزایش کارایی سایر داروهای ضد درد در بیماران دچار سوختگی شد.

img_yw_news
یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷ -

بین مصرف اپیوم و مشتقات آن با بروز سرطان ریه ارتباط وجود داشت.

img_yw_news
یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷ -

مقایسه راندمان حذف کلرواستیک اسیدها از محلول سنتتیک و محلول شبه واقعی عدم تداخل عوامل مداخله گر را در حذف کلرواستیک اسیدها نشان داد

img_yw_news
یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷ -

ضریب همبستگی درونی نمرات دانشجویان در بعضی رشته ها عدد پایینی بدست امده و به نظر می رسد اصلاح و بهبود در روشهای تدریس و ارزشیابی ضروری است.

img_yw_news
یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷ -

شناخت، آگاهی و مهارت تشخیص دندانپزشکان از بیماری‌های دهان، ارجاع به موقع و رابطه تنگاتنگ دندانپزشکان با بخش بیماری‌های دهان

img_yw_news
شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ -

استفاده از کاندوم و جلوگیری از بیماریهای خطرناکی مانند ایدز و هپاتیت می‌تواند نقش مهمی در زنان آسیب‌پذیر داشته باشد.

img_yw_news
شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ -

این مطالعه نشان داد که دندانپزشکان به طور کلی در بحث در مورد خطرهای بیماری دهانی و سیستمیک در بیماران مبتلا به بیماری پریودنتال همراه با بیم

img_yw_news
چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ -

آشنایی دانشجویان و دندانپزشکان با قوانین قضایی و همچنین در صورت امکان مشاهده موارد کودک آزاری می باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ -

گرسنگی متناوب (یک روز در میان) بر کاهش فشار خون در موش های صحرایی پیر نقش داشت.

img_yw_news
سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷ -

خشکی دهان مهمترین تظاهر دهانی بیماری دیابت در بیماران دیابتی بود.

img_yw_news
شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷ -

ترکیبات دارویی دکونکس و بنزآلکانیوم ‌کلرید برخلاف نانوذره مس ‌مورد استفاده در این تحقیق دارای خاصیت ضد میکروبی مناسبی می باشند

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ -

مداخلات آموزشی می‌تواند بر روی نگرش، هنجارهای انتزاعی و قصد رفتاری افراد تاثیرگذار باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ -

محدودیت جریان خون همراه با ورزش استقامتی خفیف می‌تواند بر شاخص های قلبی و عروقی افراد پیر نقش مثبت داشته باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ -

مسیر غیرژنومیک استروژن بر روی اختلالات قلبی عروقی ناشی از دیابت اثرات مفید و ضدالتهابی داشت.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

تجزیه فتوکاتالیستی آسپرین از محلول های آبی با استفاده از نانو ذره اکسید روی (ZnO) تحت تابش اشعه ماوراء بنفش(UV)

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

اکثریت زندانیان زن دارای سازگاری خیلی پایین بودند و با افزایش سازگاری بهداشتی و عاطفی زندانیان زن معتاد، عزت نفس آنها هم افزایش پیدا کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

خطر بروز بیماری فشارخون و ایجاد گرفتگی در عروق کرونر با سطح پلاسمایی اندوتلین-22 و پلیمورفیسم برخی ژن ها، ارتباط ‌مستقیم داشت.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

عملکرد داروسازان در مشاوره دادن به بیماران و دادن اطلاعات صحیح و مناسب راجع به مولتی ویتامین ها باید بهبود یابد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

مایعات یونی می‌توانند بخارات مضر تولوئن از هوای محیط کار جذب و حذف کنند.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

سبک‌های رهبری مدیران در بیمارستان‌های آینده باید متناسب با تغییرات، انتخاب شود.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

میزان پلاسمایی miR-210 و miR-517c با بیماری پره کلامپسیا ارتباط داشت.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

روش آرام سازی بنسون می تواند بر کاهش اضطراب و شدت درد ناشی از تعوبض پانسمان موثر باشد.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

منطقه سرآسیاب به عنوان یک کانون قدیمی و الله آباد یک کانون جدید در حال شکل گیری از لیشمانیوز پوستی (سالک) در شهر کرمان می‌باشد.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

بیشترین سمیت سلولی بر رده های سلولی A549 و MCF7 دیده شد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷ -

تجویز بربرین می‌تواند منجر به بهبود اختلالات حرکتی و شناختی از جمله یادگیری در موشهای صحرایی که در دوران نوزادی MK-801 دریافت کرده اند شود.

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ -

:ﻣﯿﺰان ﮐﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﭙﺮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ ﺗﺰریﻘﯽ و ﻫﺰیﻨﻪ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دیﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد. ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از راﻫ

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ -

تبعیت رژیم درمانی افرادی که با HIV زندگی می کنند: انالیز محتوی کیفی بر اساس مدل اطلاعات انگیزه مهارتهای رفتاری

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ -

سموم ارگانوکلره در القای استرس اکسیداتیو، تغییر متیلاسیون ژن های سرکوب کننده ی تومور و پروتئین های هیستونی و در نتیجه بروز سرطان پستان نقش د

img_yw_news
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ -

راهبردهای تنظیم هیجان، تاب آوری و مهارت های حل مسئله در مردان معتاد با همتایان عادی شهر سیرجان انجام شد

img_yw_news
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ -

اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون بر سلامت روان و کاهش گرایش به اعتیاد معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر تهران می باشد

img_yw_news
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ -

مدلسازی تغییرات افت شنوایی توسط الگوریتم های داده کاوی، وزن و تاثیر بالای فرکانس 4KHz را در تغییرات افت شنوایی پیش بینی کرد و با توجه به صحت با

img_yw_news
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ -

اثر مهاری داروی دوستاکسل به عنوان یک داروی رایج شیمی درمانی سرطان سینه و کامفرول به عنوان یک ترکیب مشتق از گیاهان بر روی جمعیت سلول های بنیاد

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ -

شیوع مصرف مواد مخدر قبل از برقراری رابطه جنسی برآورد گردید و تاثیر عوامل مؤثر برشدت استفاده ازمواد مخدر قبل یا حین برقراری رابطه جنسی در زنا

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ -

تاثیر متغیرهای مختلف روی اولین رابطه جنسی خارج از ازدواج در جوانان 19-29 ساله کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ -

نتایج نشان داد که تولید الکتریسیته زیستی و تصفیه فاضلاب صنعت کنسروسازی به وسیله تکنولوژی سلول سوخت میکروبی بدون واسطه و کاتالیست، به عنوان

img_yw_news
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷ -

مراقبت ایمن پرستاران با تفکر سیستمی آنان مرتبط می‌باشد

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ -

کار تیمی در مراقبت از بیماران مبتلا به نارسایی قلبی تحت تأثیر فاکتورهای متفاوتی از جمله سن، جنس و میزان سابقه کار مراقبین بهداشتی است

img_yw_news
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ -

به طور اختصاصی بر روی سلول های سرطانی Semenovia suffruticosa عصاره متانولی گیاه دارای اثر سیتوتوکسیتی می باشد

img_yw_news
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ -

استفاده از روش انحراف فکر به وسیله باد کردن بادکنک حین خون گیری وریدی می تواند باعث کاهش درد در کودکان ‌شود

img_yw_news
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ -

کلونینگ و ترانسفورم ژن BCHE در پلاسمید pCMV3-BCHE-His با موفقیت انجام شده است.

img_yw_news
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ -

لزوم اجرای برنامه کنترل لارو ناقلین مالاریا در مانداب رودخانه‌ها و مانداب‌های ناشی از بارندگی در استان خوزستان

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ -

استفاده از تزریق سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت چربی می تواند سبب افزایش سرعت ترمیم و بازسازی استخوان ساعد و بهبود عملکرد آن می شود

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ -

ادغام افقی در برنامه علوم پایه مقطع دکتری حرفه ای دندانپزشکی ضروری بنظر می رسد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ -

شیوع مصرف ماده مخدر پان پراک در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان پایین و اکثریت افراد سابقه مصرف هیچگونه ماده ای ندارند

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ -

تعهد سازمانی می تواند با کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه ارتباط داشته باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ -

سطح سرمی کادمیوم در افراد مبتلا به کانسر مثانه بالاتر از افراد گروه کنترل هستند

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ -

تمرین هوازی کم شدت همراه با BFR می تواند اثر مثبتی بر ساختار پیوندگاه عصب و عضله ، بگذارد و منجر به کاهش اثرات ناشی از سالمندی شود

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ -

توسعه صلاحیت های حرفه ای و تعهد سازمانی برای با صلاحیت تر و متعهدتر شدن پرستاران حیاتی هست

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ -

عفونت مزمن T. gondii سلول های ایمنی باعث ایجاد التهاب عصبی از طریق سیتوکین می شود

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ -

برگزاری آموزش مداوم در زمینه مدیریت درد برای کلیه پرستاران شاغل امری ضروری میباشد.

img_yw_news
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ -

در صورت افزایش استرس شغلی سطح تصمیم گیری بالینی کاهش می یابد

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ -

میزان پوسیدگی دندان دانش اموزان دارای اختلال بینایی بیش از میانگین شاخص پوسیدگی دندان در این گروه سنی می‌باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ -

بین رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان و سلامت عمومی در پرستاران ارتباط وجود دارد

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ -

آلاینده های صنعتی هوا باعث بیماریهای تنفسی می شود

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ -

کاهش ساعت کاری پرستاران وشرکت درکلاسهای آموزشی باعث افزایش رضایت بیماران و رضایت شغلی پرستاران میشود

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ -

شناسایی خطاهای ارسال اطلاعات از سیستم های اطلاعات بیمارستانی به پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ -

درشیرهای پاستوریزه حرارت دیده نسبت به شیرهای خام مقادیر کمتری هورمون 17B وجود دارد

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ -

عصاره گیاه کاکتوس خصوصاً عصاره الکلی آن، دارویی مؤثر برای پیشگیری از سنگ کلیه از نوع کلسیم اگزالات می باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ -

دانشجویان دانشگاه باید از عواقب مصرف سیگار و قلیان به عنوان عوامل خطرساز حاملیت مننگوکوکی آگاهی یابند.

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1