بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی گلستان

img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ -

آنتی بیوتیک ونکومایسین می تواند به عنوان داروی انتخابی برای کنترل عفونت های حاصل از استافیلوکوک های کوآگولاز منفی استفاده شود.

img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ -

غذای مصرفی بیماران مبتلا به دیابت از کفایت تغذیه ای مطلوب بر خوردار نیست.

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ -

ترکیب داروی متفورمین و آتورواستاتین در پیشگیری از ایجاد تشنج القا شده به وسیله پنتیلن تترازول تاثیر ندارد.

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ -

تاثیر تورین بر میزان formation ROS و آپوپتوز ناشی از پیرازینامید در کبد و مغز موش صحرایی

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ -

عوامل مرتبط با شروع مصرف قلیان در زنان

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ -

تاثیر بیان RNA غیررمزگذار بلند (Long non- coding RNA)ARA درنمونه های بافت توموری سرطان پستان در مقایسه با بافت سالم حاشیه تومور

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ -

آنتی بیوتیک های آمپی سیلین و سیپروفلوکساسین و بیوسورفاکتانت رامنولیپید بر خواص سطحی اشریشیا کولای های ادراری و مدفوعی تاثیر دارد.

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ -

بین میزان بیان miR204 وmiR 107 در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 و سندروم متابولیک ارتباط وجود دارد.

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ -

واریانت های ژنPON1 در کدون 55 با بیماری عروق کرونر و همچنین بیان کم آنزیم PON1 مرتبط می باشند.

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ -

عصاره سنبل بیابانی از آسیب سلولی و آپوپتوز ناشی از بتا آمیلوئید در مدل القایی آلزایمر جلوگیری می کند.

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ -

تورین اثر حفاظتی و درمانی بر نقص حافظه اجتنابی مهاری و تراکم پلاکهای آمیلوئیدی ناشی از اسکوپولامین دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

نانوذرات کیتوسان جاذب مناسبی برای حذف ارسنیک از محلول های آبی می باشند.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

روش انعقاد الکتریکی در تصفیه شیرابه شکل گرفته در محل دفن زباله موثر می باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

داروی فیلگراستیم بر روی میزان بیان ژن استیل کولین استراز و استیل کولین ترانسفر از در ناحیه هیپوکامپ تاثیر ندارد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

داروی فیلگراستیم در بهبود اختلال حافظه ایجاد شده توسط اسکوپولامین تاثیر ندارد

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

داروی فیلگراستیم در بهبود اختلال حافظه ایجاد شده توسط اسکوپولامین اثر ندارد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

مصرف مواد آرایشی و بهداشتی در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی با عزت نفس ارتباط ندارد.

img_yw_news
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ -

تاثیر همسانه سازی، بیان آزمایشگاهی پروتئین نو ترکیب فاکتور محرک کلونی گرانولوسیت - منوسیت انسانی (rh GMCSF) در اشریشیاکلی

img_yw_news
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ -

خاموش سازی بیان ژن cIAP2 باعث کاهش تکثیر و پروتئوم رده سلولی MDA-MB-231 در بیماران مبتلا به سرطان پستان می شود

img_yw_news
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ -

ژن hPTTG در تومور زایی و تکثیر سلولی اهمیت دارد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶ -

تاثیر آموزش مهارت حل مسئله براضطراب زنان کاندید درمان تلقیح داخل رحمی

img_yw_news
چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶ -

تعیین فراوانی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت بتالاکتامازی AmpC در سویه های اشریشیا کلی جدا شده از عفونت ادراری در شهر گرگان

img_yw_news
سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی میزان شیوع مصرف همزمان مواد آمفتامینی و داروهای مورد استفاده در درمان نگهدارنده در بین مراجعین مراکز درمان سوءمصرف مواد با داروهای آگ

img_yw_news
سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی پلی مورفیسم در گیرنده های TLR2 در مبتلایان به سل ریوی در استان گلستان

img_yw_news
سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی میزان پوسیدگی دندان اول آسیای دائمی در کودکان 12 ساله شهرستان گرگان

صفحه 1 از 2    
قبلی
1