بایگانی بخش دانشکده علوم پزشکی اسفراین

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ -

نیدل استیک شدن در کارکنان فوریتهای پزشکی استان خراسان شمالی در سال 92 شایع بوده است.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ -

آموزش بالینی به روش انفرادی تجویز شده در مقایسه با روش سخنرانی بر میزان یادگیری و رضایتمندی دانشجویان پرستاری موثرتر است

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ -

ویتامین C بصورت واضح باعث افزایش غلظت آلبومین و پروتئین توتال در کبد موش سوری می گردد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهشهای سلامت دانشکده علوم پزشکی اسفراین راه اندازی گردید