بایگانی بخش دانشکده علوم پزشکی اسفراین

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ -

ویتامین C بصورت واضح باعث افزایش غلظت آلبومین و پروتئین توتال در کبد موش سوری می گردد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهشهای سلامت دانشکده علوم پزشکی اسفراین راه اندازی گردید