بایگانی بخش دانشکده علوم پزشکی خمین

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ -

تاثیر افشره ی بابونه و زنیان برکاهش علائم بالینی سندروم ترک اعتیاد معتادین

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ -

روش تدریس یادگیری مبتنی بر حل مسئله نسبت به روش نقشه مفهومی در یادگیری دانشجویان تاثیر بیشتری دارد

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ -

تاثیر برگ توت سیاه بر هموگلوبین گلیکوزیله بیماران دیابتی

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ -

تاثیر آوای قرآن کریم بر اضطراب ناشی از آزمون آسکی،در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خمین