بایگانی بخش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

img_yw_news
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ -

حمایت اجتماعی ادراک شده می تواند تغییرات امید به زندگی را در افراد همودیالیزی تبیین و پیش بینی کنند.

img_yw_news
دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ -

هوش معنوی و تاب آوری بالای پرستاران در افزایش خودکارآمدی عملکرد بالینی آنان تاثیر دارد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ -

افزایش حساسیت اخلاقی پرستاران در ارتقاء رضایت بیماران از کیفیت مراقبتهای پرستاری موثر بود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ -

پراکندگی جهش ها در افراد مبتلا به تالاسمی شهرستان شوشتر با سایر نقاط متفاوت است.