بایگانی بخش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ -

افزایش حساسیت اخلاقی پرستاران در ارتقاء رضایت بیماران از کیفیت مراقبتهای پرستاری موثر بود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ -

پراکندگی جهش ها در افراد مبتلا به تالاسمی شهرستان شوشتر با سایر نقاط متفاوت است.