بایگانی بخش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ -

پراکندگی جهش ها در افراد مبتلا به تالاسمی شهرستان شوشتر با سایر نقاط متفاوت است.