بایگانی بخش دانشکده علوم پزشکی مراغه

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ -

شیوع جهانی سندروم متابولیک در افراد مبتلا به سندروم پلی کیستیک تخمدان:مطالعه مرور سیستماتیک و متاانالیز

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ -

بررسی پلی مورفیسم ژن Foxp3 در بیماران ایرانی مبتلا به آرتریت روماتوئید

img_yw_news
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ -

بررسی اثرات رزوراترول و گلوکوکورتیکوئید ها، بر میزان بیان MiRNAs آپوپتوتیک، BAX/BCL2 و القاء آپوپتوز در رده سلولی لوکمی لنفوبلاستیک حاد مقاوم به ش

img_yw_news
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ -

سندروم متابولیک و اجزای ان در زنان قبل و بعد از یائسگی

img_yw_news
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ -

ارتباط بین سندروم متابولیک و اجزای آن با لوپوس اریتماتوز سیستماتیک: مطالعه مرور نظام مند و متاآنالیز جامع از مطالعات مشاهده ای

img_yw_news
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ -

سندروم متابولیک و اجزای آن در زنان مبتلا به سندروم پلی کلیستیک تخمدان

img_yw_news
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ -

سندروم متابولیک و اجزای آن در زنان مبتلا به سندروم پلی کلیستیک تخمدان

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

بررسی میزان رعایت اصول کنترل عفونت در اتاق عمل توسط کادر اسکراب شده در سال 1394

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

حساس سازی سلول های سرطانی کبد HepG2 با استفاده از خاموش سازی ژن p53R2 به وسیله siRNA اختصاصی در مقابل داروی دوکسوروبیسین Suppression of p53R2 gene expression with specific

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

مطالعه میزان تولید اسیدگلوکورونیک، اسید سیتریک و خواص آنتی باکتریال نوشیدنی کامبوچا در طی تولید و نگهداری

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

تهیه ی آنتی بادی تک زنجیره ای ضد EGFR متصل به اگزو توکسین PE-40 وارزیابی اثر آن روی سلولهای سرطانی بیان کننده ی EGFR

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

ارزیابی پاسخ های ایمنی بر علیه دومین اتصال به گیرنده اگزوتوکسین A نوترکیب سودوموناس آنروژینوزا در موشC/BALB

img_yw_news
شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ -

بررسی ارتباط احساس تنهایی با سلامت عمومی در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی مراغه در سال 1395