بایگانی بخش انستیتو پاستور ایران

img_yw_news
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸ -

بیان ژن های مرتبط با سیستم ایمنی در سلول های PBMC در بیماران مبتلا به HIV تحت درمان با عدم هماهنگی تعداد سلول های CD4T

img_yw_news
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸ -

احتمال بروز بیماری های نوپدید Alkhurma Hemorrhagic Fever و Sever Fever with Thrombocytopenia Syndrome در ایران وجود دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸ -

شناسایی و سنجش هم زمان آفلاتوکسین های B1 و M1 با استفاده از نقاط کوانتومی هسته/پوسته سلنید کادمیوم/سولفید روی

img_yw_news
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸ -

کلونینگ و بیان ژنorf ویروس هپاتیت E (HEV( با استفاده از سیستم بیانی باکولوویروس

img_yw_news
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸ -

شیوع سرمی ، اپیدمیولوژی مولکولی و تیپهای توکسوپلاسما گوندی در افراد آلوده به ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) مراجعه کننده به مرکز تحقیقات ایدز ا

img_yw_news
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ -

بررسی فراوانی ، بیان و عملکرد تایپ دو سیستم های توکسین –آنتی توکسین در ایزوله های بالینی اسینتوباکتر بومانی مقاوم به کارباپنم

img_yw_news
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ -

بازسازی غضروف هیالین در مدل خرگوشی به کمک سلول های بنیادی تمایز یافته در سامانه ریزسیال با بستر اصلاح شده

img_yw_news
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ -

تاثیر نیروهای همودینامیک بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های اندوتلیال در بیورکتور شبیه ساز موج فشار خون

img_yw_news
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ -

تشابه گونه های بورلیای عامل تب بازگرد ایران و افریقا

img_yw_news
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ -

محافظت بخشی فیوژن پروتئین LmSTI1-PP42 درمقابل لیشمانیوز جلدی در موش Balb/c

img_yw_news
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ -

شناسایی، کلونینگ و بیان ژن فسفولیپاز A2 ونوم عقرب خطرناک خوزستان همیسکورپیوس لپتوروس در سیستم بیانی باکتریایی

img_yw_news
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ -

ساخت و ارزیابی واحد سلول مخمری نوترکیب بیان کننده پروتئین E7 ویروس پاپیلوما- 16 به عنوان یک کاندید واکسن درمانی (برای سرطانهای ناشی از این عفون

img_yw_news
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ -

تهیه آنتی بادی انسانی علیه زهر مار کبری ایرانی

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

 الگوی مقایسه ای پروفایل  بیان ژنی در بیوپسی کبدی افراد الوده به ویروسهایHIV/HGV/HCV با افراد دارای HCV/HIV و ارتباط ان با پیشرفت بیماری های کبدی

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

بیان چسب زیستی Mussel Foot Protein-3-fast در سیستم بیانی اشریشیاکلای

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

مقایسه دو روش ترانسفکشن مکانیکی و شیمیایی ژن Nef ویروس HIV-1 در سلولهای بنیادی مزانشیمی و ارزیابی ایمنی زایی سلول های ترانسفکت شده در مدل موشی BAL

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

 طراحی پپتیدهای مهار کننده ی سلولهای سرطانی کولون با استفاده از شبیه سازی پایانه ی N   پروتئین DKK3. 

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

تدوین دستور العمل های عملیاتی استاندارد کار با حیوانات آزمایشگاهی معمول در تحقیقات

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

بررسی مقایسه ایی الگوی پروتئوم بیماران گوشه دارای جهش N370S یا L444P در ژن آنزیم بتا- گلوکو سربروزیداز با روش الکتروفورز دوبعدی

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

تنوع ژنتیکی اووسیست انگل توکسوپلاسما

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

نقش احتمالی ژن A2 در بیماریزایی انگل لیشمانیا تروپیکا

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

الگوی میکروبی روده بزرگ  و میزان اسیدهای چرب زنجیره کوتاه در نمونه های مدفوع بیماران مبتلا به پوکی استخوان و افراد سالم

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

انتخاب موتانتهای پروتئین E۷ ویروس پاپیلومای انسانی با روش ایمونوانفورماتیک و ایمن سازی مدل موشی به کمک ادجوانتهای انسان سازگار

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

بررسی فعالیت آنتی باکتریال و توکسیک پپتید طراحی شده مشتق از ملیتین زهر زنبور در مدل موشی سپتی سمی استافیلوکوکوکی

img_yw_news
چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷ -

مطالعه انتی میکربیال پپتیدها به عنوان نسل جدید داروهای ضد باکتریایی

img_yw_news
چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷ -

Beclin1 سبب افزایش بقای موش مبتلا به  هاری می گردد.

img_yw_news
چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷ -

مقایسه خصوصیات ایمونوژنیک و محافظت کنندهvaccine Cocktail حاوی پروتئین های نوترکیب L7/L12, TOmp31,SOmp2b با OMV بروسلا

img_yw_news
چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷ -

آلودگی لیشمانیایی در ناقلین و مخازن حیوانی در خراسان شمالی

img_yw_news
چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷ -

بررسی واریانتهای مقاوم به رژیمهای درمانی ترکیبی داروهای با اثر مستقیم بر روی ویروس(DAA) در بیماران درمان نشده دارای عفونت همزمان  HCV/HIV و  HCV به

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ -

با استفاده از دستکاری اتوفاژی می توان استراتژی مناسبی برای درمان و مهار ویروس ها پیدا کرد.

img_yw_news
چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷ -

مهار بیان TGF-B و اینترلوکین 10 در سلول های ماکروفاژی الوده به لیشمانیا ماژور توسط نانو کمپلکس SiRNA اختصاصی با هدف بررسی امکان ایمونوتراپی لیشما

img_yw_news
چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷ -

تنوع ژنتیکی هماگلوتینین و نورامینداز ویروس های انفلوانزای H1N1

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ -

بررسی پروفایل سایتوکینی سلولی القا شده درپاسخ به سویه های مقاوم به ریفامپین مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

از روش توپوگرافی می‌توان برای تمایز سلول‌های بنیادی گرفته شده از چربی انسان به سلو‌ل‌های استئوبلاستی استفاده کرد.

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

استفاده از نانوذرات ابریشم می‌تواند راهکار مناسبی برای درمان بیماری های عفونی مانند عفونت استخوانی باشد.

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

نانوذرات کیتوزان کونژوگه (مانوزیله) می‌توانند کاندیدای مناسبی برای جایگزینی سیستم های معمول واکسن رسانی باشند.

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

آلودگی به بروسلوز و تب کیو در قصابان و سلاخان کشتارگاه های استان لرستان

img_yw_news
شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ -

شناسایی پروتیین های ایمنوژنیک بزاق پشه خاکی فلبتوموس سرژانتی و ارزیابی نقش حفاظتی آن بر علیه عفونت لیشمانیا تروپیکا در مدل موشی BALB/c

img_yw_news
شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

تعیین سریع و همزمان جهش های رایج ژن PAH در بیماران ایرانی با استفاده از روش مینی سکونسینگ

img_yw_news
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

تعیین پروفایل بیماری زای سندرم Long QTدرمیان خانواده ای ایرانی

img_yw_news
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

تولید آنتی بادی منوکلونال علیه عقرب همیسکورپیوس لپتوروس

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

شیوع اروفارنژیال کاندیدیازیس (OPC) در مبتلایان به سرطان سر و گردن ۲۸ % بوده و بیشترین عامل کاندیدا آلبیکنس میباشد. بیشترین مقاومت به کتوکونازو

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ -

روش الایزا یکی از کاربردیترین روش ها برای شناسایی تیپ A،Bو C.botulinumC در نمونه های سرم، مدفوع و غذا

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ -

تولید سویه موتانت هلیکوباکتر پیلوری که فاقد ژن و پروتئین فعال کننده نوتروفیل ها میباشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ -

تیمار سلولهای بنیادی با برخی داروها موجب افزایش اثرات ضد التهابی در سکرتوم (ترشحات) این سلولها می گردد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ -

شناسایی گونه های مختلف مایکوباکتریومهای غیر سلی با روش MLSA

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ -

طراحی و ساخت فیوژن پروتئین E-D هموفیلوس آنفولانزا بدون کپسول به عنوان کاندیدای واکسن در مدل حیوانی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ -

شناسایی و تعیین ژنوتیپ نوروویروس انسانی در گردش در کودکان کمتر از ۵ سال با گاستروانتریت حاد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ -

تهیه آنتی بادی مونوکلونال به روش هیبریدوما برای تشخیص گونه لیشمانیا اینفنتوم در ایران به منظور تهیه کیت تشخیصی

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ -

الگوی Genomic type cluster (GTC) آدنوویروس در گردش در ایران

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ -

ساخت کاندید واکسن تجربی جهت بیماری عفونی مجاری ادراری

img_yw_news
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ -

ساخت سلول پایدار تخمدان همستر چینی (CHO-K۱) بیان کننده پایدار ژنهای nef و vpr ویروس HIV-۱ ساختار siRNA اختصاصی مهار کننده بیان هر یک از این ژنها در سلو

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ -

استفاده از ویروس بیماری نیوکاسل هدفمند با کمک آنتی بادی با ویژگی دوگانه برای درمان سرطان پستان

img_yw_news
سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ -

طراحی و آزمون واکسنی جدید به منظور پیشگیری سرطان دهانه رحم

img_yw_news
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ -

ارزیابی ترکیب ادجوانتی Poly I:C vaccine grade/Alum در افزایش پاسخ سیستم ایمنی سلولی و هومورال به آنتی ژن PfMSP-۱۴۲

img_yw_news
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ -

ارزیابی داروی ضد مالاریایی جدید

img_yw_news
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ -

نتایج حاصل از ارزیابی ادجوانت poly(I:C) در پاسخهای ایمنی القاء شده علیه پروتئین نوترکیب TRAP پلاسمودیوم فالسیپاروم، با هدف طراحی واکسن مالاریا

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ -

بکار گیری ویروزومهای مشتق از ویروس انفلوانزا بعنوان حاملی برای ژنهای ضد سرطان

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ -

شناسایی گونه های مختلف بوردتلا با استفاده از روش مولکولی Real-time PCR

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ -

تولید آنتی سرم نوترکیب برعلیه زهرعقرب گادیم در خرگوش

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ -

گیاه زانتیوم ارینتال( طوق) و اثر درمانی موثر آن در بیماری لیشمانیوز

img_yw_news
شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶ -

ترکیبات دارای خاصیت آنتی بیوتیکی از سویه های قارچ و اکتینومیست بدست آمده از خاک های ایران، خالص سازی، شناسایی و تعیین ساختارشد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ -

واکسیناسیون موشههای غیر همخون با پروتئینهای GRA۲ و SAG۱ توکسوپلاسما

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ -

اپیدمیولوژی مکانی و زمانی بیماری هاری ناشی از سگ در ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

img_yw_news
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ -

امکان تشخیص RNA ویروس هاری در مغز حیوانات مشکوک به عفونت هاری با به کارگیری روش RT-LAMPبه صورت صحرایی برای اولین بار در ایران

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

ساخت و ارزیابی پروتئین فیوژن FimH.CNF۱.Iron ساخته شده از فاکتورهای بیماریزایی سویه های باکتریایی اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک به عنوان یک کاندید واکس

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

روشهای نوین بر پایه تکنولوژی نانو برای مقابله با عفونت های استافیلو کوکی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

تشخیص RNA ویروس هاری در مغز حیوانات مشکوک به عفونت هاری با به کارگیری روش RT-LAMP و مقایسه نتایج با روش کمی مولکولی Real Time RT-PCR و روش سرولوژیک DFA

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

: امکان تشخیص RNA ویروس هاری در مغز حیوانات مشکوک به عفونت هاری با به کارگیری روش RT-LAMPبه صورت صحرایی برای اولین بار در ایران کاربرد برای مناطق د

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

: امکان تشخیص RNA ویروس هاری در مغز حیوانات مشکوک به عفونت هاری با به کارگیری روش RT-LAMPبه صورت صحرایی برای اولین بار در ایران کاربرد برای مناطق د

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

استفاده از تکنیک نمایش فاژی جهت جداسازی آنتی‌بادی تک‌زنجیره انسانی علیه مولکول کمک تحریکی ۴-۱BB سلول T