بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 9 | تعداد کل بازدید های مطالب: 170 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: تاثیر لاوندر بر گرگرفتگی یائسگی - ۱۳۹۶/۶/۲۲ -
:: کارودیلول از طریق مهار سایتوکاین های پیش التهابی، کموکاین MCP-1 و NF-kB و مدیاتورهای اکسیداتیو استرس آسیب ریوی ناشی از پاراکوات را کاهش می دهد - ۱۳۹۶/۶/۲۲ -
:: اثر محیط کشت بر پایداری شیمیایی و فعالیت ضد میکروبی آلیسین - ۱۳۹۶/۶/۲۲ -
:: بررسی اثر مینوکسیدیل روی تکثیر و بقاء سلولهای بنیادی فولیکول موی موش سوری - ۱۳۹۶/۶/۲۱ -
:: مهارکنندگان آنزیم بتا-سکرتاز با ساختار 3و5-بیس- N- (آریل/هتروآریل) کارباموئیل-4-آریل 1و4-دی هیدروپیریدین - ۱۳۹۶/۶/۲۰ -
:: بلوک گیرنده ان-متیل دی-آسپارتات رفتارهای وابسته به اضطراب و افسردگی را بطور وابسته به جنس در موش کوچک آزمایشگاهی تغییر میدهد - ۱۳۹۶/۶/۱۹ -
:: بررسی اثر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم روی بارگذاری شده بر روی کربن فعال جدید در کارایی حذف کروم شش ظرفیتی - ۱۳۹۶/۶/۱۹ -
:: ارتباط بین فعالیت تلومرازی و کینتیک رشد سلول های بنیادی مزانشیمی ژله وارتون بند ناف انسان - ۱۳۹۶/۶/۱۵ -
:: پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد - ۱۳۹۶/۴/۱۲ -