بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 177 | تعداد کل بازدید های مطالب: 6,993 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ -

عرض توزیع سلول قرمز در پیش بینی مرگ و میر در بیماران با ترومای متعدد ارزش ندارد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ -

از عوامل احتمال افزایش بروز سرطان پستان در طی سال های اخیر می‌تواند ارتقاء کیفیت ثبت و یا تاثیر برخی عوامل فیزیولوژیک باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ -

دردهای دندانی می‌توانند علل روحی- روانی داشته باشند.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ -

مشاوره گروهی آدلری می‌تواند سبب افزایش قاطعیت دانشجویان مامایی در محیط کار بالینی بشود.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ -

متفورمین اثرات محافظتی بر استرس اکسیداتیو و مرگ سلولی ناشی از پراکسید هیدروژن در سلول های HUVECs داشت.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ -

تروپی سترون، از سلول های PC12 در برابر آپوپتوز ناشی از غلظت بالای گلوکز بالا می‌تواند محافظت کند.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ -

ظهور مقاومت به آنتی بیوتیک های کارباپنم توسط ژن NDM و نقص در پورین های غشای خارجی در کرمان مشاهده شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ -

ماده استنشاقی میرتنول از گیاه مورد در درمان آسم تجربی موثر بود.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ -

بین مصرف دارو اپیوم و مشتقات آن با بروز سرطان پروستات ارتباط وجود داشت.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ -

الگوریتم ابزاری مناسب وقدرتمند جهت پیش‌بینی و مدلسازی افت‌شنوایی می‌باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ -

ظهورعفونت در چشم توسط استافیلوکوک های مقاوم به متی سیلین یا MRSA می باشد

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ -

ارتقای تبعیت از درمان و پیگیری مراقبت در برنامه ریزی و سیاستگذاری و برای بهبود نظام ارائه خدمات سلامت ضروری است

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ -

بین مصرف دارو اپیوم و مشتقات آن با بروز سرطان مری ارتباط وجود دارد

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ -

سطح آپلین سرم در بیماران همودیالیزی مبتلا به پرفشاری شریان ریوی تغییر می کند

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ -

تغییر در خصوصیات الکتروفیزیولوژی سلولهای CA1 در سیروز

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ -

خالص سازی آنزیم لیپاز مقاوم به حرارت از باکتری باسیلوس آتروفوس انجام شد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ -

تولید آنزیم لیپاز مقاوم به حرارت باکتری باسیلوس آتروفوس به روش موتاسیون و طراحی آزمایش سه برابر افزایش پیدا کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ -

درد دندان می تواند بر روی خواب و غذاخوردن بیماران موثر باشد

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ -

جهش در ژن Toll like receptor 2 (TLR2) با میزان بروز بیماری مولتیپل اسکلروزیز ارتباطی ندارد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ -

نقش خودکارامدی در رفتار ورزشی کارکنان زن را نشان می دهد

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ -

اندوتلین-1 با خطر بروز بیماری فشارخون و ایجاد گرفتگی در عروق کرونر ارتباط ‌مستقیم دارد

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ -

پلی مورفیسم ژن NAD(P)H Quinone Dehydrogenase 1 (NQO1) با بروز بیماری مولتیپل اسکلروزیز ارتباطی ندارد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ -

دانشجویان دیدگاه مثبتی نسبت به ارزشیابی دارند. هرچند که تنها یک سوم اساتید دیدگاه مثبتی در این زمینه داشتند

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ -

شاخص های مرتبط با بیماری سل در شهرستان کرمان در حد تقریبا مطلوب است ، هوشیاری مداوم جهت حفظ این شرایط لازم است.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

حذف آلاینده 2و4 دی کلرو فنول توسط فرآیند پیشرفته اکسایش الکتروشیمیایی الکتروفنتون با استفاده از الکترود های آهن

صفحه 1 از 8    
اولین
قبلی
1