بایگانی بخش انستیتو پاستور ایران

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 34 | تعداد کل بازدید های مطالب: 5,114 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ -

واکسیناسیون موشههای غیر همخون با پروتئینهای GRA2 و SAG1 توکسوپلاسما

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ -

اپیدمیولوژی مکانی و زمانی بیماری هاری ناشی از سگ در ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

img_yw_news
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ -

امکان تشخیص RNA ویروس هاری در مغز حیوانات مشکوک به عفونت هاری با به کارگیری روش RT-LAMPبه صورت صحرایی برای اولین بار در ایران

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

ساخت و ارزیابی پروتئین فیوژن FimH.CNF1.Iron ساخته شده از فاکتورهای بیماریزایی سویه های باکتریایی اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک به عنوان یک کاندید واکس

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

روشهای نوین بر پایه تکنولوژی نانو برای مقابله با عفونت های استافیلو کوکی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

تشخیص RNA ویروس هاری در مغز حیوانات مشکوک به عفونت هاری با به کارگیری روش RT-LAMP و مقایسه نتایج با روش کمی مولکولی Real Time RT-PCR و روش سرولوژیک DFA

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

: امکان تشخیص RNA ویروس هاری در مغز حیوانات مشکوک به عفونت هاری با به کارگیری روش RT-LAMPبه صورت صحرایی برای اولین بار در ایران کاربرد برای مناطق د

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

: امکان تشخیص RNA ویروس هاری در مغز حیوانات مشکوک به عفونت هاری با به کارگیری روش RT-LAMPبه صورت صحرایی برای اولین بار در ایران کاربرد برای مناطق د

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

استفاده از تکنیک نمایش فاژی جهت جداسازی آنتی‌بادی تک‌زنجیره انسانی علیه مولکول کمک تحریکی 4-1BB سلول T

صفحه 2 از 2    
2
بعدی
آخرین