بایگانی بخش انستیتو پاستور ایران

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 71 | تعداد کل بازدید های مطالب: 10,994 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸ -

بیان ژن های مرتبط با سیستم ایمنی در سلول های PBMC در بیماران مبتلا به HIV تحت درمان با عدم هماهنگی تعداد سلول های CD4T

img_yw_news
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸ -

احتمال بروز بیماری های نوپدید Alkhurma Hemorrhagic Fever و Sever Fever with Thrombocytopenia Syndrome در ایران وجود دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸ -

شناسایی و سنجش هم زمان آفلاتوکسین های B1 و M1 با استفاده از نقاط کوانتومی هسته/پوسته سلنید کادمیوم/سولفید روی

img_yw_news
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸ -

کلونینگ و بیان ژنorf ویروس هپاتیت E (HEV( با استفاده از سیستم بیانی باکولوویروس

img_yw_news
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸ -

شیوع سرمی ، اپیدمیولوژی مولکولی و تیپهای توکسوپلاسما گوندی در افراد آلوده به ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) مراجعه کننده به مرکز تحقیقات ایدز ا

img_yw_news
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ -

بررسی فراوانی ، بیان و عملکرد تایپ دو سیستم های توکسین –آنتی توکسین در ایزوله های بالینی اسینتوباکتر بومانی مقاوم به کارباپنم

img_yw_news
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ -

بازسازی غضروف هیالین در مدل خرگوشی به کمک سلول های بنیادی تمایز یافته در سامانه ریزسیال با بستر اصلاح شده

img_yw_news
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ -

تاثیر نیروهای همودینامیک بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های اندوتلیال در بیورکتور شبیه ساز موج فشار خون

img_yw_news
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ -

تشابه گونه های بورلیای عامل تب بازگرد ایران و افریقا

img_yw_news
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ -

محافظت بخشی فیوژن پروتئین LmSTI1-PP42 درمقابل لیشمانیوز جلدی در موش Balb/c

img_yw_news
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ -

شناسایی، کلونینگ و بیان ژن فسفولیپاز A2 ونوم عقرب خطرناک خوزستان همیسکورپیوس لپتوروس در سیستم بیانی باکتریایی

img_yw_news
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ -

ساخت و ارزیابی واحد سلول مخمری نوترکیب بیان کننده پروتئین E7 ویروس پاپیلوما- 16 به عنوان یک کاندید واکسن درمانی (برای سرطانهای ناشی از این عفون

img_yw_news
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ -

تهیه آنتی بادی انسانی علیه زهر مار کبری ایرانی

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

 الگوی مقایسه ای پروفایل  بیان ژنی در بیوپسی کبدی افراد الوده به ویروسهایHIV/HGV/HCV با افراد دارای HCV/HIV و ارتباط ان با پیشرفت بیماری های کبدی

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

بیان چسب زیستی Mussel Foot Protein-3-fast در سیستم بیانی اشریشیاکلای

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

مقایسه دو روش ترانسفکشن مکانیکی و شیمیایی ژن Nef ویروس HIV-1 در سلولهای بنیادی مزانشیمی و ارزیابی ایمنی زایی سلول های ترانسفکت شده در مدل موشی BAL

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

 طراحی پپتیدهای مهار کننده ی سلولهای سرطانی کولون با استفاده از شبیه سازی پایانه ی N   پروتئین DKK3. 

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

تدوین دستور العمل های عملیاتی استاندارد کار با حیوانات آزمایشگاهی معمول در تحقیقات

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

بررسی مقایسه ایی الگوی پروتئوم بیماران گوشه دارای جهش N370S یا L444P در ژن آنزیم بتا- گلوکو سربروزیداز با روش الکتروفورز دوبعدی

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

تنوع ژنتیکی اووسیست انگل توکسوپلاسما

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

نقش احتمالی ژن A2 در بیماریزایی انگل لیشمانیا تروپیکا

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

الگوی میکروبی روده بزرگ  و میزان اسیدهای چرب زنجیره کوتاه در نمونه های مدفوع بیماران مبتلا به پوکی استخوان و افراد سالم

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

انتخاب موتانتهای پروتئین E۷ ویروس پاپیلومای انسانی با روش ایمونوانفورماتیک و ایمن سازی مدل موشی به کمک ادجوانتهای انسان سازگار

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

بررسی فعالیت آنتی باکتریال و توکسیک پپتید طراحی شده مشتق از ملیتین زهر زنبور در مدل موشی سپتی سمی استافیلوکوکوکی

img_yw_news
چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷ -

مطالعه انتی میکربیال پپتیدها به عنوان نسل جدید داروهای ضد باکتریایی

صفحه 1 از 3    
اولین
قبلی
1