پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی اراک
در میدان مغناطیسی با افزایش فرکانس، روند افزایش رشد باکتری، کند می شود

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مضر یا مفید بودن میدانها و امواج الکترومغناطیس و تعین آستانه های اثر، از مباحث مهمی است که ضرورت دارد روی انواع موجودات زنده آزمون شود.  میدانهای الکترومغناطیس بر روند رشد باکتریهای گرم منفی (اشرشیاکلی) و گرم مثبت (استافیلوکوکوس آرئوس) مورد ارزیابی قرار  گرفت که نتیجه حاصله این بود میدان مغناطیسی روی رشد باکتریها اثر افزایشی داشت. این اثر روی گرم منفی بیش از گرم مثبت بود.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: مونا مقدسی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۲۳   |   کد طرح: 2295
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.102.1990.fa
برگشت به اصل مطلب