پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی اراک
سطح فاکتورNF-kB درپی دیابت با قند کنترل نشده افزایش می یابد و یک دوره درمان با والپروییک اسید می تواند سبب جبران این افزایش گردد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
برای این مطالعه ۳۲ عدد موش سوری نر بالغ و جوان نژاد C۵۷B۱۵/J با میانگین سنی ۸-۹ هفته، به شکل تصادفی در۴  گروه ۸ تایی شامل: گروه اول دریافت کننده ی نرمال سالین به عنوان کنترل، گروه دوم دریافت کننده ی والپرووات سدیم با دوز۱۰۰ mg/kg هر ۷۲ ساعت یک بار به مدت ۸ هفته، گروه سوم موش های دیابتی دریافت کننده ی آلوکسان با دوز ۶۰ mg/kg و گروه چهارم دریافت کننده ی والپرووات سدیم (دوز ۱۰۰ mg/kg هر ۷۲ ساعت یک بار به مدت ۸ هفته) به همراه آلوکسان قرار گرفتند. در پایان دوره تزریقات، اندازه گیری قند خون ناشتا انجام شد. پس از آن بافت هیپوکمپ مغز موش ها استخراج و برای اندازه گیری NFKB با روش الایزا مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که NFKB در پی دیابت با قند کنترل نشده افزایش می یابد و یک دوره درمان با والپروییک اسید سبب جبران افزایش ایجاد شده در سطح NFKB هیپوکمپ موش های دیابتی می شود.

 

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی اثر والپروات سدیم بر تغییر سطح فاکتور NF-kB در هیپوکمپ موش های سوری دیابتی شده با آلوکسان
مجری اصلی: پروین زارعی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۲۵   |   کد طرح: 2687
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.102.3229.fa
برگشت به اصل مطلب