پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺎﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزیﺲ ﻣﻮش ﺻﺤﺮایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بیماری ﻣﺎﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزیس یک ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ. ﻫﺪف از این ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﻣﻮش ﺻﺤﺮایی ﻣﺎده ﻣﺪل ام اس تجربی است. ﻧﺘﺎیج ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻮﭘﺮیزون ﺑﺎﻋﺚ کاهش سطح استروژن، ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و وزن ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در 4 تزریق ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ دﻧﺒﻼن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﯽ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن در گروه ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ام اس اﻓﺰایش ﻣﻌﻨﺎ 5داری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.104.1770.fa
برگشت به اصل مطلب