پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
ارتباط بین فعالیت تلومرازی و کینتیک رشد سلول های بنیادی مزانشیمی ژله وارتون بند ناف انسان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
تلومراز با افزودن توالی تکراری به انتهای 3 کرومزوم نقش بسیار مهمی در حفظ طول تلومر دارد. از طرف دیگر، سلولهای بنیادی مزانشیمی بند ناف انسانی hUC-MSCs قابلیت تمایز به بیشتر رده های سلولی مانند سلولهای عصبی و قلبی را داشته و دچار تغییرات بیولوژیکی در کشت طولانی مدت می شوند. از این رو انتخاب پاساژ سلولی مناسب می تواند در بررسی های تکثیر و تمایز سلولی بسیار مهم باشد.

منبع:
http://tumj.tums.ac.ir/browse.php?mag_id=1052&slc_lang=fa&sid=1

مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.104.481.fa
برگشت به اصل مطلب