پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
اندیکاتورهای سندروم متابولیک در ایجاد افت شنوایی احتمالا موثر می باشند.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
جمع آوری داده ها از طریق روش های جاری معاینات شغلی شامل: ارزیابی شنوایی و سنجش آنتوپومتری وتکمیل پرسشنامه برای گردآوری داده های دموگرافیک و مواجهه با عوامل خطر احتمالی بود.کلیه رانندگان شاغل استان آذربایجانغربی که از سال 1394 تا سال 1395 شامل 11114 نفر جامعه آماری این طرح راتشکیل می دهند.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: جمال احمد زاده   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۹   |   کد طرح: 2146
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.105.1235.fa
برگشت به اصل مطلب