پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
از پارامترهای خونی می توان به عنوان یک شاخص مهم در پیش بینی سندروم متابولیک استفاده نمود.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
جمع آوری داده ها از طریق روش های جاری معاینات شغلی شامل سنجش پارامترهای خونی و سنجش آنتوپومتری وتکمیل پرسشنامه برای گردآوری داده های دموگرافیک و مواجهه با عوامل خطر احتمالی بود. حجم نمونه تحت بررسی شامل 11114 نفر واجد شرایط از شاغلین مراجعه کننده به مرکز طب کار شهرستان ارومیه بود.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: جمال احمدزاده   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۹   |   کد طرح: 2126
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.105.1236.fa
برگشت به اصل مطلب