پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ELISAیک روش سریع و ارزان برای سنجش آنتی بادی ضد IFN-βدر بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اینترفرون بتا IFN-β اولین داروی تأیید شده برای درمان مولتیپل اسکلروز  MS است.برخی از بیماران مبتلا به MS تحت درمان با IFN-βدر برابر این دارو آنتی بادی ایجاد می کنند. آنتی بادیهای ضد IFN-βمیتوانند کارایی بالینی وفعالیت زیستی آن را کاهش دهند. در اصفهان مطالعه ای برای طراحی روش  ELISAبرای اندازه گیری آنتی بادیهای سرمی ضد اینترفرون در بیماران مبتلا به MS تحت درمان با ) CinnoVex شکل تجاری (IFN-β-1a انجام شد. نمونه های سرم 40فرد سالم و 42بیمار مبتلا به MSتحت درمان با CinnoVexکه حداقل شش ماه دارو دریافت کرده بودند، جهت اندازه گیری  آنتی بادی بررسی شد.  نتایج این مطالعه نشان داد که روش ELISA  طراحی شده یک روش سریع و ارزان برای سنجش آنتی بادی ضد IFN-βدر بیماران مبتلا به MSاست

نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.106.579.fa
برگشت به اصل مطلب