پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اندازه دور کمر و نسبت دور کمر به قد ارتباط قوی با فشارخون بالا دارد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
چاقی به عنوان یک عامل خطر مهم برای فشار خون بالاست اما اینکه کدام یک از شاخص های چاقی نظیر چاقی احشایی
(
VAI )،توده بدنی( BMI )، فنوتیپ هیپرتری گلیسریدمی- دورکمرHTGW) )، نسبت دورکمر به دور باسن(WHR )، نسبت دورکمر به قد ( WHtR )، دور کمر (WC )و شاخص شکل بدن (ABSI) ارتباط قوی تری با فشار خون بالا دارند مشخص نیست.در یک پیگیری هفت ساله  که در بین وابستگان درجه اول  70-30ساله  بیماران دیابت نوع دوم که فاقد بیماری دیابت و فشار خون  بوده و حداقل یکبار پیگیری شده اند  نتایج نشان داد که اگرچه  شاخص چاقی احشایی ،توده بدنی ، فنوتیپ  هیپرتری گلیسریدمی-دورکمر و نسبت دورکمر به دور باسن با افزایش فشارخون بالا ارتباط دارند ، ارتباط  دورکمر به قد  و دور کمر با افزایش فشار خون بالا  قویتر است. در حالیکه شاخص شکل بدن ارتباط ضعیف تری با فشار خون بالا دارد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر محسن جانقربانی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 195062
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.106.585.fa
برگشت به اصل مطلب