پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پرسشنامه فارسی نشانه های دستگاه ادراری زنان Bristol ، ابزار مناسبی برای بررسی اختلالات دستگاه ادراری زنان می باشد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
ICIQ-FLUTS یک پرسشنامه جدید و معتبر برای ارزیابی FLUTS ( علایم دستگاه ادراری زنان)و تاثیر آن بر کیفیت زندگی (QoL) در زبان فارسی است. 
دریک مطالعه در ابتدا  پرسشنامه انگلیسی که در مورد علائم دستگاه ادراری تحتانی بود به فارسی ترجمه گردید  و سپس مجددا به زبان انگلیسی برگردانده شد.  تغییرات نهایی پس از تست پرسشنامه در مورد114 زن ایرانی با اختلال عملکرد کف لگن  انجام شد.  برای اعتبار سنجی پرسشنامه ترجمه شده، آزمون های زیر انجام شد: تعیین روایی محتوایی / صوری پرسشنامه  ،سازگاری درونی /پایایی و روایی سازه . نتایج این مطالعه نشان داد که این پرسشنامه دارای هم خوانی درونی خوب، روایی و پایایی محتوایی خوب می باشد و در نهایت این تحقیق مبین این امر است که پرسشنامه ایرانی تهیه شده  ابزار قابل اعتمادی است که در محیط های بالینی و تحقیق می تواند  مورد استفاده قرار گیرد.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر عباسعلی پورمومنی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 194011
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.106.680.fa
برگشت به اصل مطلب