پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شیوع بیشتر آپنه انسدادی در بالغین و اغلب افراد با نارسایی متابولیکی می باشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در مطالعه حاضر فراوانی آپنه انسدادی وابسته به وضعیت در میان مبتلایان به آپنه انسدادی خواب و تفاوت شدت آن در وضعیت مختلف و فاکتورهای موثر بر آن در طول یکسال در شهر اصفهان بررسی گردید . این پژوهش بر روی 130 نفر از بیماران مبتلا به آپنه انسدادی خواب مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماری های خواب بامداد طی سال 1396-1395 انجام شد. نتایج تحقیق نسان داد، شیوع بیشتر این بیماری در بالغین و اغلب دچار نارسایی متابولیکی می باشند و همچنین توده بدنی بیماران مبتلا به آپنه انسدادی وابسته به وضعیت، کمتر از آپنه انسدادی غیروابسته به وضعیت می باشد و شیوع 92/2% آپنه انسدادی وابسته به وضعیت در بیماران آپنه انسدادی خواب می باشد.


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی مقایسه ای فراوانی آپنه انسدادی وابسته به وضعیت(پوزیشنال) برحسب فاکتورهای پایه و بالینی بیماران مبتلا به آپنه انسدادی خواب
مجری اصلی: فروغ سلطانی نژاد   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۸/۶   |   کد طرح: 395787
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.106.9069.fa
برگشت به اصل مطلب