پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی ایران
کفی های کامپیوتری تفاوتی در توزیع فشار نسبت به کفی پیش ساخته ندارند.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
با توجه به گسترش مراکز تخصصی سلامت پا در سطح کشور و توسعه کفی های طراحی و ساخته شده به وسیله کامپیوتر که منجر به افزایش هزینه های بیماران و همچنین متخصصین شده است، نیاز به تحقیقی برای مقایسه این کفی های کامپیوتری با کفی های مرسوم پیش ساخته و ارزان قیمت تر برای درک تفاوت های عملکردی وجود دارد. بر اساس یافته های این مطالعه هر دو نوع کفی باعث کاهش فشار در ناحیه پاشنه و متاتارسها شدند. به نظر می‌رسد کفی طراحی و ساخته شده با کامپیوتر بر اساس اسکن پا، در این مطالعه نتوانست تفاوت قابل توجهی در توزیع فشارنسبت به کفی پیش ساخته داشته باشد. ارتفاع قوس طولی داخلی کفی ها تفاوت معنی داری بین دو نوع کفی نداشت. با توجه به عدم تفاوت دو نوع کفی پیشنهاد می گردد متخصصین اصراری بر تجویز کفی های کامپیوتری به بیماران ننمایند و تحقیقات دیگری برای فهم تفاوت بین دو نوع کفی انجام دهند. برای مشاهده مقاله لطفا به لینک زیر مراجعه فرمایید:
https://doi.org/10.1016/j.foot.2017.07.002
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.108.2034.fa
برگشت به اصل مطلب