پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی ایران
آموزش مراقبت های انتهای زندگی می تواند در کاهش دیسترس اخلاقی پرستاران بخش های مراقبت ویژه نوزادان مفید واقع شود.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اهمیت موضوع:
دیسترس اخلاقی یکی از معضلات شایع پرستاران بخش های مراقبت ویژه نوزادان، خصوصاً در انتهای زندگی است. پژوهش حاضر با آموزش مراقبت های انتهای زندگی به پرستاران بخش های مذکور، به دنبال بررسی تاثیر این آموزش بر دیسترس اخلاقی پرستاران، بوده است.
مهمترین یافته ها:
 یافته های پژوهش حاضر نشان داد آموزش مراقبت های انتهای زندگی در کاهش دیسترس اخلاقی پرستاران بخش های مراقبت ویژه نوزادان مفید واقع شده است.
پیشنهاد:
برگزاری کارگاه آموزشی مراقبت های انتهای زندگی برای پرستاران و سایر گروه ها، با هدف ارتقای دانش و عملکرد و کاهش دیسترس اخلاقی.  

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی تاثیر آموزش مراقبت های انتهای زندگی بر دیسترس اخلاقی پرستاران بخش های مراقبت ویژه نوزادان
مجری اصلی: سارا جانمحمدی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰   |   کد طرح: IR.IUMS.FMD.REC1396.9311451004
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.108.4793.fa
برگشت به اصل مطلب