پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی ایران
مقدار مارکر های سلول های بنیادی-سرطانی در تومور های استخوانی، در مقایسه با بافت سالم استخوان به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اهمیت موضوع: 
تومور های استخوانی که بر اثر رشد ناهنجار دسته ای از سلول ها در استخوان بوجود می آیند جزء شایع ترین تومورهای توپور دوران کودکی هستند. مطالعه و شناسایی مارکر های سلولهای بنیادی سرطانی در میان سلولهای توموری نشان دهنده اهمیت وجود این سلولها در بقا و گسترش تومور است که می تواند در تشخیص و کاربرد های درمانی موثر باشد. 
مهمترین یافته ها: 
بررسی مولکولی مارکر های سلول های سرطانی-بنیادی در بافت توموری انواع تومور های بدخیم و خوش خیم و متاستاتیک استخوانی نشان داد که در تومور های فوق در مقایسه با بافت سالم استخوان مقدار مارکر ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است که ارتباط موثری با شدت و وخامت تومورها داشته است. از طرفی افزایش مقدار مارکر های فوق بطور همزمان در بافت سرطانی و نیز سلول های خونی در گردش بیماران نشان داد که منشاء مارکر های فوق در خون محیطی می تواند از بافت تومور بوده که بررسی مارکرها در بافت و خون به عنوان دو منبع نمونه ای بدست آمده از هر بیمار و نیز سلول های درگردش در خون الگو و تصویر کامل تری از اهمیت این مارکرها در نمونه های فوق ارایه داده است. 
پیشنهاد: 
نتایج این مطالعه اولین گام برای بررسی اهمیت مارکر های سلول های سرطانی-بنیادی در انواع مختلف تومور های استخوانی بوده که می تواند پایه ای برای مطالعات مکانیسمی گسترده تر در زمینه پاتوژنز این بیماری باشد. امید است مارکر های سلول های سرطانی-بنیادی برای تشخیص زودهنگام و پایش بیماران و بررسی اثرگذاری دارو های شیمی درمانی در تومور های استخوانی و هم چنین به عنوان یک مسیر هدف مناسب جهت کنترل این بیماری مورد استفاده قرار گیرد. 

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: مارکر های در گردش و موضعی سلول های بنیادی-سرطانی می توانند در تشخیص زودهنگام تومور های استخوانی موثر باشند.
مجری اصلی: معصومه توکلی یرکی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۴/۱۰   |   کد طرح: 95-04-30-29364
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.108.4806.fa
برگشت به اصل مطلب