پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
شیوه انتظار متقابل در کلاس آموزشی آناتومی عملی دانشجویان پزشکی، موجب افزایش سطح یادگیری در درس مربوطه می‌شود.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دروس علوم پایه از اساسی ترین پایه‌های دانش پزشکی بوده و ارتقای کیفیت آموزش دانشجویان پزشکی، بدون تحول در روش‌ها و فنون تدریس امکان پذیر نیست.یافته‌های تربیتی جدید، روش‌های نوین را در کنار روش‌های سنتی قرار داده و اکثر تحقیقات صورت گرفته در زمینه آموزش پزشکی طرفدار الگوی تلفیقی چند روشی هستند.در اولویت بندی دروس علوم پایه، اولویت اول با درس آناتومی‌تعیین شده و در برنامه‌های آموزشی،دو الگوی کلی استاد محور و دانشجو محور دیده می‌شود که در الگوی اول استاد نقطه‌ی اتکای دانشجو است و به دانشجو فرصت تفکر که امری ضروری در یادگیری است، داده نمی‌شود ولی در الگوی دانشجو محور به نیاز‌ها و توانایی‌های فراگیر توجه می‌شود. لذا تدریس درس آناتومی‌به دانشجویان پزشکی با کمک روش‌های نوین نقش بسزایی در پیشرفت آموزش پزشکی خواهد داشت. لذا در این پژوهش تاثیر انتظار متقابل بر رضایت و میزان یادگیری آناتومی‌عملی دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1396مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش که مطالعه‌ای نیمه تجربی از نوع طرح گروه کنترل غیر متعادل است، تمامی‌دانشجویان پزشکی ورودی 1395 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1396  انتخاب شدند. سپس دانشجویان به دو گروه بزرگ( 35نفره )تقسیم شدند و هر گروه بزرگ A(شاهد) و B(مداخله) به گروه‌های کوچک تر 5 نفری تقسیم شده و از ایشان خواسته شد تا مبحث تدریس شده توسط استاد را با استفاده از مولاژ، اسلاید‌های پاورپوینت، لامنیت و بحث گروهی برای مرور و یاد گیری بیشتر با اعضای گروه کوچک خود کار کنند. در این مطالعه مشخص شد که استفاده از انتظار متقابل در کلاس آموزشی موجب افزایش سطح یادگیری در درس مربوطه گردید ولی در میزان رضایتمندی دانشجویان تاثیری مشاهده نشد.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر محمد علی زارع   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۳۰   |   کد طرح: 329
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.113.1826.fa
برگشت به اصل مطلب