پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
پاسخگویی نظام سلامت در بیمارستان‌های دانشگاهی شهر بوشهر در سطح متوسط است.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نظام‌های سلامت سه هدف بنیادین دارند: ارتقای سلامت جمعیت تحت پوشش، پاسخگویی به انتظارات مردم و محافظت مالی. پاسخگویی در نظام سلامت جنبه‌های غیربالینی ارائه خدمات را شامل می‌شود و مقوله‌هایی چون اثربخشی اعمال جراحی، داروها و غیره را در بر نمی‌گیرد. هدف مطالعه حاضر بررسی پاسخگویی نظام سلامت در بیمارستان‌های دانشگاهی شهر بوشهر در سال 1394 است. این پژوهش یک مطالعه‌یHSR   است که به صورت توصیفی و مقطعی انجام گرفت. جامعه آماری، بیماران مراجعه‌کننده به دو بیمارستان دانشگاهی بوشهر (شهدای خلیج فارس و تخصصی قلب)  بود. در کل 402 بیمار به روش طبقه‌بندی شده تصادفی انتخاب شدند. به طور کلی حیطه‌های دسترسی به شبکه‌های حمایت اجتماعی بیشترین نمره(0.93 ± 3.053) و انتخاب ارائه‌کننده سلامت کمترین نمره(0.93 ± 1.75) را به خود اختصاص دادند. بجز دو حیطه محرمانه نگه‌داشتن و دسترسی به شبکه‌های حمایت اجتماعی در سایر حیطه ها اختلاف آماری معنی‌داری بین دو بیمارستان مشاهده گردید(0.05>p). نمره کل پاسخگویی در بیمارستان‌های دانشگاهی بوشهر 2.38(از 4 نمره) بود. به تفکیک بیمارستان پاسخگویی بیمارستان شهدای خلیج فارس در سطح متوسط و بیمارستان تخصصی قلب در سطح خوب بود. در شرایط کنونی که طرح تحول سلامت در کشور ایران در حال اجراست پرداختن به هدف پاسخگویی بطور وسیعتر توصیه می‌گردد. در این میان توجه به حیطه‌های انتخاب ارائه‌دهنده خدمات سلامت، خودمختاری، برقراری ارتباط و توجه سریع بایستی در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار بگیرد.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر نیلوفر معتمد   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۱۷   |   کد طرح: 1648
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.113.1855.fa
برگشت به اصل مطلب