پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی تبریز
با در نظر گرفتن رکن پیش نیاز رهبری در سیستم مراقبت بهداشتی و ارکان اصلی مدیریت کیفیت،مدیریت اطلاعات سلامت و... میتوان اعمال حاکمیت نمود.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
با استفاده از بررسی متون و جلسات کیفی و مطالعه دلفی مشخص گردید که با در نظر گرفتن رکن پیش نیاز رهبری در سیستم مراقبت بهداشتی و ارکان اصلی مدیریت کیفیت، مشارکت جامعه، مدیریت اطلاعات سلامت، توسعه نیروی انسانی و پایش  و ارزشیابی  و هم چنین 22 زیر مولفه مربوط به هرکدام از ارکان اصلی برای بهبود پاسخگویی و کیفیت خدمات بهداشتی اولیه می توان اعمال حاکمیت نمود. درضمن برای سنجش حاکمیت مراقبت های بهداشتی اولیه در سطح اول سیستم 64 شاخص پیشنهاد گردید که طی دو مرحله مطالعه دلفی کل مدل به همراه شاخص های سنجش مورد تایید خبرگان قرار گرفت و نهایتا برای سهولت سنجش حاکمیت ، شناسنامه شاخص ها تدوین گردید.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر جعفر صادق تبریزی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.115.1739.fa
برگشت به اصل مطلب